Transferrin-reseptor

Definisjon

 • Konsentrasjonen av sirkulerende fragmenter av transferrin-reseptor i plasma, målt i milligram per liter (mg/L)
 • Transferrin er transportproteinet for jern

Funksjon

 • Transferrin-reseptorer finnes på overflaten av celler som er avhengige av jern, det vil si først og fremst den røde blodcellerekken
 • Transferrinet binder seg til reseptorene på cellenes overflate. Denne prosessen er nødvendig for at transferrinbundet jern skal kunne avgis intracellulært
 • En del av reseptoren spaltes av under differensieringen til modne erytrocytter, og denne delen måles
 • Sirkulerende transferrin-reseptor (løselig s-TfR) er vist å foreligge proporsjonalt til celle-bundet transferrin-reseptor. Det er denne komponenten som måles

Patologi

 • Ved jernmangel vil det være økt mengde løselig transferrin-reseptor
 • Mengden av sirkulerende transferrin-reseptorer i serum avspeiler det totale antall transferrin reseptorer i vevet. Ca. 80% av TfR kommer fra erytroid vev
 • TfR i serum gir samme informasjon om jernstatus som jernfarging av beinmargaspirat
 • En økning av s-TfR ses særlig ved to tilstander: Jernmangel og økt erytropoiese i beinmargen.
  • Ved jernmangel er det en økning av antallet reseptorer på hver enkelt celle som resulterer i s-TfR økning
  • Ved økt erytropoiese er det økningen i det totale antall erytroide celler i margen som gir stigningen
 • I motsetning til s-ferritin blir s-TfR ikke påvirket av en akutt-fasereaksjon

NPU-kode

 • NPU28336
 • NPU17701

Referanseområde

 • Metodeavhengig
  • Det finnes ingen internasjonal standardisering av analysen. Referanseområdet avhenger av hvilken metode som benyttes
 • Kvinner: 1,7 - 7,0 mg/L
 • Menn: 1,7 - 6,8 mg/L
 • Barn har et noe høyere referanseområde enn voksne

Aktuelle indikasjoner

 • Undersøkelse for jernmangel
  • Spesielt ved kroniske sykdommer eller akutt-fase reaksjoner hvor ferritin kan være misvisende
  • F.eks. ved kroniske infeksjoner eller inflammatoriske sykdommer, nyresvikt eller malign sykdom, inkl. hematologiske sykdommer
  • Gravide
  • Barn
 • Begynnende jernmangel?
  • S-TfR synes å være nyttig som en tidlig markør der erytropoiesen foregår med suboptimal jerntilgang
 • Monitorering av effekten av behandling med erytropoietin (EPO) hos pasienter med kronisk nyresvikt og anemi
 • Hvis jernmangel kan utelukkes ved hjelp av andre analyser, kan s-TfR brukes som mål på den totale erytropoiesen i beinmargen - forskjellig fra retikulocytter som indikerer den effektive erytropoiesen

Testegenskaper

 • Foreligger som ELISA test

Prøvetaking

 • Serum eller heparin-plasma
 • Kan oppbevares i 3 dager ved romtemperatur eller 1 uke ved +40°C
 • EDTA-plasma kan ikke brukes

Feilkilder

 • Transferrinreseptor påvirkes ikke av akutt fase reaksjoner eller av kronisk sykdom

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier
  • Jernmangel - over 5 ganger økning i forhold til referanseområdet finnes ved uttalt jernmangel. Mindre forhøyelser ses ved mildere former
  • Sigdcelleanemi og talassemi - gir økt erytropoiese
  • Hemolyse - betydelig økt verdi av s-TfR ses ved økning av erytropoiesen
  • Noe økning ses også ved lymfomer og akutte leukemier uten at pasienten har jernmangel
 • Lave verdier
  • Nedsatt erytropoiese, f.eks. aplastisk anemi
  • Hemokromatose
  • Tilfredsstillende respons på EPO-behandling av pasienter med kronisk nyresvikt og anemi, hvis ferritin samtidig er høy

Fortolkninger i kombinasjon med andre variabler

Type anemi Ferritin TfR Retikulocytter
Jernmangel Lav Forhøyet Normal
Hypoprofilerativ, f.eks. ved kronisk sykdom Normal Normal Normal
Hyperprofilerativ, f.eks. ved hemolytisk anemi eller talassemi Normal Forhøyet Forhøyet
Ineffektiv erytropoiese, f.eks. ved vitamin B12-mangel Normal Forhøyet Normal

Kilder

Sentrale kilder

 • Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Transferrin-reseptor (TfR). Lægehåndbogen. Sist revidert 20.03.2019.
 • Transferrin reseptor, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 01.11.2018. www.prosedyrer.no.

Referanser

 

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.