LD, laktatdehydrogenase

Definisjon

 • Anvendelse1-2
  • Måling av laktatdehydrogenase er først og fremst indisert ved monitorering av visse blodsykdommer og sjeldnre krefttyper
 • Enhet
  • Konsentrasjonen av enzymet LD i plasma målt som enheter av dets katalytiske aktivitet per liter (U/L)
 • Funksjon
  • LD, laktat dehydrogenase, finnes i cytoplasma i alle kroppens celler. Det er et enzym som katalyserer det siste steget i glykolysen, blant annet med omdannelse av laktat til pyruvat
  • Ved celleskade, uansett organ, øker LD i blod
  • Den intracellulære konsentrasjonen av LD er omkring 1500 til 5000 ganger høyere enn i plasma, så lekkasje fra selv beskjedne cellemasser kan gi forhøyet P-LD
 • Det finnes 5 forskjellige isoenzymer
  • LD-1: hjerte, nyrer, erytrocytter
  • LD-2: hjerte, nyrer, erytrocytter
  • LD-3: hjerne, lungevev, endokrine kjertler, milten, lymfeknuter og lymfocytter
  • LD-4: lever, skjelettmuskulatur
  • LD-5: lever, skjelettmuskulatur
 • Halveringstid
  • Enzymene har ulik halveringstid, LD-1 har 5 døgn, mens LD-5 har 10 timer

NPU-kode

 • NPU19658 - LD
 • NPU04107 - LD1
 • NPU04108 - LD2
 • NPU04109 - LD3
 • NPU04110 - LD4
 • NPU04111 - LD5

Referanseområde

 • Det kan være forskjeller i intervaller mellom ulike laboratorier
 • Kvinner og menn1:
  • 0 - 12 dgr 178 - 629 U/L
  • 1 - 12 mndr 129 - 376 U/L
  • 1 - 13 år: 129 – 286 U/L
  • 14-17 år: 117– 217 U/L
  • 18 - 69 år: 105 - 205 U/L
  • > 69 år: 115– 255 U/L
 • Økning opp til to ganger utgangsverdi ses ved maksimalt muskelarbeide
 • Moderat økning forekommer i normale svangerskap med verdier opp til 400 U/L i 3. trimester
 • Isoenzym-analyse er lite aktuelt, gjøres bare ved Ullevål Sykehus

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 2,5%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 8,6%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 9,0%

Aktuelle indikasjoner

 • Utredning av pasienter med uklare sykdomsbilder
 • Hemolytisk anemi og kontroll av pasienter med hemolyse
 • Mål på sykdomsaktivitet ved leukemier eller lymfomer
 • Diagnostikk, prognostisering og kontroll av pasienter med testiskreft3
 • Bestemmelse av fordelingen av isoenzymer (fraksjonert LD; LD-typer) er oftest kun indisert ved vedvarende forhøyet p-LD av ukjent årsak

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase
 • Serum må skilles fra blodlegemer innen 2 timer
 • Kan oppbevares inntil 1 døgn i romtemperatur
 • Prøven må ikke stå i kjøleskap, og den må være fri for hemolyse

Feilkilder

 • Hemolyse i prøven gir falskt forhøyet verdi av LD
 • Kraftig fysisk aktivitet i dagene før prøvetakningen kan medføre lett forhøyede verdier
 • Oppbevaring av prøven i kjøleskap gir falskt for lave verdier
 • Ved isoenzymbestemmelse gir hemolyse forhøyelse av LD-1 og LD-2
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 19%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 19% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • LD er lite nyttig rent diagnostisk, men benyttes som tumormarkør til å følge effekt av behandling
 • Forhøyede verdier av s-LD kan ses ved mange tilstander (se nedenfor). Det er derfor viktig å fortolke resultatene i sammenheng med annen informasjon, inkl. resultatene av andre laboratorieanalyser
 • s-LD er en uspesifikk indikator på celleskade, og høye verdier kan ses ved en rekke tilstander, som hemolytiske anemier, megaloblastanemier, lymfomer, myelogene leukemier, myelomatose, lungeemboli, hepatitt, leverstuvning, akutt hjerteinfarkt, nyreinfarkt, samt ved flere andre maligne lidelser4
 • Normale verdier utelukker ikke sykdom

Kilder

Referanser

 1. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. LD, P. Sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no
 2. Ødum L, Hornung N, et al. Laktat-dehydrogenase (LD). Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.
 3. Sturgeon CM, Duffy MJ, Stenman UH, Lilja H, Brunner N, Chan DW, et al. National Academy of Clinical Biochemistry laboratory medicine practice guidelines for use of tumor markers in testicular, prostate, colorectal, breast, and ovarian cancers. Clin Chem 2008; 54: e11-e79.
 4. Giboney PT. Mildly elevated liver transaminase levels in the asymptomatic patient. Am Fam Physician 2005; 71: 1105-10. American Family Physician

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.