Urat

Definisjon

 • Anvendelse av prøven
  • Urat måles særlig ved mistanke om urinsyregikt eller kontroll ved cytostatikabehandling
 • Enhet
  • Konsentrasjonen av urat (urinsyre) i plasma måles i mikromol per liter (µmol/L)
 • Funksjon
  • Urat (urinsyre) er sluttproduktet fra metabolismen av purinene adenin og guanin som er byggesteiner i nukleotider, DNA, RNA, ATP og cAMP
  • Hvert døgn produseres omkring 5-6 mmol (ca. 1 gram) urinsyre. 3-4 mmol (70%) kommer fra nedbrytning av puriner som er laget i kroppen, resten kommer fra maten
  • Mesteparten (70%) av produsert urat blir utskilt i urinen, resten brytes ned i tarmkanalen
 • Filtreres og reabsorberes i nyrene
  • Urat filtreres fritt i nyrenes glomeruli, men mesteparten bli reabsorbert i proksimale tubuli ved hjelp av transportmolekylet URAT1
  • Denne reabsorpsjonen hemmes av urikosurika som probenecid og salicylat (i høye doser), og stimuleres av økt plasmakonsentrasjon av anioner som ß-hydroksybutyrat, acetoacetat, laktat og salisylat (i lave doser), som utskilles i bytte med urat

Relasjon til sykdommer

 • Høy s-urat er årsak til urinsyregikt (podagra)
 • Årlig insidensrate av urinsyregikt hos menn er1
  • ca. 0,4% ved s-urat omkring 450 µmol/L
  • ca. 4% ved 550 µmol/L
  • ca. 7% ved s-urat > 600 µmol/L
 • Høy s-urat er assosiert med en rekke tilstander, foruten urinsyregikt:
  • Fedme
  • Redusert glukosetoleranse
  • Hypertensjon
  • Preeklampsi
  • Downs syndrom
  • S-urat er av prognostisk betydning i forhold til hjertesykdom2
   • Kan betraktes som en markør for patofysiologiske mekanismer som er til stede hos pasienter med hjertesykdom
   • Urat er sluttproduktet ved purinkatabolismen. Denne katalyseres av enzymet xanthinoxidase, som foruten uratproduksjon forårsaker utslipp av skadelige frie radikaler
   • Hemning av xanthinoxidase med allopurinol kan muligens anvendes i fremtidig behandling av hjertepasienter
 • Hvis hyperurikemi skyldes økt produksjon, vil uratutskillelsen i urinen øke, og gi økt risiko for dannelse av uratsteiner i sur urin
 • Det er omdiskutert hvorvidt urinsyre er en selvstendig kardiovaskulær risikofaktor eller bare en markør for økt kardiovaskulær risiko3

NPU-kode

 • NPU09356
 • NPU03959

Referanseområde

 • Menn >18 år
  • 230-480 µmol/L4
 • Kvinner
  • 18-49 år: 155-350 µmol/L
  • >50 år: 155-400 µmol/L
 • Merk at s-urat kan være innenfor referanseområdet når en pasient kommer til lege med akutt urinsyregikt anfall

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 2,1% ved 650 µmol/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 8,6%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 8,9%

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om urinsyregikt
 • Kontroll ved cytostatikabehandling
  • Avdekke utvikling av tumorlysesyndrom

Prøvetaking

 • Forberedelser
  • Patienten bør ikke spise kjøtt og andre matvarer med et høyt innhold av puriner dagen før prøvetakningen
  • Kraftig fysisk aktivitet bør unngås
 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Feilkilder

 • Kraftig muskelarbeide gir høyere verdier

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • De fleste tilfeller av høy s-urat skyldes nedsatt utskillelsesevne i nyrene, men fordi produksjonshastigheten er normal i slike tilfeller, er også utskillelseshastigheten - og dermed u-urat - normal
 • Hvis høy s-urat skyldes økt produksjon, vil u-urat være høy og gi økt risiko for dannelse av uratsteiner i sur urin

