Vitamin E

Definisjon

 • Anvendelse av testen
  • Bestemmelse av vitamin E (alfa-tokoferol) i plasma er hovedsakelig indisert ved malabsorpsjon, total parenteral ernæring i lang tid og familiær perifer nevropati
 • Enhet
  • Konsentrasjonen av vitamin E i plasma målt i mikromol per liter (µmol/L)
 • Funksjon
  • E-vitaminer er betegnelsen på en gruppe naturlig forekommende substanser med antioksidative egenskaper som er isomerer av tokoferol og tokotrienol. Av disse er a-tokoferol mest potent
  • Vitamin E er den viktigste fettløselige antioksidanten i kroppen og beskytter membranenes flerumettede fettsyrer mot frie oksygenradikaler
  • Utover dets antioksidative egenskaper kan alfa-tokoferol hemme og aktivere forskjellige enzymer, samt hemme cellevekst, trombocyttaggregasjon og monocyttadhesjon
  • Vitaminet er fettoppløselig og forekommer rikelig i kosten, særlig i vegetabilske oljer. Opptaket er avhengig av normal fettabsorbsjon
  • Det absorberes i tynntarmen sammen med andre fettstoffer og transporteres rundt i kroppen med plasmalipoproteinene, især lavdensitetslipoprotein (LDL). Det lagres i leveren og andre vev, især fettvev, bundet til alfa-tokoferol transfer protein (alfa-TTP)

Vitamin E-mangel

 • Svær vitamin E-mangel er sjeldent, men kan f.eks. ses ved langvarig og svær fettmalabsorpsjon, galleveisatresi, abetalipoproteinemi (sjelden genetisk betinget mangel på apolipoprotein B og LDL), og genetisk betinget mangel på alfa-TTP
 • Premature og barn med lav fødselsvekt har økt risiko for å utvikle mangeltilstander, fordi den transplacentale transporten er beskjeden, og deres fettvevsdepoter er små
 • Svær mangeltilstand kan medføre spino-cerebellar degenerasjon med progressiv ataxi og arefleksi, samt andre nevropatier
  • Hos premature og barn med lav fødselsvekt kan det foreligge uspesifikke nevrologiske symptomer, ødemer og hemolytisk anemi

Vitamin E-forgiftning

 • Forekommer sjelden, da doser helt opptil 3.000 mg/dag ikke er toksiske
 • Det kan foreligge gastrointestinale symptomer og koagulasjonsforstyrrelser

NPU-kode

 • NPU26649

Referanseområde

 • Metodeavhengige verdier
  • Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Ingen forskjell for kvinner og menn
  • Vit E (alfa-tokoferol): 13 - 40 µmol/L
  • Vit E/(triglyserid + kolesterol): 3,5 - 6,4 µmol/mmol
 • Alfa-tokoferol transporteres med lipoproteiner. Det er derfor vesentlig å relatere serumkonsentrasjon til aktuell lipidkonsentrasjon, særlig fordi pasienter med galle/leverlidelse kan ha uttalte forandringer i kolesterol- og triglyseridkonsentrasjonen

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om vitamin E mangel
 • Vurdering av ernæringsstatus ved fettmalabsorbsjon eller total parenteral ernæring i lang tid
 • Utredning av ataksi

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Det anbefales å rekvirere LDL-kolesterol samtidig med vitamin E for å kunne fortolke resultatet best mulig
 • Prøven tas ev. fastende hvis triglycerider skal bestemmes samtidig

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Lave verdier
  • Ses ved malabsorbsjon som fører til hypolipidemi, f. eks. korttarmsyndrom, kronisk kolestatisk leversykdom, cøliaki, cystisk fibrose, gallegangsatresi og kronisk diaré
 • Høye verdier
  • Ses ved hyperlipidemi og ved tilførsel av store doser vitamin E.

Kilder

Sentrale kilder

 • Friis-Hansen L, Ødum L, Hansen-Nord G. Vitamin E. Lægehåndbogen. Sist revidert 19.09.2017.
 • Vitamin E, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 01.02.2019.

Referanser

 

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.