Botulinumtoksin - pasientinformasjon

Hva er botulinumtoksin?

Det er et komplisert og veldig sensibelt proteinmolekyl. I forhold til sin vekt er det den mest giftige av alle naturlige eller syntetiske stoffer.

Hvor er det naturlig å finne botulinumtoksin?

Botulinumtoksin produseres av bakterien Clostridium botulinum. Denne bakterien finner man i jord og vann over hele verden, men den er vanligvis uvirksom i flere år. Under visse forhold derimot aktiveres den og produserer da botulinum toksin. Dette skjer når grønnsaker eller kjøttprodukter er blitt smittet med Clostridium bakterien, og lagret i en lufttett beholder. Spiser man denne maten vil det resultere i en form for matforgiftning som kalles botulisme. Retningslinjene for produksjon og pakking av matprodukter er i dag av en slik art at risikoen for botulisme er minimal.

Hvor lenge har man kjent til botulinumtoksin?

Virkningen av botulinumtoksin i form av matforgiftning kjente man til i romertiden. I middelalderen satte man igang tiltak i form av bedre hygieniske bestemmelser for å forhindre epidemier med botulisme. I forrige århundre oppdaget man forbindelsen mellom botulisme og den tilsvarende bakterien og eksistensen av botulinumtoksin. Gjennom dyreforsøk og molekylær biologisk forskning kan man nå beskrive stoffets spesifikke egenskaper og virkning.

Hvordan ble botulinumtoksin- behandlingen utviklet?

I midten av 1970 årene søkte den amerikanske øyelegen Dr. Alan Scott etter et stoff som kunne redusere enkelte øyemusklers aktivitet, og på denne måten redusere plagene ved skjeling. Han lyktes tilslutt med botulinumtoksin. Kort tid etter ble botulinumtoksin benyttet også i behandlingen av overaktive muskler rundt øynene. Siden blepharospasme var en kjent nevrologisk lidelse, ble botulinumtoksin snart brukt i behandlingen av ulike nevrologiske bevegelsesforstyrrelser, med stor suksess.

Hvordan virker botulinumtoksin?

Ufrivillige bevegelser genereres via elektriske impulser fra visse deler av hjernen, hjernestammen og ryggmargen. Herfra ledes disse impulsene videre til det perifere nervesystemet. I enden av de perifere nervene lagres transmittorsubstansen acetylcholin. Når en nerveimpuls når dette punktet, frigjøres acetylcholin som overfører nerveimpulser til muskelen, som da trekker seg sammen. Ved å injisere botulinumtoksin i en muskel hindrer man frigjøringen av acetylcholin. Dette resulterer i en lokal lammelse av denne muskelen. For å oppnå best mulig resultater i behandlingen med botulinumtoksin er det nødvendig å finne de overaktive musklene som gir de kliniske symptomene. Den nødvendige dosen av stoffet som trengs for å normalisere aktiviteten må nøye bestemmes.

Hvor trygg er behandlingen med botulinumtoksin?

Prosedyren er trygg. Mengden som brukes i behandlingen utgjør kun noen få milliondeler av et gram. I tillegg holder stort sett botulinumtoksinet seg på injeksjonsstedet, og påvirker ikke vitale organer.

Hva slags bivirkninger gir denne behandlingen?

Der er ingen alvorlige bivirkninger. Midlertidig nedsatt muskelkraft i det injiserte området kan forekomme.

Er behandling med botulinumtoksin smertefull?

Botulinumtoksin må injiseres i de overaktive muskelene. Det er vanlig med en til tre injeksjoner pr. muskel. Da sprøytespissene er tynne forekommer det ikke noen betydelig eller varig smerte (Dette vil variere i forhold til den enkelte pasients smerteterskel).

Når blir effekten av behandlingen synlig?

Effekten viser seg vanligvis etter omtrent tre dager, eller innen 5 til 10 dager. Den maksimale effekten skjer normalt etter 10 dager til 3 uker. Dette varierer fra pasient til pasient.

Hvor lenge virker toksinet?

Effekten varer vanligvis i 2 - 4 måneder. Etter dette avtar virkningen over en periode på flere uker. Etter 6 måneder er effekten borte.

På hvilken måte har botulinumtoksin-behandling vist seg å være effektiv?

Botulinumtoksin er brukt til behandling fra 1980. Siden da er mer enn 100.000 pasienter over hele verden blitt behandlet. Mange artikler som er publisert av leger angående bruken av botulinumtoksin viser gode resultater når det gjelder å redusere forskjellige ufrivillige bevegelser.

Hvordan produseres botulinumtoksin?

