Blod i urin, stiks

Definisjon

 • Synonymer: U-Erytrocytter, U-Blod, hemoglobin i urin, undersøkelse for (mikroskopisk) hematuri
 • Anvendelse av prøven
  • En rask screeningmetode for hemoglobin eller erytrocytter i urinen
 • Enhet
  • Konsentrasjonen av hemoglobin i urin, bedømt med en kvalitativ eller semikvantitativ strimmel-metode

Kort om analysen og om mikroskopisk hematuri

 • Mikroskopisk hematuri
  • Tidligere mikroskoperte man ofte urinen og talte erytrocyttene for å vurdere om en pasient hadde "betydelig mikroskopisk hematuri." Denne undersøkelsen er blitt erstattet av bruken av strimler, også som den primære undersøkelse i sykehus, dvs. som screening for hematuri
 • Makroskopisk hematuri
  • Dvs. umiddelbart synlig hematuri, merkes først når det finnes mer enn 1 ml blod per liter urin
 • De vanligste strimlene reagerer også positivt på forekomst av myoglobin i urinen

NPU-kode

 • NPU04208

Referanseverdi

 • Ingen fargeendring: Det vil si ingen påviselig hematuri på strimmel
 • De ulike testene har ulik følsomhet for hemoglobin, og man må derfor kjenne hvilken test laboratoriet anvender

Indikasjoner

 • Klinisk mistanke om tilstander som gir hematuri, hemoglobinuri eller myoglobinuri
 • Prerenale sykdommer
  • Mistanke om sykdomstilstander der det opptrer fritt hemoglobin eller myoglobin i plasma, f.eks. tilstander med hemolytisk anemi eller etter (større) traumer på muskelvev, ved forbrenninger og overdosering med antikoagulantia
  • Det finnes en rekke andre biokjemiske analyser som er mer relevante til bruk i disse sammenhenger, f.eks.:
   • Hematologi, særlig retikulocytter
   • Haptoglobin
   • Fritt hemoglobin i plasma
   • Kreatinkinase (CK)
   • Myoglobin
 • Renale sykdommer
  • Mistanke om primær nyresykdom, særlig nyresten og nyrecancer (hypernefrom)
 • Postrenale sykdommer
  • Mistanke om nyresten med blødning fra nyrebekken eller ureteres
  • Mistanke om blærekreft eller parasittinfeksjoner, f.eks. schistosomiasis
  • Mistanke om prostatakreft

Prøvetakning

 • Pasienten bør ha vært avholdende fra kraftig fysisk aktivitet i dagene før prøvetakning, f.eks. langvarige løp og særlig deltakelse i kampsport (boksing, karate, tae-kwon-do etc.)
 • Kvinner må unngå å forurense prøven med menstruasjonsblod
 • Det bør anvendes morgenurin, men en urinprøve fra ethvert tidspunkt på døgnet ("en spoturin") kan anvendes
 • Urinen bør være friskladt, i motsatt fall kan det skje henfall av erytrocytter, noe som gir positiv urinstiks, men negativ mikroskopi

Tolkning

 • Strimmelutslag 1+ tilsvarer 1-3 røde per synsfelt ved mikroskopi
 • Klinisk signifikant mikroskopisk hematuri: ≥1+ i 3 påfølgende prøver med minimum en ukes intervall
  • Ved mikroskopi: ≥3 røde per synsfelt ved 400 x forstørrelse
 • Se artikkelen om hematuri
 • Se også avsnittet om indikasjoner

Feilkilder

 • En banal cystitt medfører ofte mikroskopisk hematuri
 • Kraftig fysisk arbeid kan også medføre påvisbar hematuri
 • Høyt inntak av askorbinsyre (vitamin C) og/eller acetylsalicylsyre kan gi falskt negative resultater med noen strimmeltyper

Kilder

Sentrale kilder

 • Ødum L, Hansen-Norg G, Hornung N. Hæmoglobin stix. Lægehåndbogen. Sist revidert 29.03.2016.
 • Langsjøen E. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Blod (stiks), U. Sist oppdatert 05.03.2019. www.prosedyrer.no.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.