pH i urin

Definisjon

 • Normalt er pH 7,4 i kroppen, lavere ved acidose og høyere ved alkalose
 • Det dannes hvert døgn 20.000-25.000 mmol karbonsyre i kroppen, og 50-100 mmol ikke-flyktige syrer fra nedbrytning av aminosyrer
 • Karbonsyre skilles ut i lungene som CO2
 • Ikke-flyktige syrer skilles ut i nyrene
 • Den respiratoriske komponenten av syre/base-status uttrykkes av CO2, mens den metabolske komponenten uttrykkes av baseoverskudd fordi syrene må bufres før de utskilles i nyrene
 • De to systemene forsøker å kompenserer hverandre når pH blir unormal. Overskudd av syre eller base i blod medfører økt sekresjon av henholdsvis syre eller base i urin

NPU-kode

 • NPU02415

Normalområde

 • pH 5-6
 • Høyere pH forventes hos vegetarianere

Aktuelle indikasjoner

 • Syre-baseforstyrrelser
  • Man vil i alle akutte og/eller alvorlige situasjoner anvende analyser av blod, dvs. en syrebase status
 • Monitorering av effekt av surgjøring eller alkalisering av urin ved medisinske tilstander som f.eks. forebygging av nyrestein og krystalluri
  • U-pH bør være > 6-6,5 for å sikre at mest mulig urinsyre er dissosiert til urat og H+. Urat er langt mer løselig enn urinsyre.
 • Rutinemessig bruk av pH i urin gir ingen klinisk nyttig informasjon

Prøvetaking

 • Frisklatt urinprøve

Feilkilder

 • pH i urin påvirkes av kosthold
 • Vegetarianere kan ha tendens til noe høyere verdier

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høy pH (alkalisk urin)

 • Postprandialt. Inntak av mye grønnsaker og frukt, spesielt sitrusfrukt
 • Enkelte medikamenter (f.eks. amilorid, acetazolamid)
 • Metabolsk alkalose uten kaliummangel. Respiratorisk alkalose. Hyperkalemi. Bikarbonatterapi
 • Urin­veis­infeksjon med mikrober som omdanner karbamid til NH3. Renal tubulær acidose. Fanconis syndrom

Lav pH (sur urin)

 • Inntak av kjøtt, enkelte meieriprodukter, tranebær
 • Metabolsk og respiratorisk acidose
  • Ved metabolsk acidose blir normalt urin pH < 5,3. Høyere pH tyder på renal tubulær acidose
 • Metabolsk alkalose som skyldes hypokalemi
  • Kombinasjonen av metabolsk alkalose og samtidig sur urin, dvs. paradoks aciduri, er suspekt på kaliummangel
  • Ved metabolsk alkalose og volummangel som skyldes oppkast, tyder lav u-pH på uhensiktsmessig reabsorpsjon av bikarbonat pga. fortsatt volummangel, og mer NaCl må tilføres
 • Faste

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung N. pH i urin. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 29.03.2016.
 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. pH, urin. Sist oppdatert 04.03.2019. www.brukerhandboka.no.

Referanser

 • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.