Høye verdier

 • Primær hyperurikemi
  • Arvelig forstyrrelse i purinstoffskiftet som medfører nedsatt utskillelse av urat i nyrene5
   • Det er identifisert 3 genetiske loci som er assosiert med urinsyrenivå og risiko for urinsyregikt6
   • Dersom en av foreldrene (far) har urinsyregikt, er risikoen 20% for at barna (sønner) skal få det
  • Er årsaken til hyperurikemi i 90% av tilfellene av hyperurikemi
 • Sekundær hyperurikemi
  • Overproduksjon av urinsyre ved:
   • Myeloproliferative sykdommer
   • Perniciøs anemi (vitamin B12- eller folatmangel)
   • Kronisk hemolytisk anemi
   • Hjertesvikt
   • Psoriasis
   • Cytostatika- og røntgenbehandling av ondartede svulster
   • Karsinomatose
   • Alkoholmisbruk
   • Metabolske forstyrrelser (idiopatisk, glukose-6-fosfatase-mangel, Lesh-Nyhan-syndromet, von Gierke's sykdom og familiær juvenil hyperurikemisk nefropati)
  • Nedsatt utskillelse på grunn av
   • Medikamenter (tiazider, slynge-diuretika, ciclosporin og salisylater, doseavhengig)
   • Nyresykdom
    • Ved kronisk nyresvikt stiger s-urat som regel ikke før s-kreatinin kommer opp i 3-400 µmol/L. Etter hvert som nyresvikten forverres, stiger s-urat til omkring 600 µmol/L, men sjelden høyere. S-urat over ca. 600 µmol/L tyder på at nyresvikten ikke er eneste årsak til hyperurikemi
   • Ketoacidose og laktacidose
    • Alkoholmisbruk via disse mekanismene
   • Preeklampsi
   • Hypertyreose
   • Hyperkalsemi
   • Blyforgiftning
  • Kost
   • Høyt purininntak i maten
   • Metabolsk syndrom (overvekt, hypertensjon, dyslipidemi og nedsatt glukosetoleranse)
   • Høyt alkoholinntak
 • Andre tilstander eller årsaker
  • Hypotyreose
  • Hyperaldosteronisme
  • Hyperparathyroidisme

Lave verdier

 • Sjelden av klinisk betydning
 • Allopurinolbehandling (hemmer xantinoksidase)
 • Xantinuri (mangel på xantinoksidase)
 • Alvorlig leverskade
 • Fanconi-syndrom, Wilson syndrom
 • Ulcerøs kolitt

Kilder

Sentrale kilder

 • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Hansen-Nord G. Urat. Lægehåndbogen. Sist revidert 27.11.2018.
 • Urat, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 01.02.2019. www.prosedyrer.no.

Referanser

 1. Choi HK, Mount DB, Reginato AM; American College of Physicians; American Physiological Society. Pathogenesis of gout. Ann Intern Med 2005; 143: 499-516. Annals of Internal Medicine
 2. Calberg MJ, Kjøller E. Patofysiologiske mekanismer bag urats prognostiske betydning ved kardiovaskulær sygdom. Ugeskr Læger 2005; 167: 3771-4. Ugeskrift for Læger
 3. Høieggen A, Os I, Kjeldsen SE. Urinsyre - verre enn vi trodde?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1330-2. PubMed
 4. Rustad P, Felding P, Franzson L, Kairisto V, Lahti A, Martensson A, Hyltoft Petersen P, Simonsson P, Steensland H, Uldall A. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed
 5. Underwood M. Diagnosis and management of gout. BMJ 2006; 332: 1315-9. British Medical Journal
 6. Dehghan A, Köttgen a, Yang Q, et al. Association of three genetic loci with uric acid concentration and risk of gout: a genome-wide association study. Lancet 2008; 372: 1953-61. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.