PSA - prostata spesifikt antigen

Prostata spesifikt antigen, PSA, produseres i prostatakjertelen og kan påvises i blodet med en blodprøve. Ved økende alder stiger PSA. Ved sykdommer i prostata kan PSA øke markant.

Hva er PSA?

PSA er et enzym som produseres i overflatecellene på prostatakjertelen. Enzymet skilles ut i væsken fra prostata og gjør at sæden ikke klumper seg. Normalt finner man svært lave nivåer av PSA i blodet. Ved ulike tilstander som rammer prostata, vil man se en økning av mengden PSA i blodet. Dette kan forklares ved at de ulike tilstandene fører til at PSA lekker ut fra prostata. Disse tilstandene er:

 • Prostatakreft
 • Betennelse i prostata
 • Godartet vekst av kjertelvev i prostata

Hvilke nivå skal PSA ligge på?

Prostatakjertelen øker normalt i størrelse etter hvert som man blir eldre. Dette gjelder også for mengden av PSA i blodet. Eldre menn vil derfor normalt ha høyere verdier enn yngre menn. Ut i fra dette har man kommet frem til normalnivåer i forhold til alder:

 • 0 til 49 år: 0 til 2,5 µg/L
 • 50 til 59 år: 0 til 3,5 µg/l
 • 60 til 69 år: 0 til 4,5 µg/l
 • Over 69 år: 0 til 6,5 µg/l

Disse nivåene er ikke absolutte. Verdier som er over disse grensene, er ikke ensbetydende med at noe er galt. Det er heller ikke slik at en verdi innenfor aldersnivået utelukker kreft. Det er viktig å være klar over at man ikke kan trekke noen sikre konklusjoner ut i fra en slik måling. Likevel er det slik at jo høyere PSA-verdi, jo høyere er risikoen for prostatakreft. Betennelse i prostatakjertelen kan forbigående gi svært høye PSA-verdier.

Når er PSA-måling nyttig?

PSA kan brukes til å oppdage nye tilfeller av prostatakreft. En viktig begrensning er at en stor andel av de med forhøyet PSA ikke har prostatakreft (falske positive prøver). Dersom PSA blir målt forhøyet, må prostata undersøkes ved at legen kjenner på prostata (via endetarmen), og undersøker kjertelen med ultralyd og eventuelt vevsprøver. Det er også aktuelt å bruke MR-undersøkelse av kjertelen. 

Anbefalingen til norske leger er kun å ta PSA-prøve av menn med vannlatingsproblemer og hos menn med opphopning av kreft i prostata, eggstokk eller bryst i familien. Det frarådes rutinemessig testing av PSA på friske menn uten vannlatingsproblemer. Nivået av PSA i blod er individuelt, noe som bidrar til at det kan være vanskelig å tolke forhøyede verdier. Høye PSA-verdier blant friske vil kun unntaksvis være forårsaket av prostatakreft. En forhøyet prøve vil vekke bekymring og er ressurskrevende for helsetjenesten.

Målinger av PSA er verdifulle i oppfølgingen og kontrollen av en allerede diagnostisert prostatakreft sykdom. PSA kan da være nyttig for å følge sykdomsutviklingen, og for lettere å kunne oppdage en eventuell spredning av sykdommen.

I Norge sier de nasjonale retningslinjer at man ikke skal undersøke PSA i blodprøve hos menn som ikke har plager som gir mistanke om prostatakreft. De samme anbefalingene gjelder i Danmark, og i en rekke andre land. Men i enkelte land, blant annet USA, anbefales fortsatt screening med PSA for menn over 50 år.

Dilemmaet ved testing er at man påviser en del krefttilfeller av den snille typen som aldri ville ført til sykdom. Mange menn får på den måten unødvendig behandling. På den andre siden er det også noen krefttilfeller som har nytte av tidlig behandling som kan oppdages ved testing. Helsemyndighetene i mange land har regnet på dette og konkludert at ved testing hos menn uten plager er ulempene større en eventuelle gevinster.

Vil du vite mer?

 • Prostata spesifikt antigen - for helsepersonell
 • PSA-skal du teste deg?
 • Prostatakreft
 • Betennelse i prostata
 • Godartet overvekst av kjertelvev i prostata

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Prostataspesifikt antigen, PSA. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. Prostataspecifikt antigen (PSA). Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.09.2017.
 2. PSA, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 07.03.2019. www.prosedyrer.no
 3. Ilic D, Neuberger MM, Djulbegovic M, Dahm P. Screening for prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013; 1: CD004720. doi: 10.1002/14651858.CD004720.pub3. DOI
 4. Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ, et al. Prostate-cancer mortality at 11 years follow-up. N Engl J Med 2012; 366: 981-90. New England Journal of Medicine
 5. Eide IA, Angelsen A. Prostataspesifikt antigen. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2528-31. Tidsskrift for Den norske legeforening
 6. Thompson IM, Pauler DK, Goodman PJ, et al. Prevalence of prostate cancer among men with a prostate-specific antigen level <= 4.0 ng per milliliter. N Engl J Med 2004; 350: 2239-46. New England Journal of Medicine
 7. Jiandani D, Randhawa A, Brown RE, et al. The effect of bicycling on PSA levels: a systematic review and meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2015: 18: 208-12. PMID: 25939515 PubMed
 8. Angelsen A, Hole A, Lundmo P, Romslo I. PSA and digital rectal examination. Clin Chem 1992; 38: 782. PubMed
 9. Oesterling JE, Rice DC, Glenski WJ et al. Effects of cystoscopy, prostate biopsy and transurethral resection of prostate on serum prostate-specific antigen concentration. Urology 1993;42: 276-82. PubMed
 10. Eastham JA, Riedel E, Scardino PT, et al. Variation of serum prostate-specific antigen levels. An evaluation of year-to-year fluctuations. JAMA 2003; 289: 2695-2700. Journal of the American Medical Association
 11. D'Amico AV, Chen M-H, Roehl KA, Catalona WJ. Preoperative PSA velocity and the risk of death from prostate cancer after radical prostatectomy . N Engl J Med 2004; 351: 125-35. PubMed
 12. Ito K, Yamamoto T, Ohi M, et al. Free/totaL PSA ratio is a powerful predictor of future prostate cancer morbidity in men with initial PSA levels of 4,1 to 10,0 ng/mL. Urology 2003; 61: 760-4. PubMed
 13. Djavan B, Milani S, Remzi M. Prostate biopsy: who, how and when. An update. Can J Urol 2005; 12: 44-8. PubMed

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.