Botulinumtoksin for terapeutisk bruk er et fullstendig biologisk utviklet produkt. Når visse deler av bakterien Clostridium botulinum legges i en næringsrik oppløsning formerer den seg over en periode på flere dager, til næringen er oppbrukt og bakterien dør. Ved hjelp av en komplisert teknisk prosess blir botulinumtoksin isolert, fryse-tørket og pakket i små flasker. I løpet av denne prosessen må styrken på botulinumtoksinet måles gjentatte ganger. Dette gjøres for å sikre kvaliteten som kreves for at stoffet skal være både virkningsfullt og trygt. Botulinumtoksin er et sensibelt produkt. Det stilles derfor spesielle krav til lagring og transport av produktet. Før en injeksjon oppløses toksinpulveret og fortynnes. Preparatet må da benyttes i løpet av 4 timer.

Hvordan gis botulinumtoksin?

En nylaget oppløsning av medikamentet injiseres i den overaktive muskelen. Det benyttes engangssprøyter med tynn spiss. Dersom flere muskler er involvert kan det være nødvendig med flere injeksjoner.

Hvor lenge kan man gi behandling med botulinumtoksin?

Hittil er det ingenting som indikerer at denne behandlingen kun kan benyttes i en begrenset periode. Den dokumenterte pasientbehandlingen i USA som har pågått i ca. 15 år, viser at det ikke har skjedd noen forandring i behandlingens effektivitet over tid.

For hvilke pasienter anbefaler man ikke denne behandlingen? I hvilke grad påvirkes toksinet av andre medikamenter?

Hittil er det ingenting som indikerer at enkelte pasientgrupper bør utelukkes fra denne behandlingen. For å være på den sikre siden bør ikke gravide kvinner behandles. For en pasient som bruker blodfortynnende medikamenter, må botulinumtoksininjeksjoner utføres med økt forsiktighet. Selvfølgelig vil legen i hvert enkelt tilfelle avgjøre om denne behandlingen skal benyttes, eller om en annen form for behandling er mer hensiktsmessig. Det er alltid viktig å informere sin lege hvis man bruker andre medikamenter. Enkelte typer antibiotika, eller andre medikamenter som påvirker nerveimpulsene i musklene, kan øke effekten av botulinumtoksin. Likevel kan pasienter vanligvis behandles med botulinumtoksin uansett hvilke andre medikamenter de bruker.

Kan behandlingen svikte?

Ja, den kan svikte på to måter. Den kan vise seg å være helt uten effekt, eller gi god effekt den første tiden , for så å avta ved etterfølgende behandlinger.

Hvor ofte svikter behandlingen?

Dette skjer forholdsvis sjelden. Forekomsten er vurdert til 5-10% hos pasienter med cervikal dystoni og sjeldnere hos pasienter med andre former for dystoni. Indikasjoner tilsier en mulig tendens til redusert effekt i tilfeller hvor veldig høye doser er benyttet.

Hva kan årsaken til svikt i behandlingen være?

Det kan være mange årsaker til dette. Noen pasienter kan utvikle antistoffer mot toksinet, noe som resulterer i at toksinet ikke lenger virker. Andre årsaker kan være at det benyttes for lav dose av toksinet eller at injeksjonen settes i en feil muskel som ikke er ansvarlig for den ufrivillige bevegelsen.

Hvordan behandlet man dystoni før man startet med botulinumtoksin-behandling?

Dystoni ble behandlet medikamentelt og kirurgisk. Under de beste forholdene ble bedring kun påvist hos en tredjedel av pasientene. Ved operasjon er det mulig enten å skjære over den overaktive muskelen, eller skjære over nerven som fører impulsene til muskelen. Det kan være vanskelig å nå frem til den riktige muskelen, og andre muskler kan etter hvert begynne med ukontrollerte sammentrekninger. I mange tilfeller vil også nerven utvikle nye grener. Dette kan også forekomme etter at man har kuttet over en muskel. På denne måten ødelegges effekten som operasjonen har gitt. En annen teknikk som har vært forsøkt er kirurgisk å ødelegge små områder av hjernen. For tiden gjøres det forsøk som går ut på at en liten pumpe innplanteres under huden. Derfra sendes medikamentet direkte til ryggmarksvæsken gjennom et tynt rør

Hvordan brukes botulinumtoksin- behandling på cervikal dystoni (spasmodisk tortiollis)?

