Nøytrofile granulocytter

Definisjon

 • Enhet1
  • Antallet av nøytrofile leukocytter i blodet, målt som milliarder celler per liter, dvs. som 109/L, eller angitt i prosent av det totale leukocyttall
  • Andre betegnelser er granulocytter og segmentkjernede nøytrofile
 • Funksjon
  • Nøytrofile er de mest tallrike leukocyttene. De utgjør kroppens hovedforsvar mot invasjon av mikrober gjennom fagocytose, men er også aktive i forbindelse med vevsnekroser
  • Til hjelp for fagocytosen har de på overflaten reseptorer for immunglobulin-G og komplementfaktorer
  • Cellene dannes i benmargen og utvikles til modne nøytrocytter fra forstadiene myeloblaster, promyelocytter, myelocytter, metamyelocytter og stavkjernede nøytrocytter
  • Utviklingen av cellene tar 10 dager, men cellene lever kun i 10 timer i blodet
 • Aktivering av nøytrofile
  • Det finnes tre typer av IgG-reseptorer. De kalles Fcγ-reseptor I, II og III, og gjenkjennes av de monoklonale antistoffene CD64 (Fcγ-reseptor I), CD32 (Fcγ-reseptor II) og CD16 (Fcγ-reseptor III).
  • Tilsvarende kalles Fcγ-reseptor I for CD64-antigen, eller bare CD64.
  • I hvilende nøytrofile er overflatekonsentrasjonen av CD64 relativt lav. Når cellene aktiveres, oppreguleres uttrykket av CD64 i løpet av 4-6 timer.
  • Forskjellen mellom hvilende og aktivert tilstand er mindre for de to andre IgG-reseptorene, men for CD64 er forskjellen så stor at den kan brukes som markør for aktivering og dermed som markør for alvorlig infeksjon
 • Umodne celler
  • I sin umodne utgave betegnes nøytrofile som stavkjernede fordi kjernen enda ikke har fått den lappedelte formen
  • En økning i det relative antallet med umodne, stavkjernede celler betegnes venstreforskyvning
  • Skjer når granulopoiesen aktiveres i forbindelse med infeksjoner
 • Celletellere
  • Kan differensialtelle leukocytter og dermed også kvantitere antallet av nøytrocytter
  • De kan også påvise venstreforskyvning og umodne/avvikende celler, og foreslå at det blir utført mikroskopi

NPU-kode

 • NPU28172

Normalområde

 • Differensialtelling
  • Hos voksne utgjør nøytrocyttene typisk 45 - 75% av alle leukocytter, men kun 20 - 50% hos barn under 2 år, og 45 - 50% hos barn under 12 år
 • Absolutt antall
  • Over 18 år: 1,6-8,3 x 109/L

Faregrenser

 • Verdier over 20 x 109/L bør føre til grundigere og rask utredning hvis det ikke foreligger en umiddelbar forklaring
 • Verdier under 0,5 x 109/L er uttrykk for alvorlig nøytropeni og bør medføre akutt innleggelse i sykehus på grunn av infeksjonsfare

Aktuelle indikasjoner

 • Som ledd i differensialtelling. Kommer som en del av svaret fra celletelleren
 • Aktuelt ved diagnostikk og oppfølging av infeksjoner og ved mistanke om blodsykdommer
 • En påvisning av venstreforskyvning kan være verdifull som tegn på aktivert granulopoiese i situasjoner der det totale leukocyttall er normalt eller lavt

Prøvetaking

 • 5 ml blod i EDTA-rør
 • Inngår i differensialtelling

Feilkilder

 • Forekomst av mange store trombocytter, trombocytaggregater eller umodne, kjerneholdige erytrocytter kan gi et falsk forhøyet leukocyttall ved maskinell telling
 • Fysiologiske endringer som følge av stress, opphisselse, frykt, sinne, glede, fysiske anstrengelser eller store måltider, kan gi forbigående nøytrofili (mobilisering av granulocytter til blodsirkulasjonen)
 • Kortisontilførsel kan gi nøytrofili de nærmeste timene etter inntak

Vurdering av unormalt prøvesvar

Nøytrofili, kan være uttrykk for

 • Akutt bakteriell infeksjon, lokalisert eller systemisk
 • Kroniske inflammasjoner, som f.eks. vaskulitt, artritt
 • Vevsnekrose forårsaket av hjerteinfarkt, svulster, forbrenninger, gangren, karsinomer, bakteriell nekrose
 • Tidlig i forløpet av infeksjoner med parasitter, sopp eller virus
 • Intoksikasjoner, metabolske forstyrrelser eller forgiftninger med kjemikalier eller medikamenter
 • Myelogen leukemi
 • Polycytemi
 • Myelofibrose
 • Etter splenektomi - kronisk lett forhøyede verdier

Forskyvninger i mengden modne versus umodne nøytrofile

 • Ved akutte og subakutte tilstander med nøytrofili, f.eks. bakterielle infeksjoner
  • Det ses en økning i antallet umodne celler samtidig med leukocytose
 • Ved myeloid leukemi, og vil oftest omfatte meget umodne celler, inkl. myeloblaster
 • Degenerativ venstreforskyvning
  • Ved alvorlige infeksjoner foreligger en økning i antallet umodne celler uten at det foreligger leukocytose
   • Innebærer dårligere prognose

Nøytropeni, kan være uttrykk for

 • Akutt, svær bakteriell infeksjon med dårlig prognose
 • Virusinfeksjoner
 • Påvirkning fra medikamenter, kjemikalier, toksiske stoffer, stråling
 • Blodsykdommer
  • F.eks. aplastisk anemi, pernisiøs anemi, folatmangel, aleukemisk leukemi
 • Hormonsykdommer
  • F.eks. Addisons sykdom, tyreotoksikose, akromegali
 • Alvorlig nyresykdom
 • Autoimmun tilstand, bl.a. systemisk lupus erytematosus

Agranulocytose

 • Markert nøytropeni og leukopeni
 • Tilstanden er meget alvorlig og ofte fatal fordi kroppen er ubeskyttet mot invaderende mikrober

Annet

 • Ved bakterielle infeksjoner eller toksiske påvirkninger kan ses grove, mørkerøde eller lilla granula, såkalt "toksisk granulering"
 • Ved vitamin B12-mangel (megaloblastær anemi) kan ses hypersegmentering av nøytrocyttenes kjerner, dvs. at kromatinet ses samlet i mer enn 4-5 klumper
 • En rekke arvelige tilstander er ledsaget av forandringer i nøytrocyttenes kjernestruktur og/eller granula
 • Ved myeloid leukemi kan ses myeloblaster med Auer staver eller Auer legemer

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Neutrofile leukocytter. Lægehåndbogen, sist oppdatert 26.02.2019.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.