Paratyreoideahormon, PTH

Definisjon

 • Enhet
  • PTH er forkortelse for paratyreoidea hormon som måles i plasma i nanomol per liter (nmol/L)
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Er relevant i utredningen av kalsiumomsetningen
 • Funksjon
  • PTH syntetiseres i glandulae parathyroideae
  • Hormonets viktigste funksjon er å regulere kalsium-balansen i kroppen
  • PTH-utskillelse stimuleres ved lav kalsium. PTH frigjør kalsium fra skjelettet og senker kalsiumutskillelsen i nyrene. Hormonet stimulerer også syntesen av vitamin D i nyrene og medvirker til økt opptak av kalsium fra tarmen
  • Ved økt kalsiumkonsentrasjon i plasma går PTH-produksjonen ned
 • I plasma foreligger PTH i forskjellige former, både som intakt hormon (aminosyrene 1-84) og som fragmenter med ulike egenskaper1

NPU-kode

 • NPU03028
 • NPU03027
 • NPU27646
 • NPU19879

Normalområde

 • Metodeavhengig
  • Det kan være forskjeller i de angitte intervallene fra laboratorium til laboratorium
 • 18 - 64 år: 1,5 - 7,0 pmol/L
 • > 65 år: 1,4 - 8,6 pmol/L
 • Analytisk variasjon: 7% ved 6,7 pmol/L    
 • Biologisk variasjon: 25,9%

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk av sykdom i glandulae parathyroideae, hyper- eller hypoparatyreoidisme
 • Hypo- eller hyperkalsemi
 • Behandlingskontroll ved sekundær hyperparatyreoidisme hos nyresviktpasienter

Prøvetaking

Forberedelse

 • Prøven tas helst fastende på morgenen eller minst to timer etter siste måltid
 • Det er døgnvariasjon i konsentrasjonen, med laveste verdier om morgenen og høyeste verdier om ettermiddagen, og det ses stigninger etter måltider
 • Det er viktig at man ved gjentatte analyser (kontroller) tar prøvene på samme tidspunkt av døgnet og i samme relasjon til et måltid

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Veneblod i EDTA-rør
 • Det er viktig at røret blir helt fylt, fordi høy EDTA-konsentrasjon i plasma kan gi falsk for lave verdier av PTH
 • Ved romtemperatur vil intakt PTH raskt spaltes i N-terminale og C-terminale fragmenter. PTH-prøver må derfor lagres ved -20°C.

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Moderne målemetoder for intakt PTH diskriminerer godt mellom pasienter med primær hyperparatyreoidisme og pasienter med hyperkalsemi av andre årsaker.
 • Resultatene skal fortolkes sammen med resultatene av målinger av især kalsium, og eventuelt også fosfat, magnesium og D-vitamin, samt parathyroideahormonrelatert peptid (PTH-rP)
  • Bruk av PTH-rP er spesialistoppgave
  • PTH-rP kan blant annet være forhøyet ved kreftrelatert hyperkalsemi

Høye verdier

 • Primær hyperparatyreoidisme
  • Høy PTH og hyperkalsemi
 • Sekundær hyperparatyreoidisme
  • Kronisk nyresvikt
  • Lavt kalsiuminntak i kosten
  • D-vitaminmangel
  • Behandling med loop-diuretika
 • Tertiær hyperparatyreoidisme
  • Tilstand med vedvarende hyperkalsemisk hyperparathyreoidisme, utviklet på bakgrunn av langvarig hypokalsemisk stimulasjon av gll. parathyroideae
  • F.eks. renal osteodystrofi; etter korreksjon av en svær, kronisk D-vitaminmangel med osteomalaci; etter langvarig fosfatbehandling ved hypofosfatemisk rakitt
 • Litiumbehandling
 • Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi
 • Feokromocytom

Lave verdier

 • Hyperkalsemi på grunn av malign sykdom
 • Hypoparatyreoidisme
 • Hypokalsemi

Kilder

Referanser

 1. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Paratyreoideahormon. Sist oppdatert 03.10.2014.
 2. Ødum L, Hornung N, et al. Parathyroideahormon (PTH). Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.11.2018.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.