Marevan behandling - pasientinformasjon

Hva er antikoagulasjonsbehandling?

Koagulasjon av blod betyr at blodet levrer seg. Kroppen vår har ett innebygd system for blodlevring, og ett system for å løse opp blodlevrer. Normalt er disse to systemene i balanse. Ved skader på innvendige blodårer kan kroppen selv stanse eller hindre blødninger, og kroppen kan selv løse opp blodpropper som gjør skade. Antikoagulasjonsbehandling er behandling med medikamenter som hemmer blodets evne til å levre seg. De betegnes også blodfortynnende medikamenter. Bruk av slike midler er nødvendig ved tilstander med økt risiko for å utvikle blodpropper. Medisinen forebygger med andre ord dannelsen av blodpropper. Ulempen er at dersom en først får en blødning, vil denne ikke så lett stanse. Over 50.000 personer bruker slik behandling i Norge. Et medikament som ofte benyttes er warfarin, med salgsnavnet Marevan®. Dette medikamentet motvirker effekten til vitamin K, som er nødvendig for kroppens produksjon av flere av blodlevringsfaktorene. Ved behandlingen oppstår mangel på koagulasjonsfaktorer, og blodet får redusert evne til å levre seg.

INR

Man måler medikamentets virkning (dets blodfortynnende evne) i en vanlig blodprøve. Svaret oppgis i en skala som heter INR (international normalized ratio). INR-verdien forteller hvor mye blodlevringstiden er økt i forhold til det normale. Uten Marevan skal INR være ca. 1,0 (0,8-1,20). Under behandling tilstreber man verdier på INR i området 2,1-4,0. Jo høyere tall desto mer "tyntflytende" er blodet. Hvilken verdi man prøver å "innstille" pasienten på, varierer med årsaken til behandlingen. Dette vil derfor bli avtalt hos den enkelte pasient

Hvordan gjennomføres Marevanbehandling?

Ved start av behandlingen får du vite hvor lenge du anbefales å bruke antikoagulasjonsbehandling, og på hvilket nivå INR bør være. Du bør benytte et kort/skjema hvor INR-verdiene føres inn. I starten blir det tatt hyppige blodprøver, ofte 1-2 ganger hver uke, og foretatt justeringer av tablettmengden. Følsomheten for Marevan er ulik fra person til person. Legen må derfor prøve seg fram til riktig tablettmengde hos hver enkelt pasient. Når INR-verdiene er stabile, kan man ofte gå mange uker mellom hver måling. Dagsdosen av Marevan skal tas på en gang og til samme tid hver dag.

Oppstart

Doseringen i starten kan variere noe, følg instruksene fra din lege. Anbefalt oppstartdose fra Statens legemiddelverk er 7,5 mg (3 tabletter) første og andre behandlingsdag (redusert dose ved leversvikt). På dag 3 tas det blodprøve, og dosen justeres i forhold til INR-verdien som måles. Effekt av en enkelt-dose Marevan inntrer etter 1/2-1 døgn, men full effekt oppnås først etter 3-5 dagers behandling.

Behandlingsintensitet

I de fleste situasjoner forsøker en å få stabilisert INR i området 2-3 (f.eks. etter blodpropp og forebyggende ved hjerteflimmer), men ved noen sykdommer er det aktuelt med enda kraftigere fortynning med INR opp mot 4,5 (særlig ved hjerteklaffsykdom).

Ca. 1 % av befolkningen har langsom nedbrytning av warfarin i kroppen fordi mengden av det enzymet som bryter ned warfarin, er lav. Dette er en medfødt tilstand og innebærer at INR stiger selv om du får en lav Marevandose. Tilhører du denne gruppen med lav enzymmengde, er det viktig at både du selv og legen din er på vakt overfor mulige interaksjoner mellom Marevan og andre medikamenter - en slik kombinasjon kan gjøre at INR blir farlig høy. Du og legen din bør alltid kontrollere at eventuelle nye medisiner som kommer i tillegg til Marevan, ikke forårsaker en slik interaksjon. Det finnes også pasienter som trenger svært store doser for å oppnå akseptabel INR-verdi. Også dette skyldes medfødte endringer i måten Marevan nedbrytes på i kroppen.

Varighet

Ved blodpropp etter operasjoner er behandlingstiden normalt 3 måneder. Ved blodpropp som oppstår av seg selv, uten noen kjent foranledning, er behandlingstiden 6 måneder eller lenger. Ved noen sykdommer er det aktuelt med livslang behandling. Dette gjelder for eks. ved tilbakevendende blodpropp i samleårer i beina/armene, innsetting av kunstige hjerteklaffer, kreftsykdom eller feilfunksjoner i blodlevringssystemet. Livsvarig behandling er også aktuelt ved rytmeforstyrrelser i hjertet (atrieflimmer).

