Trombocytter

Definisjon

 • Enhet
  • Antall trombocytter per liter blod, angitt i milliarder per liter (109/L)
 • Anvendelse av prøven
  • Ved blødningstilstander, utredning av forstyrrelser i hemostase og koagulasjon eller mistanke om beinmargspåvirkning eller forbruk av trombocytter
 • Funksjon
  • Trombocytter er blodets minste formete bestanddeler. De er kjerneløse cytoplasmafragmenter fra megakaryocytter i beinmarg
  • De har en levetid på 7-10 døgn i blodet
  • Hovedfunksjon er å stanse blødninger
  • Ved karskade bindes adhesjonsmolekyler (blant annet fibrinogen) på trombocyttene og medvirker til pluggdannelse
  • Trombocyttene har også betydning for igangsetting av koagulasjonen gjennom de K-vitaminavhengige koagulasjonsfaktorene
 • Ved trombocyttmangel eller defekter i trombocyttene
  • Ses punktformige blødninger i huden (petekkier) og mer utbredte flateformige blødninger (ekkymoser)

Trombocyttundersøkelser

 • I tillegg til telling av trombocytter måler moderne autoanalysatorer også størrelsen av trombocyttene og gir resultater for deres gjennomsnittlige størrelse (mean platelet volume; MPV) og spredningen i fordelingen av deres størrelser (platelet distribution width; PDW)
  • Store trombocytter ses f.eks. ved tilstander med økt trombocyttdestruksjon og/eller økt produksjon
 • Trombocyttfunksjonsundersøkelser. Det finnes en rekke spesialundersøkelser som kan anvendes ved mistanke om blødningssykdommer, som kan skyldes en defekt trombocyttfunksjon (trombocytopati)1

Referanseområde

 • Menn og kvinner: 145-390 x 109 /L
 • Nyfødte og spedbarn har litt bredere referanseområder (100 – 600 x 109/L)
 • Trombocyttantallet stiger etter kraftig muskelarbeid
 • Hos kvinner ses noe lavere antall trombocytter de første dagene i menstruasjonssyklus

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 3,0% ved 200 × 109/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 9,1%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 9,6%

Faregrenser

 • Trombocytopeni
  • 60 - 100 x 109/L medfører lett til moderat økt blødningstendens
  • 20 - 60 x 109/L medfører markant økt blødningstendens, især posttraumatisk eller postoperativt
  • < 20 x 109/L er forbundet med høy risiko for spontane blødninger, og bør medføre akutt innleggelse hvis tilstanden er nyoppstått
 • Trombocytose/trombocytemi
  • Verdier over 1.000 x 109/L kan både være forbundet med økt risiko for mikrotromboser og for blødninger, og bør utredes

Aktuelle indikasjoner

 • Blødningstilstander
 • Myeloproliferative tilstander
 • Mistanke om disseminert intravaskulær koagulasjon
 • Kontroll ved cytostatikabehandling

Prøvetaking

 • Analyse av EDTA-blod
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Pseudotrombocyopeni
  • Falskt for lave verdier måles ved in vitro trombocyttaggregering, som regel forårsaket av antistoffer som er aktive i nærvær av EDTA
 • Analytisk og biologisk variasjon
  • Oppgis til 9,6%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 19 % (to ganger totalvariasjon) mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

Trombocytopeni kan skyldes

 • Produksjonssvikt
  • Toksisk beinmargsdepresjon
  • Aplastisk anemi, akutt leukemi, myelomatose
  • Cytostatikabehandling
 • Økt omsetning av trombocytter
  • Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP)
  • Systemisk lupus erythematosus
  • Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
  • Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC)
  • Postinfeksiøst (særlig etter mononuklose)
 • Endret fordeling av trombocyttene
  • Splenomegali
 • Arvelige trombocytopenier er sjeldne
 • Så lenge verdiene er over 60 x 109 /L er det liten fare for blødning
 • Spontanblødninger kan inntre hvis b-trombocytter vedvarende, det vil si over noen dager, er under 20 × 109/L. Bør medføre akutt innleggelse om tilstanden er nyoppstått

Trombocytose/trombocytemi

 • Verdier i området 400-1000 x 109 /L
  • Kan forekomme etter operasjoner, andre traumer, splenektomi, ved noen tilfeller av jernmangel og ved kroniske inflammasjoner
 • Verdier i området 1000-1500 x 109/L
  • Kan forekomme ved myeloproliferative syndromer, for eksempel primær polycytemi, kronisk myelogen leukemi og essensiell trombocytemi
  • I enkelte tilfeller kan det da også foreligge en blødningstendens på grunn av redusert trombocyttfunksjon

Kilder

Sentrale kilder

 • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Ødum L, Hansen-Nord G. Trombocytter. Lægehåndbogen. Sist revidert 26.02.2019.
 • Averina M. Trombocytter, B. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 13.12.2018. www.brukerhandboken.no.

Referanser

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.