NT-proBNP

Definisjon

 • Anvendelse av prøven1-2
  • Diagnostisk markør for hjertesvikt, primært for å utelukke tilstanden
 • Funksjon
  • ProBNP og spaltingsproduktene biologisk inaktivt NT-proBNP og aktivt BNP produseres hovedsaklig i hjertets myocytter, både atrialt og ventrikulært
  • Atrialt natriuretisk peptid (ANP) finnes i myocytter i atriet. Brain natriuretisk peptid (BNP) finnes i myocytter både i atrier og ventrikler. ANP og BNP frigjøres ved økt veggstrekk i hjertets vegger
  • BNP fungerer som et peptidhormon som etter frigjøring fra hjertet virker perifert gjennom økt diurese, vasodilatasjon og hemming av renin-angiotensinsystemet
 • Frigjøring av natriuretiske peptider (A-type og B-type)
  • Reguleres av graden av myokardialt veggstress. Ved økt intrakardialt trykk øker sekresjonen av natriuretiske peptider og de N-terminale deler av deres prohormoner
  • Den N-terminale delen av propeptidet til BNP: NT-proBNP brukes som diagnostisk markør for hjertesvikt (N-terminal pro-Brain Natriuretisk Peptid)
  • Propeptidet analyseres fordi det er mest stabilt i serum

Nytte ved hjertesvikt

 • Nivået av Nt-proBNP måles i sirkulasjonen, og brukes som diagnostisk markør for hjertesvikt3
 • Peptidets plasmakonsentrasjon er relatert til grad av hjertesvikt vurdert klinisk og hemodynamisk, og til langtidsprognose
 • Måling av natriuretiske hjertepeptider kan gi informasjon om hvorvidt hjertesykdom er til stede, om tilstandens alvorlighetsgrad og om behandlingen virker4-5
 • ANP og BNP har biologiske virkninger: stimulerer diuresen, medfører vasodilatasjon og har en hemmende effekt på renin-angiotensinsystemet

NPU-kode

 • NPU26811

Referanseområde

 • NT-proBNOP øker med alderen, og er høyere hos kvinner enn hos menn
 • Barn har høye verdier, gradvis avtagende mot pubertet
 • Referansegrensene varierer litt mellom ulike laboratorier
 • Referansegrenser angis nå i ng/L. Tidligere enhet var pmol/l. Konverteringsfaktor for NT-proBNP: ng/L x 0,118=pmol/L

NT-proBNP

Referanseområde St. Olavs Hospital
Alder Kvinner - ng/L (pmmol/L) Menn
18-44 år < 130 ng/L (15 pmol/L) < 86 ng/L (10 pmol/L)
45-54 år < 249 ng/L (29,3 pmol/L) < 121 ng/L (14,3 pmol/L)
55-64 år < 287 ng/L (33,8 pmol/L)  < 210 ng/L (24,7 pmol/L)
65-74 år < 301 ng/L (35 pmol/L)  < 376 ng/L (44,3 pmol/L)
> 74 år < 738 ng/L (87 pmol/L) < 486 ng/L (57,3 pmol/L) 
Referanseområde Fûrst lab. 
Alder Kvinner Menn
18-49 år <170 ng/L <85 ng/L
50-69 år <300 ng/L <250 ng/L
>70 år <760 ng/L <500 ng/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 25–35% 

Diagnostisk grenseverdi for systolisk hjertesvikt, NT-proBNP

 • Pragmatisk felles intervensjonsgrense for å utelukke hjertesvikt6:
  • 125 ng/L (15 pmol/L) hos pasienter uten akutte symptomer3
  • 300 ng/L (35 pmol/L) hos pasienter med akutte symptomer
   • I et akuttmottak medførte grenseverdi på 300 ng/L en sensitivitet på 98% og spesifisitet på 43%, PPV (positiv prediktiv verdi) 64% og NPV (negativ prediktiv verdi) på 98%
   • Det vil si at en negativ test utelukker hjertesvikt (98%)
   • Positiv test fanger opp 2 av 3, de øvrige har annen forklaring

Aktuelle indikasjoner

 • Hjertesvikt
  • Diagnostikk av hjertesvikt, i hovedsak ved at lave verdier taler sterkt imot diagnosen (høy negativ prediktiv verdi)7
   • Kan bidra til å redusere behovet for Ekko-kardiografi
  • Kan også brukes til vurdering av prognose og behandlingseffekt
  • Differensialdignostikk ved akutt dyspne for å skille mellom hjerte- og lungesvikt
 • Aortastenose (AS)
  • NT-proBNP øker med økende alvorlighetsgrad av stenose også hos pasienter med AS uten hjertesvikt8

Diagnose av hjertesvikt

 • Ved hjertesvikt foreligger økt kardialt veggstrekk og økte mengder natriuretiske peptider i plasma
 • Bruk av peptidmålinger synes å redusere andelen falskt positive diagnoser
 • Lave verdier taler sterkt imot diagnosen
 • Økte verdier bør føre til videre utredning for å finne årsaken

