Natrium

Definisjon

 • Enhet
  • Konsentrasjonen av natrium-ioner i blodplasma målt i millimol per liter (mmol/L)
 • Mengde
  • Den totale mengde natrium (Na+) i kroppen er ca. 4 mol eller 92 g
  • Ca 50% finnes i ekstracellulærrommet, 5% intracellulært, mens resten, 45%, er kompleksbundet i skjelettet som uorganiske natriumsalter
  • Natrium utgjør mer enn 90% av kationene i ekstracellulærvæsken, og konsentrasjonen av natrium er derfor ansvarlig for nesten halvparten av plasmaosmolaliteten1-2
 • Omsetning i kroppen
  • Normal kost inneholder 100-150 mmol natrium daglig som absorberes praktisk talt fullstendig. Behovet for å dekke kroppens tap er kun 10 mmol/dag
  • En studie har vist at et daglig natriuminntak på mellom 3 og 6 gram er assosiert med lavere dødlighet og kardiovaskulære hendelser enn både høyere og lavere inntak3
  • Natrium filtrereres fritt i glomeruli og 99,5% reabsorberes i tubuli. Natriumkonsentrasjonen i plasma reguleres hovedsakelig av antidiuretisk hormon og tørstemekanismen, men også aldosteron
 • Kroppen prioriterer volumregulering fremfor osmolalitetsregulering ved store volumendringer. Derfor gir ikke serumnatrium nødvendigvis noe godt bilde av natriumbalansen i slike situasjoner
 • Hypo- og hypernatremi
  • Hastigheten i endringene av s-natrium, så vel som størrelsen av endringene, vil være avgjørende for hvor alvorlige symptomene blir
  • Hyponatremi: Kvalme, hodepine, trøtthet, kramper og eventuelt koma og død kan inntre når s-natrium faller fra 125 og ned mot 100 mmol/L eller lavere
  • Hypernatremi: Tørste dominerer, og med stigende verdier trøtthet, svakhet, irritabilitet, kramper, eventuelt koma og død

NPU-kode

 • NPU03429

Referanseområde

 • Menn og kvinner: 137-145 mmol/l4

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 1,0% ved 142 mmol/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 0,6%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 1,2%

Aktuelle indikasjoner

 • Rutineprøve ved forstyrrelser av væske- og elektrolyttbalansen og syre/base-forstyrrelser
 • Monitorering av pasienter med slike forstyrrelser, herunder især pasienter i intensiv behandling

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Feilkilder

 • Reelt redusert serumnatrium ses ved hyperglykemi, som en følge av forskyving av vann fra intracellulær til ekstracellulær væske
 • Analytisk og biologisk variasjon
  • Totalvariasjon oppgis til 1,2%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn ca. 2% (to ganger totalvariasjon) mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Natriumkonsentrasjonen i serum avhenger både av natrium- og vannbalansen, samt nyrefunksjonen
 • Bemerk at hypernatremi er betydelig sjeldnere enn hyponatriemi, og oftest ses hos hospitaliserte pasienter

Hypernatremi med hypovolemi

 • Redusert tilførsel av væske eller økt tap (diaré, osmotisk diurese) er årsak
 • Skyldes relativ vannmangel hos pasienter med natriumoverskudd

Hypernatremi med hypervolemi

 • For høy tilførsel ved behandling
 • Saltforgiftning eller inntak av sjøvann

Hyponatremi med hypovolemi

 • Skyldes relativt vannoverskudd hos pasienter der natriummengden er redusert
 • Væsketap fra mage-tarm-kanalen
 • Diuretika
 • Salttapende nefropati
 • Tilførsel av vann uten tilsvarende natriumtilførsel, hypoaldosteronisme er mulige årsak

Hyponatremi med normalt væskevolum

 • Skyldes relativt vannoverskudd hos pasienter med normal eller litt redusert natriummengde
 • SIADH (patologisk høy ADH-sekresjon til tross for lav natrium)
 • Postoperativ hyponatremi
 • Hypotyreose
 • Polydipsi av psykogen type
 • Høyt inntak av øl og idiosynkratisk reaksjon på tiazider

Hyponatremi med hypervolemi

 • Skyldes relativt vannoverskudd hos pasienter med økt natriummengde
 • Fører til økt ADH-sekresjon
 • Ødemassosierte tilstander som hjertesvikt, cirrhose og nefrotisk syndrom er årsak

Kilder

Referanser

 1. Friis-Hansen L, et al. Natrium. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.11.2018.
 2. Åsberg A. Natrium, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 02.09.2016. www.prosedyrer.no
 3. O'Donnell M, Mente A, Rangarajan S, et al. Urinary Sodium and Potassium Excretion, Mortality, and Cardiovascular Events. N Engl J Med 2014; 371: 612-23. doi:10.1056/NEJMoa1311889 DOI
 4. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.