Mikroalbumin stiks, urin

Definisjon

 • En kvalitativ (eller semikvantitativ) undersøkelse av forekomsten av lett til moderat albuminuri (mikroalbuminuri)
 • Mikroalbuminuri
  • Defineres ved utskillelse av albumin i området fra 30-300 mg/L
 • Makroalbuminuri
  • Vanlig albumin strimmel er positiv ved verdier høyere enn 300 mg/L

Vanlig urinstiks

 • Proteinfeltet på vanlige urinstiks påviser hovedsakelig albumin, og er en semikvantitativ test
 • Noen stiks kan vise fargeomslag ned mot 60 mg/L og dette angis ofte som «spor», mens første semikvantitative felt i fargeskalaen tilsvarer oftest 300 mg/L
 • Moderat økning av albuminkonsentrasjonen, såkalt mikroalbuminuri (25-150 mg/L), kan derfor ikke påvises
 • Vanlige urinstiks kan heller ikke påvise Bence Jones proteinuri eller tubulær proteinuri

NPU-kode

 • NPU17997

Normal fysiologi

 • Albumin produseres i levercellene og utgjør omkring 60% av proteinet i plasma
 • Albumin har to hovedfunksjoner:
  • Transportprotein for fettsyrer, bilirubin, kalsium, magnesium, kobber, sink, aldosteron, tyroksin, trijodtyronin og mange legemidler
  • Opprettholder det kolloidosmotiske trykket i plasma. 80% av dette trykket kan tilskrives albumin
 • I løpet av ett døgn filtreres ca. 1 gram albumin i nyrene, men nesten alt reabsorberes. Utskilt albumin i urinen er derfor normalt under 25 mg/L

Normalområde

 • Negativ test

Analytisk og biologisk variasjon

 • Alle oppegående personer får normalt økende mengder albumin og protein i urinen utover dagen, «ortostatisk proteinuri»
 • Derfor bør fortrinnsvis morgenurin undersøkes, alternativt må ortostatisk proteinuri alltid tas med ved tolkningen av positiv test

Aktuelle indikasjoner

 • Testen er indisert ved mistanke om nyresykdom
 • Screening for mikroalbumin ved diabetes mellitus og hypertensjon, vanligvis årlig

Testegenskaper

 • Semikvantitativ metode for påvisning av mikroalbumin i området 30-300 mg/L pr. 24 timer
 • Mange foretrekker analyse av ACR på småinstrument

Prøvetaking

 • Frisklatt morgenurin

Feilkilder

 • Ureine urinprøveglass

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • De fleste sykdommer som medfører protein i urinen, kan i et tidlig stadium medføre mikroalbuminuri
 • Positiv prøve betyr utskillelse av albumin i området 30-300 mg/L
 • Positiv test ses ved en rekke tilstander, som kan klassifiseres i tre grupper:
  • Prerenale - feber, hjertesvikt, nyrevenetrombose, ortostatisk proteinuri
  • Renale - en lang rekke nyresykdommer
  • Postrenale - for eksempel urinveisinfeksjoner og blødninger i urinveiene
 • Mikroalbuminuri kan være reversibelt
 • Ved positiv screening bør det foretas kvantifisering av mikroalbumin-utskillelse

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Kontroll og oppfølging av grunnlidelsen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Ødum L, Hansen-Nord G, Hornung N. Mikroalbumin, stix. I: Lægehåndbogen. Schröeder T (red.). Sist revidert 29.03.2016.

Referanser

 • Petersen LJ, Birn H, Ladefoged SA, Randers E, Rehling M, Reinholdt B, et al. Metoder til vurdering af nyrefunktion og proteinuri. Rapport fra Dansk Selskab for Klinisk Biokemi og Dansk Nefrologisk Selskab, 2009.
 • Hilsted L, Hippe E, Kamper A. Laboratorieundersøgelser. Klinik og biokemi. 5 ed. København: FADL's Forlag, 2010.
 • Kamper A, Strandgaard S. Nyresygdomme. I: Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009. p. 1944-2064.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.