Proteinelektroforese, serum

Definisjon

 • Ved proteinelektroforese skilles serumproteinene på bakgrunn av deres størrelse og forskjellige elektriske ladninger1-3
 • Serum plasseres i et spesifikt medium, og det går strøm gjennom oppløsningen
 • Hovedfraksjonene er albumin og globulin (se figuren)
  • Albumin
   • Er hovedkomponenten av serumproteinene og produseres av leveren under normale fysiologiske betingelser
   • Gir den største toppen i utskriften og ligger nærmest den positive elektroden
  • Globuliner
   • Utgjør en mye mindre fraksjon av det totale serumprotein innholdet. Inndelingen av disse proteinene og deres relative kvantitet er det som særlig interesserer ved tolkningen av serum proteinelektroforesen
   • Inndeles i alfa1, alfa2, beta1, beta2 og gamma. I gamma-fraksjonen er det nesten utelukkende immunglobuliner
   • Gammafraksjonen ligger nærmest den negative elektroden
 • Det finnes en rekke kompletterende undertyper av serum proteinelektroforese1, f.eks.
  • immunelektroforese
  • soneelektroforese
Serumproteinelektroforese, normal

Albumin

 • Albuminbåndet representerer den største proteinkomponenten i humant serum
 • Albumin er nedsatt ved tilstander der det er
  • nedsatt produksjon av protein i leveren eller
  • økt tap eller
  • økt nedbryting av dette proteinet
 • Lave verdier kan skyldes
  • Feilernæring, betydelig leversykdom, økt renalt tap (eks. nefrotisk syndrom), hormonbehandling og svangerskap kan gi lave albuminverdier
  • Forbrenninger
 • Høye verdier skyldes en relativ reduksjon i serumvæske (dehydrering)

Alfafraksjonen

 • Det skilles mellom alfa1 og alfa2 fraksjonene
 • Alfa1-protein fraksjon
  • Består av alfa1-antitrypsin, tyreoideabindende protein og transcortin
  • Malign sykdom og akutt betennelse (enkelte proteiner inngår i akutt fase-reaksjonen) kan øke alfa1-proteinbåndet
  • Nedsatt alfa1-proteinbånd kan skyldes alfa1-antitrypsin mangel eller nedsatt produksjon av globulin som følge av leversykdom
 • Alfa2-protein fraksjon
  • Består av ceruloplasmin, alfa2-makroglobulin og haptoglobulin
  • Er økt ved inflammasjon fordi flere av disse proteinene også inngår i akutt fase-reaksjonen

Betafraksjon

 • Har to topper som betegnes beta1 og beta2
 • Beta1
  • Består i hovedsak av transferrin
 • Beta2
  • Inneholder beta-lipoprotein
 • IgA, IgM, noen ganger IgG og komplementproteiner kan også påvises i betafraksjonen

Gammafraksjon

 • Er ofte den mest interessante delen av serumprotein spektret fordi immunglobulinene migrerer til denne regionen
 • Men, som antydet ovenfor, kan immunglobuliner finnes i hele det elektroforetiske spektrum
 • C-reaktivt protein (CRP) er lokalisert til området mellom beta og gammakomponentene

Referanseområde

 • Tekstet besvarelse. Enkelte laboratorier utgir også proteininnhold i de ulike fraksjonene

Aktuelle indikasjoner

 • Generelt
  • Utredning av høy SR ved mistanke om myelomatose eller Waldenstrøms sykdom
 • Spesielt
  • Mistenkt myelomatose, Waldenstrøms makroglobulinemi, primær amyloidose eller relaterte tilstander
  • Uforklarlig perifer nevropati (ikke diabetes, toksineksponering, kjemoterapi)
  • Plasmacelleleukemi
  • Nyoppstått anemi forbundet med nyresvikt og beinsmerter
  • Ryggsmerter der myelomatose mistenkes
  • Hyperkalsemi som kan skyldes malign sykdom
  • Rouleaux-dannelser i perifert blodutstryk
  • Nyresvikt med ledsagende økning i serumproteiner
  • Uforklarlige patologiske frakturer eller lytiske lesjoner påvist ved røntgen
  • Bence-Jones proteinuri

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Kliniske opplysninger og indikasjon for analysen er nødvendig for at laboratoriet skal kunne gjøre en tolkning av funnet

