PT-INR

Definisjon

 • Forkortelse for protrombintid (PT) oppgitt i enheten INR (internasjonal normalisert ratio)
 • Anvendelse av prøven
  • Protrombintid-INR er en koagulasjonstest som er følsom for de vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene II, VII og X (Owren metode)
  • Testen er primært konstruert for å kontrollere antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister (warfarin) og er derfor mest nøyaktig i det terapeutiske området
  • Erstattet i sin tid NT - normotest
 • Det finnes ulike metoder
  • Plasmametoder anvendes i sykehuslaboratoriene
  • Fullblodsmetoder anvendes mest i primærhelsetjenesten

Koagulasjonstid

 • Brukes til å måle effekten av vitamin-K antagonisten warfarin på de vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene II (protrombin), VII, IX og X
  • Man måler ikke effekten av hver av komponentene, men summen av dem
  • Det måles antall sekunder fra et koagulasjonsutløsende reagens tilsettes en prøve og til koagulasjonen inntreffer
 • Ufølsom for heparin
  • De mest utbredte målemetodene er ikke følsomme for heparin
 • Standardisering
  • Bruk av INR-enheter innebærer at måling av antikoagulasjonseffekt standardiseres
   • INR er forholdet mellom pasientprøvens koagulasjonstid og et normalplasmas koagulasjonstid, men korrigert for "styrken" av det reagenset (tromboplastin) som brukes til å starte koagulasjonen
  • INR-verdien vil derfor alltid være uttrykk for samme behandlingsintensitet, uansett målemetode, slik at målinger foretatt i ulike land/ved ulike laboratorier kan sammenlignes
   • For å oppnå pålitelige svar er det av stor betydning at målemetoder og apparater kvalitetskontrolleres (eks. NOKLUS)

Leverfunksjon

 • PT-INR brukes også til å bedømme leverens produksjon av vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorer
  • Vurderingen av INR-verdien er imidlertid helt annerledes i denne sammenheng, og avvik bør diskuteres med laboratoriet eller medisinsk avdeling

Referanseområde

 • Uten warfarin: 1,0 (0,8 - 1,2)
 • Ved venøse indikasjoner
  • Dyp ventrombose, lungeemboli litt ut i forløpet, artrieflimmer, dilatert kardiomyopati og hjerteaneurisme
  • INR-verdien holdes mellom 2,0 og 3,0
 • Ved arterielle indikasjoner
  • Mekanisk klaffeprotese, mitralstenose, venstre ventrikkeltrombe, profylakse etter hjerteinfarkt
  • INR-verdien holdes mellom 2,5-3,5
  • Hvis det også gis acetylsalisylsyre, bør INR holdes mellom 2,0 og 3,0

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 2,3% ved INR 1,0
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 4,0%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 4,6%

Anbefalte grenser ved inngrep på pasienter på warfarin

 • Dype i.m. injeksjoner, tanntrekning/tannbehandling og mindre kirurgiske inngrep uten biopsi kan nesten alltid utføres ved INR under 2,5
  • Ved biopsi bør INR være 1,8-2,2
 • Pasienter med høy tromboserisiko, for eksempel i forbindelse med hoftekirurgi, pasienter med kunstige/mekaniske hjerteventiler bør få profylakse med lavmolekylært heparin når INR er under målområdet
 • Pasienter med kunstige/mekaniske hjerteventiler skal aldri under INR 1,8

Aktuelle indikasjoner

 • Kontroll av antikoagulasjonsbehandling med warfarin
 • Måling av leverfunksjon
 • Utredning av blødningstilstander

Prøvetaking

 • Analyse av sitratplasma eller sitratblod
 • Prøve fra pasienter på warfarinbehandling kan oppbevares inntil 48 timer på plastrør og inntil 24 timer på glassrør
 • Prøven må ikke fryses

