Kromogranin A

Definisjon

 • Anvendelse av prøven1-4
  • Er indisert ved mistanke om, eller behandlingskontroll av, tumorer med nevroendokrin differensiering, f.eks. karcinoidtumor eller feokromocytom
  • CgA kan derfor brukes som generell markør for nevroendokrine svulster
 • Enhet
  • Måling av kromogranin (CgA) i plasma, målt i pmol/L
 • Kromogranin A (CgA)
  • Er en neurospesifikk enolase (et metalloenzym). Dannes i de nevroendokrine celler, som ligger spredt i organismens epitelvev. Disse cellene utgjør en mellomstasjon mellom nervesystemet og det endokrine system
  • CgA er lokalisert i vesikler i de nevroendokrine celler. Opprinnelig isolert fra de kromaffine granula i binyremargen
  • Binyremargens kromafine celler inneholder hovedsakelig katekolaminer og CgA
  • Under normale forhold stammer det meste av kromogranin A i serum fra binyremarg og endokrine celler i mage-tarm kanalen
 • Funksjon
  • Er ikke klarlagt, men den antas å være relatert til endokrine cellers funksjon
 • Markør for nevroendokrine svulster
  • Ettersom CgA forekommer i samtlige nevroendokrine celler, vil svulster med opprinnelse i disse celler produsere store mengder CgA
  • Karcinoider er de hyppigste nevoendokrine svulster og utgjør 1-2% av alle gastrointestinale svulster (appendix)
  • Nevroendokrine svulster er ofte høyt differensierte med bevart biologisk aktivitet
 • Ved proteolyse av CgA
  • Dannes ulike peptider som kan være biologisk aktive, som vasostatin, pankreastatin, parastatin

NPU-kode

 • NPU17556
 • NPU28867

Referanseområde

 • Metodeavhengige verdier
 • Kvinner og menn: < 4 nmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 6,9% ved 2,2 mmol/L

Aktuelle indikasjoner

 • Kan benyttes som biokjemisk markør i utredning og oppfølging av tumores med nevroendokrin differensiering:
  • Hypofysetumor, medullær tyroideacancer, paratyroideaadenom, carcinoid, feokromocytom, øycelletumor, gastrinom, neuroblastom og gastrointestinale nevroendokrine tumores
 • Utredning av uklare symptomer og tegn:
  • Svingende hypertensjon
  • Uklare anfallstilstander
  • Uavklart kronisk vandig diaré
  • Flushing
 • Prognostisk markør
 • Ved mistanke om endokrin differensiering av prostatakreft

Testegenskaper

 • Immunokjemisk test med poly- eller monoklonale antistoffer
 • Testen har hos pasienter med store tumormasser en sensitivitet nær 100%. Selv hos pasienter med mindre tumormasser er sensitiviteten høy

Prøvetaking

 • Serum. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Som regel kan heparinplasma også benyttes

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Tumormarkør
  • Høye verdier av Kromogranin A kan benyttes som en markør på tilstedeværelse av en nevroendokrin tumor
  • I enkelte tilfeller kan tumores som i seg selv ikke frisetter hormoner, vise en økt frisetting av Kromogranin A
  • Plasmanivå vil avhenge av tumorcellemasse, sekresjon/ henfall av tumor og eliminasjon av Kromogranin A
 • Høye verdier kan forventes hos
  • 80-100% av pasienter med karsinoidtumor
  • 60-90% med feokromocytom
  • ca. 90% med nevroblastom
  • nesten alle med gastrinom
  • ca. 70-100% med ikke-sekrerende øycelletumor i pankreas
  • 50-70% med småcellet lungecancer
  • ca. 50% med medullær tyreoideacancer
  • men bare hos et fåtall med hypofysetumores og insulinom
  • ved nyresvikt
 • Andre forklaringer på forhøye verdier
  • Pasienter med atrofisk gastritt og pasienter som behandles med protonpumpehemmer utvikler hyperplasi av de enterokromaffine celler i magesekken, noe som medfører forskjellige grader av kromogranin A-forhøyelse
  • Hos pasienter med uttalt hjertesvikt, hypertensjon og leversvikt kan det også være lett kromogranin A-forhøyelse

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Henvisning ved høye nivåer
 • Tumortype må undersøkes nærmere med supplerende undersøkelser, deriblant måling av hormoner som kan produseres av neuroendokrine tumores

Kilder

Referanser

 
 1. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Chromogranin A (CgA). Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.
 2. Mørkrid L. Kromogranin A, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no
 3. Di Giacinto P, Rota F, Rizza L, et al. Chromogranin A: From Laboratory to Clinical Aspects of Patients with Neuroendocrine Tumors. Int J Endocrinol 2018;2018: 8126087. PubMed
 4. Hofland J, Zandee WT, de Herder WW. Role of biomarker tests for diagnosis of neuroendocrine tumours. Nat Rev Endocrinol 2018; 14(11): 656-669. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.