Etter å ha lokalisert hvilke muskler som er overaktive og i hvilken grad, settes 1-2 injeksjoner i hver av disse 2-6 musklene. Disse injeksjonene er ikke spesielt smertefulle. Etter omtrent fire til fem dager blir forandringen tydelig. Det skjer en reaksjon i musklene, og spasmene avtar. Etter ca. 10 dager bør den maksimale effekten evalueres. Etter 3-4 uker vil smerten forbundet med dystonien vanligvis begynne å avta. Selv om resultatene varierer, opplever de fleste pasientene en bedring. De fleste opplever at spasmene reduseres med 70-90%.
Mulige bivirkninger: Pasientene kan oppleve svelgevansker, eller at nakkemusklene svekkes slik at hodet henger slapt forover. Begge bivirkningene er midlertidige. Pasienten kan også oppleve redusert kontroll av hodet når vedkommende skal reise seg fra liggende stilling eller forsøker å se opp samtidig som man bøyer seg fremover. Hvis bivirkninger forekommer, varer de vanligvis i en til to uker.

Hvordan brukes botulinumtoksin- behandling når det gjelder tilfeller av ansiktsdystoni?

(Blepharospasme, Meige`s syndrom, oromandibular dystoni.) I behandling av blepharospasme injiseres noen få dråper av stoffet i muskelene rundt øynene. Tre til fire injeksjoner er vanligvis nødvendig. Dette har vist seg effektivt når det gjelder å holde øyelokkene åpne. Unntakene er når blunkingen er fremkalt av sterkt lys, trekk eller lesing i lange perioder. Andre ansiktsmuskler kan behandles på tilsvarende måte.
Mulige bivirkninger: Når det gjelder blepharospasme han behandlingen gi forbigående nedhengende øyelokk. Det kan også gi dobbeltsyn de to første ukene etter behandling. Kun 5% av pasientene har opplevd å få rødt øye etter injeksjonen. Blåmerker på injeksjonsstedet kan forekomme uten at det har noen funksjonell betydning.

Hvordan brukes botulinumtoksin- behandling når det gjelder Laryngeal dystoni (spasmodisk dysfoni)?

I slike tilfeller injiseres små mengder botulinumtoksin inn i stemmebåndsmusklene. Da dette er et følsomt område benytter man lokalbedøvelse. Injeksjonene gis gjennom huden på halsen. Man benytter da EMG til å kontrollere injeksjonsnålens posisjon.
Hos nesten alle pasientene lykkes det å forbedre stemmekvaliteten. Av og til kan pasienten oppleve at stemmen blir noe hes i to til tre uker etter behandlingen. Virkningen av behandlingen varer i 3 - 5 måneder og forbedres ved hjelp av taletrening.

Hvordan brukes botulinumtoksin- behandling ved skrivekrampe

Å bruke botulinumtoksin i behandlingen av skrivekrampe er vanligvis vanskelig. Det innebærer omfattende undersøkelser, og ofte benytter man EMG - veiledning. Injeksjoner settes i musklene i under og overarmen, av og til i hånden. Muligheten for at musklene samtidig svekkes gjør denne behandlingen vanskelig. Dette problemet kan unngås ved å eksperimentere med ulike doser for tilslutt å finne den dosen som gir best virkning, og minst bivirkninger.

Hvordan brukes botulinumtoksin- behandling ved spastisitet

Botulinumtoksin behandling kan også være nyttig ved spastisitet etter forskjellige typer hjerneskader.

Anbefaler man fysioterapi?

I noen tilfeller, som cervikal, og mer generell dystoni, kan øvelser bidra til en avspenning av de musklene som er involvert. De kan også hjelpe til å forebygge skader på benstrukturen. Pasientene bør konsultere sin lege for å finne ut hvilke øvelser de kan ha nytte av. Avspenningsøvelser kan også bidra til å redusere stress som ellers kan føre til en forverring av pasientens symptomer.

Nytter det med alternativ medisin?

Uheldigvis er effekten av ulike former for alternativ medisin ikke vitenskapelig dokumentert. Det er allikevel i noen få tilfeller vist en bedring med alternativ medisin. Alternativt helsepersonell har ofte vist seg å være mer forståelsesfulle og støttende enn personer innen skolemedisinen. På denne måten er de flinkere til å hjelpe pasienten til å takle sin situasjon. I noen tilfeller er behandling veldig dyr og den gir ikke nødvendigvis langvarig effekt.

Norsk dystoniforening

Norsk Dystoniforening
http://www.dystoniforeningen.no/Norsk Dystoniforening
Falsensvei 29
N-3613 Kongsberg Kontakt@dystoniforeningen.noTlf: (+47) 92 80 78 22

Kilder

Informasjonen du nå har lest er utgitt av Norsk Dystoniforening.


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.