Analyseutstyr

 • Sykehuslaboratoriene ble i 1999 anbefalt å standardisere analysen med kalibratorer fra Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige (EQUALIS)1-3
 • Alle metoder som brukes i primærhelsetjenesten, bør være evaluert av en leverandøruavhengig instans, for eksempel Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten4
 • Les mer i denne artikkelen5

Feilkilder

 • Feil ved håndtering av prøven
 • Frysing under transport
 • DOACs
  • PT-INR metodene som benyttes i norske laboratorier (Owren metoder) er lite følsomme for å fange opp behandling med direkte perorale antikoagulasjonsmidler (dabigatran, rivaroxaban, apixaban og edoxaban), men ved INR > 1.5 rett før ny tablett (trough-verdi) og samtidig høy APTT bør overdosering/akkumulering av legemidlet mistenkes6

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier
  • Ses ved sviktende leverfunksjon, ved vitamin K-mangel, forbrukskoagulopati og ved mangel/dysfunksjon på koagulasjonsfaktor II, VII eller X (arvelig eller ervervet)
 • Ved dosering av warfarin:
  • Uendret dose dersom pasienten har INR-verdi i terapeutisk område
  • Ved INR-verdier utenfor dette området, er det vanligvis tilstrekkelig å justere warfarindosen med 5-10% av ukedosen
   • En studie konkluderer med at man oppnår mest stabil blodfortynning når doseendring bare foretas dersom INR er 1,7 eller lavere, eller 3,3 eller høyere når målområdet er 2,0-3,07 (II)
  • Ved større endringer i INR-verdi må årsaken avklares; manglende compliance, interkurrent sykdom, medikamenter, omlegging av kosthold
 • Ved høy INR på tross av lav dosering kan det være aktuelt med farmakogenetisk testing
  • En betydelig andel av norsk befolkning har mutasjoner i genene som koder for enzymet som metaboliserer warfarin og/eller målproteinet for warfarin
 • INR-verdien vil vanligvis stige under sydenopphold
  • Det er derfor vanlig å redusere ukedosen med 5-10% under slike opphold
 • INR-verdien bør være mellom 1,8 - 2,5 ved tanntrekkinger og andre mindre operasjoner (inklusive skopier - jfr over)
  • Det er nesten alltid tilstrekkelig å seponere warfarin 1-2 dager før inngrepet
  • Hos pasienter som ikke har ”stabil” INR i målområdet, bør INR måles samme dag som inngrepet utføres, ellers er det unødvendig
  • På kveldstid samme dag som inngrepet er foretatt, tas dobbel dose, deretter vanlig dose og kontrollmåling av INR etter 1-2 uker
 • Ved i.m. injeksjoner bør INR ikke være høyere enn 2,5

Pasientinformasjon

 • Hva er PT-INR?

Kilder

Referanser

 1. Ødegård OR, Brosstad F, Hveding K et al. Nytt til medlemmene, Norsk selskap for klinisk kjemi og klinisk fysiologi 1999; 2: 3.
 2. www.equalis.se (28.4.2005).
 3. Lindahl TL, Egberg N, Hillarp A et al. INR calibration of Owren-type prothrombin time based on the relationship between PT % and INR utilizing normal plasma samples. Thromb Haemost 2004; 91: 1223-31. PubMed
 4. www.skup.nu (28.4.2005).
 5. Trydal T, Bolann B, Brosstad F, Sandberg S. Analyse av protrombintid i primærhelsetjenesten. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2048-9. PubMed
 6. PT-INR, B/P. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, sist oppdatert 01.02.2019. www.prosedyrer.no
 7. Rose AJ, Ozonoff A, Berlowitz DR, Henault LE, Hylek EM. Warfarin dose management affects INR control. J Thromb Haemost 2009; 7: 94-101. PubMed
 8. Sandberg S. Analyse av protrombintid i primærhelsetjenesten. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3435-6. PubMed
 9. Ødum L, Hornung N, et al. INR. Koagulation, vævsfaktor-induceret (KF II, VII, X). Lægehåndbogen, sist oppdatert 20.10.2016.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.