Faremomenter

Det er svært viktig at kontrollene blir fulgt nøye. Blir INR-verdien for lav (mindre enn 2), kan det dannes blodpropper. Blir INR-verdien for høy (over 5), kan det oppstå farlige indre blødninger. Dersom du merker uvanlig tendens til blødning, som f.eks. ved barbering eller tannpuss, ved småskader, menstruasjon, neseblødning, blødning under huden (blåflekker), bør du få sjekke at verdien ikke er blitt for høy. Sykdommer som forstyrrer tarmfunksjonen, det vil si oppkast eller diaré, kan føre til endret blodfortynning. INR-verdien kan gå både opp og ned, men oftest vil den øke. I de fleste tilfeller vil diaré medføre at kroppen tar opp for lite K-vitamin. INR-verdien kan da raskt bli for høy og gi økt risiko for blødning. Dersom man kaster opp Marevantablettene, vil INR kunne gå ned og faren for blodpropp øker. Det viktigste er at man tar kontakt med lege og kontrollerer INR oftere dersom man har oppkast eller diarésykdom.

Kombinasjon med andre medikamenter

Marevan skal ikke kombineres med betennelsesdempende medisiner som NSAID's (eks. Alpoxen, Brufen, Celebra, Confortid, Felden, Ibux, Ibumetin, Indocid, Naprosyn, Pirox m.fl.). Marevan kan kombineres med lave doser acetylsalicylsyre (75-160 mg/dag), men det kan da være aktuelt å justere INR-nivået litt ned. Marevan skal ikke kombineres med høyere doser av acetylsalicylsyre. Generelt bør man alltid konferere med legen sin før man kombinerer marevan med andre medisiner, kosttilskudd eller naturlegemidler

Marevan og kost

Vitamin K finnes i rikelige mengder i grønnsaker som persille, spinat og brokkoli, og i forskjellige typer kål. For å sikre en stabil blodfortynning, er det derfor viktig at du bruker omtrent like mye grønnsaker hver uke. Dersom kostholdet legges om til mer grønnsaker er det aktuelt å foreta en ekstra INR-kontroll og eventuelt justere medisindosen. Alkohol kan forstyrre blodlevringen og øke INR. Spesielt er det farlig med litt større mengder, det vil si mer enn 3 enheter (øl, glass vin, drink) flere dager på rad, slik som noen utsetter seg for på feriereiser o.l. Ett enkelt glass vin eller øl ser ikke ut til å spille noen rolle, men unngå daglig bruk, og bruk så lite som mulig. Sydenreiser kan føre til endret kosthold og endrede drikkevaner, og påvirkning av blodfortynningen. Ved ferieopphold i mer enn 2-4 uker anbefales å måle INR på reisen. Husk på å ta med kort som viser dosering og gir oversikt over tidligere INR-målinger.

Hva med tanntrekking og små operasjoner?

Tanntrekking og tilsvarende kirurgiske inngrep i munnhulen kan gjennomføres med INR 2,0-3,0. Tannlegene bruker et munnskyllemiddel med blødningshemmende effekt under og etter inngrepet. Kirurgiske inngrep hvor man kan se og kontrollere eventuelle blødninger kan også gjennomføres under pågående behandling, med INR i området 1,8 - 2,5. Ved andre og større kirurgiske inngrep vil det foretas en avveining mellom blødningsfare under inngrep og faren for blodpropp ved stans i Marevanbehandlingen. Dette håndteres individuelt og framgangsmåte avtales før inngrepet. Si alltid i fra om at du bruker Marevan.

Marevan og svangerskap

Marevan skal ikke brukes under graviditet. Brukt tidlig i svangerskapet er det stor fare for misdannelser, og senere i svangerskapet kan det føre til blødninger hos fosteret. Ved mistanke om eller planlegging av svangerskap må du alltid ta kontakt med legen for å få annen medisin (Heparin sprøyter).

Overdosering

Skulle det skje at du får for mye Marevan (gir høye INR-verdier), kan legen bedømme det slik at det er viktig å redusere INR-verdien raskt. Du får i så fall dråper med vitamin K. Skulle det oppstå alvorlig blødning, gis K-vitamin direkte i blodet.

Kilder

NEL


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.