Veksthormon

Definisjon

 • Anvendelse av prøven
  • Undersøkes ved mistanke om overproduksjon eller nedsatt produksjon av veksthormon, typisk ved vekstforstyrrelser
 • Enhet
  • Konsentrasjonsmåling av veksthormon i serum målt i µg/L, pmol/L eller mU/L
 • Funksjon
  • Veksthormon (Growth hormon, GH, eller somatotropin) er et hormon som dannes i hypofyseforlappen. Sekresjonen stimuleres av growth hormone releasing hormone (GHRH) fra hypothalamus og hemmes av somatostatin1-2
  • Veksthormon stimulerer veksten av skjelett, muskulatur og indre organer
  • Overproduksjon av veksthormon fører til kjempevekst (gigantisme) hos barn eller til akromegali hos voksne
  • Mye av veksthormonets effekter i organismen medieres via insulinliknende vekstfaktor 1 (IGF-1)
  • Effektene på metabolismen omfatter økt proteinsyntese og mobilisering av fett, stimulert ketogenese og inhibisjon av opptaket av glukose i muskulatur (diabetogen effekt)
 • Sekresjonen av GH er meget variabel (pulsativ)
  • Den øker under søvn, faste, stress, fysisk aktivitet og hypoglykemi
  • Sekresjonen stimuleres også av kjønns- og thyreoideahormoner
  • Sekresjonen hemmes av kortisol og ved inntak av fett og karbohydrater. Benyttes ved glukosebelastning: Lavest mulig p-Somatotropin (GH-verdi) fastsettes (nadir)
 • Syntetisk GH kan gis ved behandling av GH mangel
  • Turners syndrom
  • Nyresvikt
  • Prader-Willis syndrom
  • Hypofysesvikt

Stimulerende funksjoner

 • Stimulerer vekst av muskler, beinvev og indre organer direkte, men overveiende indirekte ved å øke leverens syntese og frigiving av IGF-I (insulinliknende vekstfaktor 1)
  • Fremmer hjertets pumpefunksjon
  • Øker hvilestoffskiftet ved å øke omdannelsen av T4 til T3
 • Stimulerer proteinsyntesen (anabolsk)
 • Øker fettmobiliseringen (katabolsk)
  • Stimulerer lipolysen og fettsyreoksidasjonen især under faste
 • Virker som en insulinantagonist (diabetogen effekt)
  • Får glukose til å stige i blodbanen
  • Stimulerer leverens glykogenolyse
  • Hemmer opptaket av glukose i muskelvev
 • Påvirker væskehomøostasen
  • Nedsatt utskillelse av natrium og kalium i urinen
  • Økt opptak av kalsium i tarmen

NPU-kode

 • NPU03436

Referanseområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Menn og kvinner: < 11,5 mIE/L
 • Veksthormonsekresjonen er episodisk og halveringstiden i blodet er kort. En enkelt prøve er derfor lite representativ for veksthormonsekresjonen

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 5%

Aktuelle indikasjoner

 • Vekstforstyrrelser hos barn
 • Forstyrrelser i hypofyse-hypothalamusområdet
 • Dvergvekst, gigantisme, akromegali
 • Kontroll av behandling med veksthormon

Prøvetaking

Forberedelse

 • Prøven tas fastende om morgenen eller etter minst 30 minutters hvile3
 • Fysisk aktivitet og stress skal unngås før og under prøvetakingen
 • Hos barn kan prøver i serie hver 15. minutt i løpet av natten være nødvendig for å påvise partiell veksthormonmangel

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Feilkilder

 • Pasienter som er behandlet med veksthormoner, kan utvikle antistoffer mot veksthormon. Analyseresultatet kan bli for høyt eller for lavt
 • Analytisk og biologisk variasjon oppgis til 5%

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Analyseresultatene må ses i sammenheng med samtidig målte verdier for IGF-1 og eventuelle stimulerings- eller suppresjonstester
 • Gjentatte prøver er ofte nødvendig, gjerne i forbindelse med ulike stimulerings- og suppresjonstester

Høye verdier

 • Hypofysetumor er den vanligste årsak til overproduksjon av veksthormon, men høye verdier kan også være betinget av økt utskillelse av GH-RH fra hypothalamus
  • Kjempevekst (gigantisme) hos barn
  • Akromegali hos voksne
 • Ektopisk produksjon av veksthormon eller GH-RH er sjeldent, men kan forekomme
 • Andre
  • Nyresvikt, leversvikt, diabetes mellitus, hypoglykemi, stress, underernæring og anorexia nervosa, behandling/doping med veksthormon

Lave verdier

 • Dvergvekst hos barn
 • Veksthormonsvikt kan skyldes flere forhold som nedsatt utskillelse av GH-RH fra hypothalamus, nedsatt produksjon av veksthormon, dannelse av et biologisk inaktivt veksthormon, hormonresistens på grunn av reseptormangel eller mangel på faktorer som medierer de perifere effekter, strålebehandling
 • Lav utskillelse av veksthormon kan også observeres ved adrenokortikal hyperfunksjon

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave
 • Ved mistanke om hypofunksjon
  • Kan en stimulering med GH-RH, insulin, L-dopa, apomorfin eller L-arginin være til nytte
  • Eks. stimulasjonstest med insulin
   • 0-prøve for p-glukose og p-somatotropin
   • Injeksjon av f.eks. insulin med etterfølgende måling av p-glukose og p-somatotropin (30, 60, 90 og 120 min.)
   • Hos normale vil stigningen av GH være >8 µg/L
 • Ved mistanke om hyperfunksjon
  • Kan en supprimering i form av en glukosebelastning være aktuelt
  • Belastningstest
   • Glukosebelastning med blodprøvetakning hver ½ time i 2 timer for å fastlegge lavest mulige p-somatotropin verdi (GH-nadirverdi)
   • Hos normale ses en hemning av GH (GH nadirverdi <0,1 µg/L)
   • Hos pasienter med akromegali ses en svakere hemning og ofte en paradoks stigning av GH. GH nadirverdi >0,5 µg/L er forenlig med akromegali

Kilder

Sentrale kilder

 • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Ødum L, Hansen-Nord G. Somatotropin (GH). Lægehåndbogen. Sist revidert 18.12.2018.
 • Piehler A. Veksthormon, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no.

Referanser

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg . København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
 2. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur; 2012.
 3. Wieringa GE, Sturgeon CM, Trainer PJ. The harmonisation of growth hormone measurements: taking the next steps. Clin Chim Acta 2014;432: 68-71. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.