Azatioprin (Imurel) - pasientinformasjon

Virkning/Egenskaper

Imurel virker bl.a. ved å hemme noen av byggesteinene som er viktige i dannelsen av visse immun- og betennelsesceller. Derved dempes aktiviteten i den autoimmune sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere. Effekten på sykdomsaktiviteten inntrer i løpet av fra 6-8 uker og opptil noen måneder. Hvis det ikke er kommet merkbar bedring i tilstanden i løpet av 3 måneder, bør du drøfte med legen om behandlingen skal fortsette.
Det kan være aktuelt å kombinere Imurel med andre legemidler for nevrologisk autoimmun sykdom.

Dosering

Vanlig dose er på 100-200 mg per døgn (dvs. 2-2,5 mg/kg kroppsvekt/døgn) avhengig av effekt og eventuelt uønskede effekter. Legen avgjør i samråd med deg hvilken dosering du skal ha. Ikke endre dosen eller avslutt behandlingen uten etter samråd med lege.
Tablettene skal svelges hele og tas til mat med rikelige mengder vann, minst ett glass.

Uønskede virkninger som eventuelt kan oppstå

 • Uvelhet, kvalme og nedsatt matlyst og svimmelhet kan forekomme. Kommer dette i starten av behandlingen, går det ofte over når du har brukt legemidlet en periode.
 • Leveren kan påvirkes, det anbefales derfor å være forsiktig med andre stoffer som kan påvirke leveren, for eksempel alkohol og store doser paracetamolholdige smertestillende legemidler (Paracet, Pinex, Paralgin forte, Pinex forte, Aporex m.fl.). Leverfunksjonen kontrolleres ved jevnlige blodprøver.
 • Produksjonen av blant annet hvite blodlegemer kan reduseres. Dette kan du merke selv ved at det lettere oppstår sår i munnen, eller uforklarlig feber. Uvanlig neseblødning kan være et tegn på at mengde blodplater er redusert. Kontakt lege hvis noe av dette skulle skje.
 • Økt forekomst av virus, sopp- og bakterieinfeksjoner kan også forekomme.
 • Langvarig bruk kan gi økt forekomst av kreft (lymfom)
 • Alle som bruker Imurel skal jevnlig kontrollere blodprøver; i startfasen hver uke, senere sjeldnere. Resultatene av prøvene vil kunne vise om produksjonen av bl.a.hvite blodlegemer er normal, og om leveren tåler Imurel.
 • Håravfall kan forekomme
 • Kontakt lege dersom du merker uønskede, eller for deg uvanlige reaksjoner.

Forsiktighetsregler

Samtidig bruk av andre legemidler:

 • Imurel kan gi redusert blodfortynnende effekt av Marevan.
 • Zyloric eller Allopurinol (urinsyresenkende legemidler) bør ikke brukes sammen med Imurel, da det kan gi forsterket effekt av Imurel og økt risiko for alvorlig reduksjon av antallet hvite blodlegemer.
 • Samtidig bruk av Imurel og legemidler av type aminosalisylsyrer (Salazopyrin, Pentasa, Asacol, Mesasal eller Dipentum) kan også føre til økt risiko for reduksjon av antallet hvite blodlegemer
 • Samtidig bruk av CellCept og Imurel frarådes da denne kombinasjonen ikke er undersøkt
 • Samtidig bruk av ACE-hemmere (Renitec, Zestril, Triatec m.fl) og Imurel kan gi reduksjon av røde og hvite blodlegemer

Snakk med lege eller farmasøyt om alle dine legemidler passer sammen.
Bruk av alkohol: Unngå jevnlig bruk av alkohol, ha et så lite inntak som mulig.

Kilder

Norsk reumatologisk forening


På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.