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Akutt fase-reaksjon
  • Infeksjoner og inflammasjoner gir akutt fase-reaksjoner som kan gjenfinnes i elektroforesemønster, men dette er ikke indikasjon for prøven
  • Gir økt fibrinogen, alfa1-antitrypsin, haptoglobin, ceruloplasmin, CRP, C3-delen av komplement og alfa1-syre glykoprotein
  • Ofte er det samtidig redusert albumin- og transferrin-nivå
  • Aktiv prosess med immunrespons gir i tillegg økt gamma-fraksjon, som gjerne ses hvis inflammasjonen har pågått i minst 2-3 uker
 • Gammaregionen
  • Er redusert ved hypogammaglobulinemi og agammaglobulinemi
  • Sykdommer som gir økt gammaglobulin er lymfomer, kronisk lymfatisk leukemi, granulomatøs sykdom, bindevevssykdom, leversykdom, myelomatose, Waldenstrøms makroglobulinemi og amyloidose
  • En monoklonal avgrenset topp i gammaglobulinområdet utgjør en gruppe tilstander som er karakterisert ved proliferasjon av en enkelt klone av plasmaceller som produserer homogent M-protein
 • Monoklonal komponent (M-komponent)
  • Er typisk ved myelomatose og Waldenstrøms sykdom (se figuren), men forekommer også ved andre lymfoproliferative lidelser
  • Dersom mistanken om myelomatose eller Waldenstrøms sykdom er sterk, men elektroforesen er normal, bør det gjøres immunfiksering fordi denne teknikken er mer sensitiv når det gjelder å påvise små monoklonale (M) proteiner
  • Diagnosen myelomatose baserer seg på økt antall plasmaceller i benmarg, ev. kombinert med funn som anemi, skjelettsmerter, hyperkalsemi, nyreaffeksjon og M-komponent i serum eller urin
  • Hvert år vil om lag 1% av pasientene med "M-komponenter av usikker betydning" (eller MGUS) utvikle myelomatose, Waldenstrøms sykdom, amyloidose eller annen lymfoproliferativ sykdom
  • Vær oppmerksom på at monoklonal gammopati finnes hos opptil 8% av friske, geriatriske pasienter
Serumproteinelektroforese, myelom

Monoklonal versus polyklonal gammopati

 • Det er viktig å skille monoklonale fra polyklonale gammopatier
 • En monoklonal gammopati er knyttet til en klonal prosess som er malign eller mulig malign
 • De polyklonale gammopatier derimot skyldes en reaktiv eller inflammatorisk prosess, og de er vanligvis forårsaket av ikke-maligne tilstander4
 • En M-komponent er karakterisert ved et skarpt, veldefinert bånd mens en polyklonal gammopati er karakterisert ved et bredt, diffust bånd
 • Påvisning av M-komponent tilsier at det må undersøkes på myelomatose
 • Mengden M-protein kan hjelpe til å skille myelomatose fra MGUS (monoklonal gammopati av usikker betydning)
  • Sikker påvisning av myelomatose krever påvisning av 10-15% plamaceller i benmarg
  • Størrelsen på M-komponenten kan ikke brukes til å utelukke myelomatose5
 • Ved mistanke om plasmacelle dyskrasi anbefales urin proteinelektroforese

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave
 • Ved M-komponent i lav konsentrasjon (< 10 g/l) uten andre tegn til lymfoproliferativ sykdom er det tilstrekkelig med årlige kontroller
  • 25% av pasientene med M-komponent i lav konsentrasjon utvikler med årene myelomatose, årsinsidensen er ca. 1%6
 • Aktuelle supplerende undersøkelser er beinscintigrafi, urinelektroforese, immunelektroforese, CT abdomen, beinmargsundersøkelse

Kilder

Referanser

 1. O'Connell TX, Horita TJ, Kasravi B. Understanding and interpreting serum protein electrophoresis. Am Fam Physician 2005; 71: 105-12. PubMed
 2. Klingenberg O. Proteinelektroforese, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 18.01.2019. www.prosedyrer.no
 3. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Proteinelektroforese (M-komponent). Lægehåndbogen, sist oppdatert 21.09.2017.
 4. Dispenzieri A, Gertz MA, Therneau TM, Kyle RA. Retrospective cohort study of 148 patients with polyclonal gammopathy. Mayo Clin Proc 2001; 76: 476-87. PubMed
 5. Kyle RA, Gertz MA, Witzig TE, Lust JA, Lacy MQ, Dispenzieri A, et al. Review of 1027 patients with newly diagnosed multiple myeloma. Mayo Clinic Proc 2003; 78: 21-33. PubMed
 6. Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar SV, Offord JR, Larson DR, Plevak MF, et al. A long-term study of prognosis in monoclonal gammopathy of undetermined significance. N Engl J Med 2002; 346: 564-9. New England Journal of Medicine

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.