Glasgow Coma Scale - tabeller barn og voksne

Glasgow Coma Scale (GCS)1 benyttes for å kommunisere om graden av bevissthet hos pasienter med akutt hjerneskade2. Brukes mest hos pasienter med hodeskade, men kan også brukes for å beskrive nedsatt bevissthet forårsaket av andre årsaker.3

GCS, voksne og barn ≥ 5 år

Åpning av øynene (Ø)
  Spontant 4
  Ved tiltale 3
  Ved smertestimulering 2
  Ingen reaksjon 1
  Ikke testbar IT
Verbal respons (V)
  Orientert 5
  Setninger, desorientert 4
  Ord, usammenhengende 3
  Uforståelige lyder 2
  Ingen reaksjon 1
  Ikke testbar IT
Motorisk respons (M)
  På oppfordring 6
  Lokaliserer smerte 5
  Adekvat avverge (fleksjon) ved smertestimulus 4
  Unormal fleksjonsbevegelse ved smertestimulus 3
  Ekstensjonsbevegelse ved smertestimulus 2
  Ingen reaksjon på smertestimulus 1
  Ikke testbar IT

 

 

GCS-enkeltskår:   Ø =___ , V =___ , M =___

 GCS-totalskår (Ø+V+M = 3-15):___

 

GCS, barn < 5 år

Åpning av øynene (Ø)
  Spontant 4
  På oppfordring 3
  Ved smertestimulering 2
  Ingen åpning 1
Verbal respons (V)
  Våken, koselyder, babling 5
  Irritabel, gråter, kan trøstes 4
  Inadekvat gråting 3
  Uforståelige lyder 2
  Ingen respons 1
Motorisk respons (M)
  Normal spontanmotorikk/adlyder ordre 6
  Lokaliserer smerte/trekker seg unna ved berøring 5
  Fleksjon-avverge (drar til seg) 4
  Fleksorrespons (decortikasjon) 3
  Ekstensorrespons (decerebrasjon) 2
  Ingen respons 1

 

 

GCS-enkeltskår:   Ø =___ , V =___ , M =___

 GCS-totalskår (Ø+V+M = 3-15):___

 

VEILEDNING FOR SKÅRING

Relatert innhold

Referanser

  1. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet 1974; 2: 81-4. pmid:4136544 PubMed
  2. The Glasgow structured approach to Assessment of the Glasgow Coma Scale. What is the Glasgow Coma Scale? www.glasgowcomascale.org
  3. The Glasgow structured approach to Assessment of the Glasgow Coma Scale. Frequently asked questions. www.glasgowcomascale.org
  4. Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Akuttveileder i pediatri, 3. utgave 2013-2015. Koma og akutt encefalopati. Siden besøkt 17.11.2020. www.helsebiblioteket.no

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.