Beregning av KMI og iso-KMI

KMI er definert som: KMI = vekt(kg) / høyde(m)2

KMI-verdien bør tolkes med noe forbehold hos personer som har en større muskelmasse enn gjennomsnittet, som for eksempel atleter og bodybuildere.

For barn og tenåringer (2 - <18 år) gjelder andre normalverdier enn hos voksne. I kalkulatoren vises normalområde og vektkategori i forhold til angitt kjønn og alder. Iso-KMI er et uttrykk for hvilken vektklasse den målte verdien hos et barn eller en tenåring tilsvarer hos voksne og følger nye grenser.1

For eldre over 70 år: Egne tolkninger vises i svarkolonnen.

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • KMI-beregningene for barn bygger på KMI-kurvene laget på bakgrunn av vekststudien fra Bergen i 20072. Se KMI-kurve jenter 2-19 år og KMI-kurve gutter 2-19 år
  • Iso-KMI definisjonene er hentet fra: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1736) og Cole et al, BMJ 2007
  • Nye internasjonale grenser for alvorlig fedme3, også anbefalt for norske forhold i 20171

Referanser

  1. Júlíusson PB, Hjelmesæth J, Bjerknes R, Roelants M. Nye kurver for kroppsmasseindeks blant barn og unge. Tidsskr Nor Legeforen 2017. doi:10.4045/tidsskr.17.0570 DOI
  2. Júliusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Vekstkurver for norske barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 281-6. Tidsskrift for Den norske legeforening
  3. Cole TJ, Lobstein T. Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity. Pediatr Obes 2012; 7: 284-94. pmid:22715120 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.