Cyclofosfamid (Sendoxan) - pasientinformasjon

Bruk

Sendoxan er en cellegift som virker sykdomsmodifiserende ved revmatiske sykdommer. Legemidlet brukes oftest mot sykdomstegn i huden og i indre organsystemer.

Virkning/egenskaper

Sendoxan virker ved å hemme dannelsen av visse immun- og betennelsesceller. Dermed dempes aktiviteten i den autoimmune sykdommen. Effekten av Sendoxan kommer som regel etter noen ukers behandling.
Sendoxan brukes også i behandlingen av visse kreftformer og virker da veksthemmende på kreftcellene. Ved behandling av revmatiske sykdommer har Sendoxan en dempende effekt på visse celler i immunsystemet.

Dosering

Vanlig dosering for Sendoxan tabletter er 2-4 mg/kg daglig.
Sendoxan kan også gis som infusjon i intervaller, vanligvis med en til fire ukers mellomrom.
Som alternativ til infusjon, kan tabletter gis i intervaller, og da som legen anviser.
Lege avgjør i samråd med deg hvilken eksakt dosering du skal ha. Ikke endre dosen uten etter samråd med lege.
Tablettene bør svelges hele med rikelig væske.

I tillegg til cyclofosfamid må du bruke et antibiotikum (Baktrim 1 tablett daglig) for å forebygge infeksjon i luftveiene.

Bivirkninger som kan oppstå

 • Magesmerter, appetittløshet, kvalme og brekninger kan oppstå. Det kan være aktuelt å forebygge kvalme med kvalmestillende legemidler.
 • Urinblæreslimhinnen kan påvirkes, og det kan føre til blod i urinen. For å forebygge dette anbefales det å drikke rikelig med vann i behandlingsperioden. Du bør også besøke toalettet ofte slik at urinen ikke blir værende unødvendig lenge i urinblæra. Legemidlet (Uromitexan) kan redusere skaden i urinveiene og kan derfor gis forebyggende sammen med Sendoxan. Dette avgjøres av legen.
 • Hårtap (forbigående), utslett og øyebetennelse kan forekomme.
 • Leveren kan påvirkes. Det anbefales derfor å være forsiktig med samtidig bruk av andre stoffer som kan skade leveren for eksempel alkohol og store doser paracetamolholdige legemidler (Paracet, Pinex, Panodil, Paralgin Forte m.fl.) Leverfunksjonen kontrolleres ved jevnlige blodprøver.
 • Dersom den celledempende effekten på immunsystemet blir for stor, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen, økt blødningstendens og en økt risiko for feber og infeksjoner. Du bør derfor unngå å utsette deg for infeksjonssmitte. Blodprøvekontroller vil påvise om den celledempende effekt er for stor.
 • Behandling med Sendoxan kan føre til nedsatt fruktbarhet både hos kvinner og menn. Risikoen avhenger av din alder og hvor stor samlet dose du får av Sendoxan. Spørsmål om fremtidig fruktbarhet bør tas opp med lege før oppstart av behandlingen.
 • Langtidsbruk av Sendoxan kan føre til økt risiko for å få kreft.
 • Kontakt lege dersom du merker uønskede eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler

 • Samtidig bruk av andre legemidler: Samtidig bruk av Allopur/Zyloric (legemidler mot urinsyregikt) og Sendoxan øker risikoen for at produksjonen av celler i benmargen reduseres, det vil si økt risiko for bivirkninger. Det samme kan være tilfelle ved samtidig bruk av Sendoxan og vanndrivende midler av tiazidtypen. Noen epilepsimidler (barbiturater, fenytoin og fenobarbital) kan øke mengden aktivt Sendoxan i kroppen og dermed også risikoen for uønskede virkninger. Visse legemidler mot diabetes (sulfonylurea) tatt samtidig med Sendoxan øker risikoen for hypoglykemi (for lavt blodsukker).
 • Samtidig inntak av mat og drikke: Grapefrukt inneholder stoffer som kan redusere effekten av Sendoxan. Du bør derfor ikke spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice i behandlingsperioden. Når du behandles med Sendoxan bør du unngå å drikke alkohol.
 • Andre sykdommer: Forsiktig med bruk av Sendoxan ved alvorlig nyre- og leversykdom og ved hjertesykdom. Ta kontakt med lege dersom du får blod i urinen.
 • Ved infeksjon: Sendoxan må ikke brukes dersom du har infeksjon. Ved infeksjoner må du straks ta kontakt med lege.
 • Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine er ikke-levende basert og kan eventuelt brukes.
 • Graviditet/amming: Sendoxan kan føre til fosterskade. Du må derfor bruke sikker prevensjon og unngå å bli gravid mens du behandles med Sendoxan og i de tre første månedene etter avsluttet behandling. Menn som bruker Sendoxan må ikke gjøre kvinner gravide. Dette gjelder og i tre måneder etter avsluttet behandling. Du må ikke amme når du behandles med Sendoxan.

Gode råd

Ved toalettbesøk er det viktig å unngå søl av urin ettersom urinen kan inneholde rester av Sendoxan. Menn bør derfor sitte på toalettet.
Følg opp de avtalte blodprøvekontroller. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Da kan det blant annet vurderes om de ulike legemidlene passer sammen (interaksjoner).

Kilder

Norsk Reumatologisk forening


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.