Ciklosporin (Sandimmun Neoral) - pasientinformasjon

Bruk

Sandimmun Neoral (ciklosporin) er et immundempende legemiddel som brukes mot myasthenia gravis og andre autoimmune nevrologiske sykdommer.

Virkning/Egenskaper

Sandimmun Neoral virker bl.a. ved å hemme cytokinet interleukin-2 (et protein i immunsytemet) som ellers bidrar til å øke autoimmune betennelsesprosesser. Derved dempes aktiviteten i den autoimmune sykdommen, slik at den blir fredeligere.
Effekten på sykdomsaktiviteten inntrer som regel i løpet av de første 6 ukene av behandlingen. Hvis det ikke er kommet merkbar bedring i tilstanden innen 3 måneder, bør du drøfte med legen om behandlingen skal fortsette. Det kan være aktuelt å kombinere Sandimmun Neoral med andre legemidler, for eksempel prednisolon.

Dosering

Sandimmun Neoral doseres 2 ganger daglig. Vanlig startdose er 75 -125 mg 2 ganger daglig, økende til 150 - 250 mg 2 ganger daglig avhengig av vekt, virkning og eventuelt uønskede virkninger. Ikke endre dosen eller avslutt behandlingen uten etter samråd med lege.
Kapslene skal svelges hele og tas med minst ett glass vann. Kapslene skal ikke tas sammen med grapefruktjuice, da det kan påvirke kroppens opptak av legemidlet.

Uønskede virkninger som eventuelt kan oppstå

 • Uvelhet, kvalme, diaré, oppkast, magesmerter, redusert matlyst og hevelser i tannkjøttet kan forekomme.
 • Økt hårvekst kan forekomme.
 • Nyrene kan påvirkes og noe sjeldnere ses leverpåvirkning. Nyrefunksjonen kontrolleres med jevnlige blod-og urinprøver. Leverfunksjonen kontrolleres også med jevnlige blodprøver.
 • Forhøyet kalium i blodet kan forekomme (kontrolleres under behandlingen), samt økning i kolesterolnivået.
 • Blodtrykket kan øke. Blodtrykksmåling er derfor nødvendig under behandling med Sandimmun Neoral.
 • Muskelkramper og muskelsmerter er sett. Skjelving, tretthet, hodepine og en brennende følelse i hender og føtter.
 • Allergiske reaksjoner kan forekomme, for eksempel i form av utslett/kløe. Ta kontakt med lege hvis dette skulle skje.
 • Økt forekomst av virus-, sopp- og bakterieinfeksjoner kan forekomme. Dersom den celledempende effekten blir for stor, kan produksjons av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Dette kan medføre sår i munnen, og en økt risiko for infeksjoner. Blodprøver vil påvise om den celledempende effekten er for stor.
 • Økt forekomst av enkelte krefttyper kan forekomme ved langtidsbruk av Sandimmun Neoral, spesielt hudkreft. Vis derfor solvett, bruk solkrem og eventuelt unngå soling eller tildekk huden ved sterkt sollys.
 • Kontakt lege dersom du merker uønskede, eller for deg uvanlige reaksjoner

Forsiktighetsregler

 • Samtidig bruk av andre legemidler: Sandimmun Neoral påvirker effekt og bivirkninger av mange legemidler. Samtidig kan noen legemidler virke inn på effekt og bivirkninger av Sandimmun Neoral. Bl.a. kan samtidig bruk av betennelsesdempende midler (NSAID/COX-2 hemmere) og Sandimmun Neoral i enkelte tilfeller påvirke nyrefunksjonen. Bruk derfor ikke større doser betennelsesdempende midler enn legen har anbefalt, og unngå reseptfrie midler som Ibux, Ibumetin, Naproxen og lignende. Visse antibiotika (bl.a. makrolider, aminoglykosider) kan øke risiko for bivirkninger av Sandimmun Neoral. Samtidig bruk av preparater som inneholder Johannesurt bør unngås (obs reseptfrie midler og helsekostpreparater), da dette vil kunne føre til nedsatt effekt av Sandimmun Neoral. Det er spesielt viktig å diskutere med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler og naturmidler passer sammen når du bruker Sandimmun Neoral.
 • Andre samtidige sykdommer: Vær forsiktig med bruk av Sandimmun Neoral dersom du har ukontrollert høyt blodtrykk, eller om du har nedsatt nyrefunksjon
 • Ved infeksjon: Lege må vurdere om du skal ha et opphold i behandlingen med Sandimmun Neoral.
 • Operasjon: I forkant av operasjoner må lege vurdere om du bør ha en pause med Sandimmun Neoral.
 • Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales å unngå levende-baserte vaksiner. Influensavaksine er ikke-levende basert og kan brukes.
 • Graviditet/amming: Graviditet: Skal kun brukes hvis fordelen oppveier risiko for fosteret. Skal ikke brukes ved amming.

Gode råd

 • Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøve- og blodtrykkskontroller som legen anviser. Vær oppmerksom på det som regel ikke sendes egen innkalling til kontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp. Prøvene tas relativt hyppig (hver 2.- 4. uke), særlig i oppstartfasen av behandlingen.
 • Kontakt lege om du får utslett/kløe, sår i munnen, uvanlig neseblødning eller uforklarlig feber.
 • Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler og naturmidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene og naturmidlene passer sammen (interaksjoner).

Kilder

Norsk Reumatologisk forening


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.