Nitrittfeltet på urinstiks

Definisjon

 • En normal urin inneholder ikke påvisbare mengder nitritt
 • Mange gramnegative bakterier - som er den dominerende årsaken til urinveisinfeksjon - har evne til å redusere nitrat til nitritt
 • Tilstedeværelse av nitratreduserende bakterier i urinen føre til at naturlig forekommende nitrat i urinen omdannes til nitritt som avleses på teststrimmelen

NPU-kode

 • NPU21578

Normalområde

 • Negativ test

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om urinveisinfeksjon

Testegenskaper

 • Sensitivitet for påvisning av urinveisinfeksjon i første morgenurin er 40-60%
  • Skyldes delvis at ikke alle bakterier produserer nitritt
  • Kan skyldes for liten konsentrasjon av nitrat i urinen (ikke spist grønnsaker), eller at urinen har stått for kort tid i blæren (< 3-4 timer)
  • Undersøkelsen er mer følsom hvis pasienten har spist normale mengder grønnsaker i døgnet før prøvetakningen (slik at det finnes nitrat i urinen)
 • Spesifisitet 96%1 når prøven er korrekt håndtert

Prøvetaking

 • Frisklatt urin som må ha stått i blæren helst i minimum 3-4 timer siden siste vannlating
  • Enklest ved morgenurin
 • Analysen bør utføres innen 2 timer
 • Må oppbevares i kjøleskap dersom den ikke undersøkes straks

Feilkilder

 • Høyt inntak av askorbinsyre (vitamin C) kan gi falsk negativ test
 • Falskt positivt resultat dersom prøven har stått for lenge i romtemperatur før undersøkelse

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Resultatet skal alltid sammenholdes med de kliniske funn og en strimmel-undersøkelse for leukocytter i urinen
 • En positiv nitrittest er entydig for bakteriuri med gram-negative staver1 (høy spesifisitet - få falsk positive)
 • Negativ test utelukker ikke urinveisinfeksjon (lav sensitivitet)

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Testen må alltid sammenholde med klinikk og ev. leukocyttstrimmel eller bakterieologisk undersøkelse av urin

Kilder

Sentral kilde

 • Friis-Hansen L, Hansen-Nord G, Hornung N. Bakterier (nitrit) stix. Lægehåndbogen, sist oppdatert 21.06.2017.
 • Nitritt (stiks), U. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2014.

Referanser

 1. Bærheim A, Grude N. Cystitt. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten og Helsedirektoratet, sist oppdatert nov. 2015. www.antibiotikaiallmennpraksis.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.