eGFR kalkulator

Bakgrunn

 • GFR regnes som det mest nøyaktige mål for å påvise endringer i nyrefunksjon
 • eGFR (estimert Glomerulær FiltrasjonsRate) beregnes her etter CKD-EPI formelen som er funnet å være mer nøyaktig enn den tidligere brukte MDRD-formelen. Formelen er basert på enzymatisk kreatininmåling, kjønn, alder og etnisitet1

Veiledning

 • eGFR angis som ml/min/1,73 m2. Når høyde og vekt oppgis, beregnes også estimert absolutt GFR angitt som ml/min
 • Vurdering av eGFR ved diabetes
  • Pasientens nyrefunksjon bør måles årlig ved hjelp av eGFR og ikke ved hjelp av en målt kreatinin-konsentrasjon alene
  • Vær oppmerksom på at i tidlig fase av nyreskaden kan personer med diabetes gjerne ha en renal hyperfiltrasjon slik at eGFR kan være overestimert. Det gjelder spesielt personer med gjennomgående høye blodsukkerverdier og/eller personer som er overvektige

Tolkning

Gradering av eGFR

eGFR-kategori Nyrefunksjon Glomerulær filtrasjonshastighet (ml/min/1,73 m2)
G1 Normal > 90
G2 Lett redusert* 60-89
G3a Lett til moderat redusert 45-59
G3b Moderat til betydelig redusert 30-44
G4 Betydelig redusert 15-29
G5 Terminal nyresvikt < 15

* Hos eldre reduseres nyrefunksjonen årlig med 0,5-1 ml/min/1,73 m2. eGFR i området 60-89 ml/min/1,73 m2 anses normalt for eldre mennesker 

Begrensninger

 • Formelen som er brukt gjelder bare for voksne, eldre enn 18 år
 • Feilkilder:
  • Proteinrike måltider < 12 timer før prøvetaking kan gi falsk høy eGFR
  • Stor muskelmasse gir falsk lave eGFR verdier
  • Liten muskelmasse gir falsk høye verdier
 • Ved gjentatte målinger vær obs på inntil 10-15% biologisk + analytisk variasjon
 • Se: Glomerulær filtrasjonsrate for utfyllende informasjon

Kilder

Referanser

 1. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med. 2009; 150:604-612. PMID: 19414839 PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.