CIDP

CIDP (chronic inflammatory demyelinating polyradikulonevropati) er en kronisk sykdom i det perifere nervesystemet der nervene til armer og ben blir betente og fungerer dårligere enn normalt. Dette fører til varierende grader av muskelsvakhet, redusert hudfølelse og i noen tilfeller smerter.

Hvem kan få det

Hvem som helst kan få CIDP. Sykdommen er hverken arvelig eller smittsom. Omtrent 3-9 per 100 000 av befolkningen er rammet.

Hva er årsaken

Årsaken er ukjent. Mekanismen er autoimmun, dvs at kroppens immunsystem av ukjent grunn går til angrep på fettlaget (myelinet) rundt nervetrådene.

Hva er symptomene

De første symptomene er ofte prikking og nummenhet i tær og fingre. Etterhvert kommer det gradvis eller trinnvis økende svakhet i armer og ben som kan medføre gangvansker, snubling, ustøhet, problemer med å komme seg opp fra dype stoler ol.

Hvordan stilles diagnosen

Legen får mistanke om sykdommen på grunnlag av pasientens opplysninger og funn ved den fysiske undersøkelsen. Dette kan være vanskelig fordi CIDP kan ligne på mye annet. To tilleggsundersøkelser kan bekrefte diagnosen:
- Elektrisk registrering av nerveledning og muskelaktivitet (Nevrografi) og evt elektromyografi (EMG)
- Spinalpunksjon (ryggmargsprøve)

Hva er behandlingen

Medikamenter

Følgende behandlinger har dokumentert effekt:
- Infusjon av antistoffer via kanyle (Intravenøs immunglobulin)
- Utskiftning av blodsubstanser via kanyle (plasmautskifting)
- Kortikosteroider (prednisolon) i tablettform eller via kanyle
Andre aktuelle medikamenter er Imurel, Metotrexat, MabThera mm

Ikke-medikamentell behandling

Trening og fysikalsk behandling er gunstig, selv om en i forbindelse med trening kan kjenne midlertidig økning i smerter eller nummenhet

Hva er prognosen

De fleste får betydelig bedring av symptomene ved behandling, med normalisert gangfunksjon. Men en del blir plaget av kroniske smerter og asteni (tretthet). Hvis symptomene har vart lenge før behandling kan det bli varige lammelser.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.