Bedømming av prognose

 • Mengden peptid er relatert til langtidsprognosen når det gjelder både sykelighet og dødelighet, men det er ingen enkel sammenheng mellom grad av svikt og pro-BNP hos enkeltpasienter
 • Plasmakonsentrasjonen er korrelert til graden av hjertesvikt, hemodynamisk status og langtidsprognose
 • Gjentatte peptidmålinger kan være nyttige
  • Hos pasienter med kronisk hjertesykdom som opplever forverring av symptomene kan sammenlikning av aktuell peptidverdi med tidligere målt verdi være til hjelp

Monitorering av behandlingseffekt

 • Medikamenter som påvirker hjertets veggstrekk vil også influere på konsentrasjonen av natriuretiske peptider i plasma
  • Med bedring av klinisk tilstand ses fallende verdier
 • Gjentatte målinger kan tenkes brukt som hjelpemiddel for å måle behandlingens effekt på hjertet
  • En studie viser at BNP-styrt behandling førte til bedre resultater enn symptomstyrt behandling alene hos pasienter i aldersgruppen 60-75 år, men ikke hos pasienter over 75 år9

Testegenskaper

 • NT-proBNP er bedre markør enn ANP/BNP på grunn av lengre halveringstid og bedre in vitro-stabilitet
 • Normal/lav verdi gir høy negativ prediksjonsverdi for hjertesvikt hos ubehandlet pasient
  • For proBNP angis beslutningsgrense i allmennpraksis på 125 ng/L (15 pmol/L) for å utelukke hjertesvikt hos pasienter uten akutte symptomer6
  • For pasienter med akutte symptomer, dyspne eller forverrelse av symptomer, er anbefalt grense 300 ng/L (35 pmol/L)6
   • En grense på 300 ng/L gir negativ prediktiv verdi (NPV) på 98% og er godt egnet til å utelukke hjertesvikt hos pasienter med akutte symptomer3
  • Med lavere terskelverdi øker sensitiviteten opp mot 100%, men spesifisiteten avtar (flere falsk positive)10
 • Jo høyere verdier desto høyere positiv prediksjonsverdi for hjertesvikt

Prøvetaking

 • Analyse av serum

Vurdering av unormalt prøvesvar

Normal verdi

 • Hos pasient som er ubehandlet, taler sterkt imot hjertesvikt
 • Verdiene faller og kan bli normale ved kompensert hjertesvikt

Forhøyet verdi

 • Ved hjertesvikt
  • Økningen i NT-proBNP er proporsjonal med graden av hjertesvikt etter NYHA-klassifiseringen
  • Høye verdier indikerer alvorlig systolisk svikt. Diastolisk dysfunksjon gir mindre uttalt økning
 • Forekommer også ved
  • Dehydrering
  • Nedsatt nyrefunksjon, sannsynligvis først ved markert nedsatt nyrefunksjon
  • Akutt hjerteinfarkt, kardiomyopati, myokarditt, lungeemboli, aortastenose, atrieflimmer
  • Sjokk, sepsis, alvorlig pneumoni, levercirrhose, adipositas

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Måling av natriuretiske peptider overflødiggjør ikke andre diagnostiske metoder
 • Oppfølging og videre utredning med ekkokardiografi er nødvendig for å diagnostisere hjertesvikt

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

 • Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. NT-proBNP, serum. Sist oppdatert 09.09.2014. www. prosedyrer.no.

Referanser

 1. NT-proBNP, P. Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi, sist oppdatert 18.01.2019. www.prosedyrer.no
 2. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Pro-BNP. Lægehåndbogen, sist oppdatert 21.06.2017.
 3. Roberts E, Ludman AJ, Dworzynski K, et al. The diagnostic accuracy of the natriuretic peptides in heart failure: Systematic review and diagnostic meta-analysis in the acute care setting. BMJ 2015 Mar 4; 350:h910 PubMed
 4. Knudsen CW, Westheim A, Omland T. B-type natriuretisk peptid i diagnostisering av hjertesvikt hos pasienter med akutt dyspné Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2045 - 8.
 5. Sim V, Hampton D, Phillips C, Lo S-N, Vasishta S, Davies J, Penney M. The use of brain natriuretic peptide as a screening test for left ventricular systolic dysfunction - cost-effectiveness in relation to open access echocardiography. Family Practice 2003; 20: 570-4. PubMed
 6. McMurray JJV, Adamopoulos S, Anker SD, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. Eur Heart Journal 2012,33,1787–1847.
 7. Balion C, Don-Wauchope A, Hill S, et al. Use of Natriuretic Peptide Measurement in the Management of Heart Failure. Comparative Effectiveness Review No. 126. AHRQ Comparative Effectiveness Reviews 2013.
 8. Nakatsuma K, Taniguchi T, Morimoto T, et al. B-type natriuretic peptide in patients with asymptomatic severe aortic stenosis. Heart 2018. pmid:30530820 PubMed
 9. Pfisterer M, Buser P, Rickli H, et al. BNP-guided vs symptom-guided heart failure therapy. JAMA 2009; 301: 383-92. Journal of the American Medical Association
 10. Chung T, Sindone A, Foo F, et al. Influence of history of heart failure on diagnostic performance and utility of B-type natriuretic peptide testing for acute dyspnea in the emergency department. Am Heart J 2006; 152: 949-55. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin og professor ved NOKLUS/Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sverre Sandberg, professor, leder av NOKLUS og avdelingsleder ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.