Østradiol

Definisjon

 • Østradiol (eng. estradiol) er det dominerende og mest potente østrogenet hos ikke-gravide menstruelle kvinner
 • Anvendelse av prøven
  • Utføres primært for å se om menstruasjonssyklus er anovulatorisk eller for å bestemme ovulasjonstidspunktet samt for å vurdere østradiolnivået postmenopausalt ved blødningsproblemer
  • I plasma er kun 1-3% av østrogen fritt og biologisk aktivt, men analysen bestemmer totalmengden. Det meste av den øvrige østradiolen er bundet til SHBG, noe også løst bundet til albumin
 • Enhet
  • Konsentrasjonsmåling av østradiol totalt i serum målt i nmol/L
 • Produseres i først og fremst i ovarienes follikler og corpus luteum
  • Produksjonen stimuleres av FSH/ LH
  • Produseres i rikelige mengder fra placenta under svangerskap
   • Denne produksjonen er avhengig av å bli stimulert av androgener fra fosteret, og gjenspeiler derfor fosterets binyrebark- og leverfunksjon
  • Noe produksjon også i binyrer og perifert fettvev
  • Under graviditeten stiger østradiol i morens plasma betydelig
  • Postmenopausalt opphører produksjonen av østradiol i ovariene helt, men det er fortsatt en liten østrogenproduksjon i binyrebarken i form av østron
 • Negativ feedback
  • I hypothalamus-hypofyse-gonade systemet vil en høy konsentrasjon av kjønnshormoner kunne hemme utskillelsen av gonadotropiner fra hypofysen
  • Østradiol stiger kraftig preovulatorisk. Kun på dette tidspunkt utøver østradiol positiv feedback på LH, og skaper den dramatiske stigningen i LH som utløser ovulasjonen
  • Hypofyse-gonadeaksen kan også påvirkes av andre hormoner (prolaktin, tyroideahormoner, binyrebarkhormoner)
 • Østrogener er ansvarlig for utviklingen av de sekundære kvinnelige kjønnskarakteristika
  • Stimulerer follikler og oppbygging av endometriet fram mot ovulasjon
  • Stimulerer veksten av myometriet og epitelet i vagina og uretra
 • Stimulerte østrogenreseptorer har innflytelse på svulster
  • F.eks. brystkreft, beinvev, CNS, lever, karvegg og hud
 • Hos menn
  • Finnes østradiol i lave konsentrasjoner. En tredel produseres i testiklene, mens resten stammer fra omdannelse av testosteron i lever og fettvev

NPU-kode

 • NPU01972
 • NPU09357
 • NPU12124
 • NPU14570
 • NPU12122

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
  • Referanseverdier varierer mellom laboratorier, dette referanseområde er hentet fra Hormonlaboratoriet, OUS Aker juni 2017
 • Kvinner 12-49 år
  • Follikkelfase: 0,09 - 0,21 nmol/L
  • Midtsyklisk topp: 0,43 - 2,20 nmol/L
  • Lutealfase: 0,27  - 1,05 nmol/L
  • Klimakteriet: < 0,12 nmol/L
 • Menn > 16 år
  • 0,06 - 0,14 nmol/L
 • Kommentarer til referanseområdene
  • Barn har meget lave konsentrasjoner av østradiol i blodet unntatt i nyfødtperioden. I puberteten stiger konsentrasjonen til voksent nivå
  • Hos kvinner i fertil alder varierer konsentrasjonen i løpet av menstruasjonssyklusen
  • Postmenopausale kvinner og menn har lave verdier uten syklisk variasjon

Analytisk og biologisk variasjon

 • Total analytisk variasjon: 10% ved 0,14 og 5% ved 1,4 nmol/l (metodeavhengige verdier)
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 22,5%

Aktuelle indikasjoner

 • Kvinner
  • Ved mistanke om sviktende gonadefunksjon
  • Utredning og behandlingskontroll av infertilitet
   • Ovulasjonsinduksjon
   • Kan også benyttes til å bestemme tid for uthenting av egg ved in vitro-fertilisering, men ultralyd benyttes vanligvis til dette
  • Utredning av blødningsforstyrrelser
  • Truende abort
   • Ved graviditet kan østradiolnivået brukes som en indikasjon på fosterets trivsel
  • Postmenopausal blødning
  • Tidlig kjønnsmodning (pubertas praecox)
  • Prognostisk markør ved brystkreft, og prøven brukes også til å avgjøre valg av systemisk behandling ved denne tilstanden
  • Degenerative prosesser i organ med østrogenreseptorer
   • Osteoporose
   • Hetetokter
 • Menn
  • Utredning av gynekomasti eller femininisering
  • Mistanke om bruk av suprafysiologiske doser med testosteron

Prøvetaking

 • Analyse av serum 
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakumrør med gel
 • Prøvetakning morgen eller formiddag
 • Eventuelt standardisert i forholdt til menstruasjonssyklus

Feilkilder

 • S-østradiol gjenspeiler totalkonsentrasjonen av østradiol i plasma, og ikke fritt østradiol. Det frie østradiol-nivået estimeres ut fra dette

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Østradiolverdiene må ses i sammenheng med samtidig målt s-FSH (ev. også s-LH og testosteron hos menn)
 • Analyseresultatene må dessuten ses i sammenheng med pasientens alder, kjønn og kliniske symptomer, og for fertile kvinners vedkommende også menstruasjonssyklus (dato for siste menstruasjon skal oppgis på rekvisisjonen)

Høye verdier

 • Pubertas praecox
 • Gravide
 • Østrogenproduserende svulster
 • Behandling med gonadotropiner
 • Østrogenproduserende svulster (sjeldne)
 • Hos menn forekommer høye verdier i sammenheng med svær leverskade eller østrogenproduserende tumor
 • Ekstrem overvekt

Lave verdier

 • Hypothalamisk-, hypofyse- eller ovariell insuffisiens
  • Amenoré
  • Infertilitet
  • Anovulatorisk syklus
 • Gravide kvinner med lav østradiol i forhold til graviditetsuke har øket abortrisiko

Oppfølging av unormale resultater

 • Ultralydskanning av folliklene og endometriet
  • Vurdering av follikelstimulasjon

Kilder

Sentrale kilder

 • Kjeldsen HC, Ødum L, Hornung N, Hansen-Nord G. Estradiol (Østradiol). Lægehåndbogen. Sist revidert 02.11.2018.
 • Østradiol, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 10.08.2018. www. prosedyrer.no.
 

Fagmedarbeidere

 • Tor Andre Johannessen, lege i redaksjon Norsk Elektronisk Legehåndbok

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.