Leukocytter, LPK

Definisjon

 • LPK er forkortelse for leukocytt partikkelkonsentrasjon eller hvite blodlegemer
 • Anvendelse1-2
  • Telling av antall leukocytter i blodet er relevant i de fleste kliniske situasjoner med uavklart sykdom
  • Antallet er relatert til beinmargsfunksjonen og infeksjon
 • Enhet
  • Antall av alle typer leukocytter i blodet målt i milliarder/liter (109/L)
 • Undertyper
  • Leukocyttypene omfatter nøytrocytter (nøytrofile granulocytter, dvs. polymorfonukleære eller segmentkjernede leukocytter), lymfocytter, monocytter, eosinofile og basofile leukocytter, samt hva som måtte finnes av umodne hvite blodlegemer
  • Nøytrofile granulocytter og lymfocytter utgjør tilsammen 85% av leukocyttene i perifert blod, granulocyttene alene utgjør 50-75%
  • De to typene er uavhengige og reagerer separat ved sykdommer
 • Forandringer i LPK
  • Gjenspeiler som regel forandringer i antallet nøytrofile granulocytter, både fordi populasjonen er størst, og fordi de varierer mer ved sykdommer
 • Nøytrofile granulocytter finnes i karsystemet i to jevnstore populasjoner1:
  • En sirkulerende, som normalt inngår i målingen av b-leukocytter
  • En festet langs karveggene, som i stressfylte situasjoner kan mobiliseres i løpet av 15-30 minutter og øke antall leukocytter i  blod

NPU-kode

 • NPU02593

Referanseområde

 • Menn og kvinner:
  • > 17 år: 4,0 - 11,0 x 109/L
 • Barn
  • 0-1 dag: 9,0-30,0 x 109/L
  • 1-14 dag: 8,3-17,2 x 109/L
  • 15-180 dag: 6,0-16,2 x 109/L
  • 0,5-2 år: 6,3-15,5 x 109/L
  • 2-18 år :4,4-12,5 x 109/L
 • Opptil dobling av verdiene kan ses etter fysisk aktivitet, ved stress og etter måltider, samt hos storrøykere
 • Faregrenser
  • Verdier over 25 x 109/L bør føre til en nærmere og hurtig utredning, hvis det ikke er en umiddelbar forklaring
  • Verdier under 0,5 x 109/L er uttrykk for alvorlig nøytropeni og bør medføre akutt innleggelse
 • Mistanke om malign blodsykdom
  • Uforklarlig høyt leukocyttall med forekomst av blaster i perifert blod
  • Blaster i perifert blod uavhengig av leukocyttall
  • Bi- og/eller pancytopeni
 • Hvor hurtig kan leukocyttallet endre seg?
  • Antallet nøytrocytter kan stige meget hurtig fordi det finnes tre kilder:
   • En liten "mar­gi­nal vaskulær pool" (især i lungekretsløpet), som kan frigjøres i løpet av få minut­ter
   • En større "post­mitotisk pool" i benmargen som kan mobiliseres i løpet av minutter til timer
   • Og en stor "mitotisk pool" i benmargen som både kan økes og mobili­se­res i løpet av få dager
  • Nøytrocytters halveringstid i blodbanen er ca. 6 timer, så et leukocyttall kan også falle ganske hurtig

Aktuelle indikasjoner

 • Infeksjonsmistanke, men gir lite informasjon når CRP er kjent
 • Leukemier
 • Ved beinmargshemming, spesielt ved bruk av beinmargshemmende medikamenter

Prøvetaking

Forberedelse

 • Unngå fysiske anstrengelser og større måltid, stress eller injeksjoner av adrenalin forut for prøvetakingen

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av EDTA-blod
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Trombocyttaggregater og kjerneholdige erytrocytter kan feilaktig medregnes som leukocytter i celletellere
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 25%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 25% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Svær leukocytose
  • Leukemier kan gi verdier over 50 x 109 /L, særlig kroniske leukemier
  • Unntaksvis ved alvorlige bakterielle infeksjoner
  • Leukemoid reaksjon kan forekomme ved alvorlige infeksjoner og beinmargsmetastaser
 • Verdier fra 25 til 50 x 109 /L
  • Kan ses ved leukemi, myelofibrose og benmargskarsinose, samt ved alvorlige bakterielle infeksjoner og utbredte inflammasjoner
 • Verdier opptil 25 x 109 /L
  • Kan ses ved overnevnte tilstander, men også ved behandling med glukokortikoider og litium, ved polycytemi, ved diverse infeksjoner og kroniske inflamma­toriske sykdommer, ved kreft (især gastrointestinale og pulmonale tumorer med metastaser), ved diabetisk koma og andre tilstander med større metabolsk forstyrrelser, ved forgiftninger med bly, kvikksølv eller kullos, samt under og etter en fødsel, etter større operasjoner og store akutte blodtap
 • Verdier opptil 20 x 109 /L
  • Kan ses etter kraftig fysisk aktivitet, og verdier opptil 15 x 109/L kan ses hos storrøykere

Lave verdier

 • Skyldes vanligvis nøytropeni
 • Beinmargshemming (cytostatika)
 • Maligne prosesser i beinmarg
 • Toksiske prosesser som stråle- og kjemoterapi
 • Ved sepsis
 • Kan også skyldes autoimmune reaksjoner (ofte utløst av et medikament), virusinfeksjon, kronisk leversykdom (især cirrose) og svær vitamin B12- eller folat­mangel
 • Alvorlig nøytropeni defineres < 0,5 x 109/L

Kilder

Referanser

 1. Averina M. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Leukocytter, B. Sist oppdatert 13.12.2018. www.prosedyrer.no
 2. Ødum L, Hornung N, et al. Leukocytter (totale). Lægehåndbogen, sist oppdatert 26.02.2019.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.