Hopp til hovedinnhold

Beregning av KMI og iso-KMI

Sist oppdatert: Sist revidert:


  • KMI-beregningene for barn bygger på KMI-kurvene laget på bakgrunn av vekststudien fra Bergen i 2007 2. Se KMI-kurve jenter  2-19 år og KMI-kurve gutter  2-19 år
  • Iso-KMI definisjonene  er hentet fra: Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1736) og Cole et al, BMJ 2007
  • Nye internasjonale grenser for alvorlig fedme 3, også anbefalt for norske forhold i 2017 1
  1. Júlíusson PB, Hjelmesæth J, Bjerknes R, Roelants M. Nye kurver for kroppsmasseindeks blant barn og unge. Tidsskr Nor Legeforen 2017. doi:10.4045/tidsskr.17.0570 DOI  
  2. Júliusson PB, Roelants M, Eide GE, Moster D, Juul A, Hauspie R, Waaler PE, Bjerknes R. Vekstkurver for norske barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 281-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  3. Cole TJ, Lobstein T. Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity. Pediatr Obes 2012; 7: 284-94. pmid:22715120 PubMed