Metylmalonsyre, MMA

Definisjon

 • Kobalamin, vitamin B12, er en nødvendig kofaktor for omdanning av metylmalonyl-koenzym A til suksinyl-koenzym A
 • Ved kobalaminmangel dannes i stedet metylmalonsyre (MMA)
 • Anvendelse av testen
  • MMA i serum er en sensitiv og spesifikk metabolsk markør på kobalaminstatus, men den påvirkes av redusert nyrefunksjon

Referanseområde

 • Metodeavhengig
  • Sjekk laboratoriets grenseverdier
 • Kvinner og menn
  • 0-2 år < 3,89 µmol/L
  • 2-60 år < 0,20 µmol/L
  • >60 år <0,24 µmol/L
 • MMA er lite egnet som metabolsk markør for kobalaminstatus hos barn < 2 år og bør i denne aldersgruppen erstattes med tHcy

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 2,6% ved 0,15 µmol/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 15%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 15%

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om kobalaminmangel når:
  • S-kobalamin er < 200 - 300 pmol/L
  • Spesielt indisert ved lavt serum kobalamin som skyldes bruk av p-piller eller genetisk haptokorrinmangel
 • Oppfølging ved kobalamin substitusjon
 • Det har vært anbefalt å bruke MMA til en ex juvantibus diagnose for kobalaminmangel, dvs. å måle MMA i tillegg til tHcy før og 1-2 uker etter starten av behandling med kobalamin: et tydelig fall i MMA og tHcy er et uttrykk for at diagnosen var riktig

Testegenskaper

 • Referanseområdene kan variere avhengig av lokale målemetoder - kfr eget laboratorium

Prøvetaking

 • Serum på vakuumrør uten tilsetning, eventuelt på gelglass
  • Unngå langvarig stase
  • Ved forsendelse skal serum først avpipetteres til nytt rør
  • Innsendt volum minimum 0,5 mL serum
  • Avpipettert serum holdbart en uke i romtemperatur

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Kun høye verdier har klinisk betydning
  • Jo høyere MMA, jo mer uttalt er mangelen på vitamin B12
  • Uttalt kobalaminmangel kan gi verdier opp mot 10 µmol/L, men verdiene ligger vanligvis lavere opp til 0,80 µmol/L
 • For høye verdier av MMA tyder på intracellulær mangel på kobalamin dersom pasienten har normal nyrefunksjon
  • Ved kobalamin-mangel øker både MMA og homocystein (tHcy)
  • Unntak: ved kobalaminmangel med samtidig høyt folatnivå kan MMA være forhøyet og tHcy normal
  • Ved ren folatmangel er MMA normal mens homocystein er forhøyet
 • Høye MMA verdier med samtidig normalt kobalaminnivå kan ses ved:
  • Genetiske enzymdefekter som medfører endringer i omsetning av metylmalonyl-koenzym A
   • Kontroll av høye MMA verdier anbefales dersom pasienter har kliniske symptomer på kobalaminmangel. Videre utredning er ellers kun indisert ved svært høye MMA nivå.
  • Redusert nyrefunksjon, som gir MMA verdier i nivå: 0,3-0,7 umol/L
   • Anbefalt utredning av kobalaminstatus hos pasienter over 65-70 år, samt ved redusert nyrefunksjon: kobalamin, folat, MMA, tHcy og kreatinin (GFR)

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved nevropsykiatriske symptomer bør selv små økninger av MMA følges opp med intensiv substitusjonsbehandling i minst 6-12 mnd
  • Kognitive forstyrrelser som skyldes kobalaminmangel kan bli irreversible alt 12 måneder etter symptomdebut
 • Ved substitusjon med kobalamin kan respons måles allerede etter 1-2 uker. Fall i MMA med mer enn 20 - 30%, og spesielt fall i tHcy, er signifikante tegn på behandlingsrespons

Kilder

Referanser

 1. Stabler SP. Vitamin B12 deficiency. NEJM; 2013, 368:149-60 doi: 10.1056/NEJMcp1113996 DOI
 2. Ueland PM, Schneede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalamin- og folatmangel og homocystinuri. Tidsskr Nor Legeforen; 2008,128:690–3
 3. Friis-Hansen L, et al. Metylmalonat (MMA). Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.02.2019.
 4. Bjørke Monsen A-L. Metylmalonsyre, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.10.2018. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Anne Lise Bjørke Monsen, overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Jørn Schneede, 1. amanuensis, Avdeling for farmakologi, Armauer Hansens Hus, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.