Bivirkningsskjema

 

Bivirkningsskjema for helsepersonell - elektronisk melding til Legemiddelverket  

Bivirkningsskjema for pasienter - elektronisk melding til Legemiddelverket 

 

Bivirkningsforskriften pålegger leger, tannleger og flere grupper helsepersonell, som farmasøyter, sykepleiere, helsepersonell på sykehjem/hjemmetjenesten, og helsesykepleiere på helsestasjoner og på skoler å sende bivirkningsmelding ved mistanke om sammenheng mellom en reaksjon og et legemiddel.

Meldeplikten omfatter helsepersonell som yter tjenester omfattet av:

  • Apotekloven
  • Folkehelseloven
  • Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Legemiddelloven
  • Smittevernloven
  • Spesialisthelsetjenesteloven
  • Tannhelsetjenesteloven

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.