Kortisol

Kjerneopplysninger

 • Anvendelse av prøven1-2
  • Tas primært ved mistanke om Cushing syndrom eller binyrebarksvikt
 • Enhet
  • Konsentrasjonsmåling av kortisol i serum, urin eller spytt måles i henholdsvis nmol/L, nmol/døgn og nmol/L

Om kortisol

 • Kortisol er det viktigste glukokortikoide hormon hos mennesket. Det dannes i binyrebarken og syntesen stimuleres av ACTH3
 • Sekresjonen følger ACTHs døgnvariasjon og er derfor høyest om morgenen og lavest omkring midnatt
  • Bemerk at endringer i døgnrytmen også medfører endringer i utskillelsen av kortisol4
 • Øker ved stress og er viktig for kroppens stressmestring

Fritt kortisol

 • Kortisol sirkulerer i blodet bundet til kortisolbindende globulin (CBG) (ca. 90%) og albumin (ca. 8%), mens 1-2% sirkulerer ubundet3
 • Fritt kortisol er biologisk aktivt
  • De frie hormonmolekylene diffunderer fra blodbanen til vevsvæsken, binder seg til reseptorene i målcellene og utløser den biologiske responsen i cellene
  • Det er følgelig den frie kortisolfraksjonen i blodet som er biologisk aktiv og som er det beste målet på kortisolproduksjonen
 • CBG varierer
  • CBG-konsentrasjonen kan variere hos samme individ
  • Under graviditet og ved østrogenbehandling øker konsentrasjonen 2-3 ganger, mens den kan være betydelig redusert ved leversykdom, nyresykdom og alvorlige katabole tilstander5
  • CBG-konsentrasjonen går også ned ved bruk av androgener og anabole steroider i suprafysiologiske doser
 • Måling av fritt kortisol er det mest presise målet på produksjonen av kortisol
  • Endringer i CBG-konsentrasjonen fører til tilsvarende endringer i den totale kortisolkonsentrasjonen, mens konsentrasjonen av fritt kortisol påvirkes lite. Det er konsentrasjonen av fritt kortisol som registreres av de adrenokortikotropin (ACTH)-produserende cellene i hypofysen, og som regulerer ACTH-sekresjonen

Kortisols funksjoner

 • Øker blodsukkeret
  • Anti-insulinvirkning med økt glukoneogenese og hemmet perifert glukoseopptak
 • Økt lipid- og proteinkatabolisme
  • Økt lipolyse og økt proteinnedbrytning samt hemmet syntese av protein i ekstrahepatiske vev
 • Hemmende virkning på inflammatoriske prosesser
 • Immunosuppressiv og allergidempende effekt
 • Har en mindre mineralkortikoid virkning
  • Økt reabsorpsjon av natrium og økt utskillelse av kalium og H+ i de distale nyretubuli

Målemetoder

 • I serum
  • Det eksisterer ikke pålitelige metoder for å bestemme fritt kortisol, så indirekte metoder brukes
 • I urin
  • Måling av kortisol i urinen er et mye brukt mål på konsentrasjonen av fritt kortisol i blodet
  • På grunn av døgnvariasjonen i kortisolsekresjonen må bestemmelsen skje i døgnurin
  • Ukorrekt samling av døgnurin er en stor preanalytisk feilkilde. I tillegg kan redusert nyrefunksjon også påvirke resultatet
 • I spytt
  • Kortisol overføres fra blodet til spytt ved diffusjon gjennom de acinære cellene i spyttkjertlene. Ved endringer i den frie konsentrasjonen i blodet er konsentrasjonen i spytt i likevekt innen fem minutter
  • Konsentrasjonen i spytt utgjør omtrent to tredeler av den frie konsentrasjonen i serum. Den er uavhengig av spyttstrømmen og av forholdet mellom mucus og serøs væske i spyttet
  • I spytt finnes kortisol hovedsakelig i fri form (85%); resten er bundet til kortisolbindende globulin, som i spytt finnes i en konsentrasjon på omtrent 1/1.000 av konsentrasjonen i blodet
  • Måling av kortisol i spytt ved midnattstid er i dag den sikreste og enkleste metoden for beregning av konsentrasjonen av fritt kortisol i blodet6-7
  • Dagens målemetoder er usikre ved lave verdier. Spyttprøve er derfor mest aktuelt ved mistanke om for høye verdier

NPU-kode

 • NPU01787

Normalområde

Serum-kortisol

 • Metodeavhengig
  • Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Menn og kvinner:
  • Morgenverdi kl. 07 - 09: 138 - 690 nmol/L
  • Kveldsverdi kl. 18 - 21: <50% av morgenverdi

Døgnurin-kortisol, fritt

 • Metodeavhengige verdier8
  • Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Kvinner og menn har samme referanseområde
 • 2- 12 år: 6 - 74 nmol/døgn
 • 12 - 16 år: 14 - 152 nmol/døgn
 • >16 år: 45 - 272 nmol/døgn
 • Graviditet og østrogenbehandling øker utskillelsen

Spytt-kortisol, fritt

 • Metodeavhengige verdier9
 • Morgen: 3,5 - 27 nmol/L
 • Kveldsverdi kl. 21 - 23: < 6 nmol/L
 • I en studie fra 2002 ble det vist at en konsentrasjon i spytt over 15,2 nmol/l identifiserte 93% av pasientene med Cushings syndrom med en spesifisitet på 100%10

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om hyper- eller hypofunksjon av binyrebarken
 • Foruten måling av s-kortisol er bestemmelse av fritt kortisol i urin og spytt av stor verdi, spesielt ved diagnose av binyrebarkhyperfunksjon
 • Kortisol i spytt
  • Er best egnet til å diagnostisere hyperfunksjon, mer analysen er usikker ved lave verdier
  • Kan anvendes til å tilpasse dosering av kortison ved binyrebarksvikt

Prøvetaking

 • Det bør tas en morgenprøve (kl 07-09) og eventuelt en kveldsprøve (kl 18-21) på grunn av den store døgnvariasjonen. Tidspunktene må angis
 • Analyse av kortisol i tilfeldige blodprøver har liten diagnostisk verdi

Forberedelse

 • Prøvene tas til faste tidspunkt, vanligvis kl. 08.00 og kl. 20.00
 • Sterk fysisk aktivitet skal unngås dagen før og fram til prøvetaking

Prosedyre ved prøvetaking

 • Analyse gjøres av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Spyttprøve

 • Prøvetakingen kan gjøres av pasienten selv. Det gjør det enkelt å ta prøver på sen kveldstid (kl 22-24), som er et gunstig prøvetidspunkt for påvisning av Cushings syndrom7
 • Spyttprøver er også en egnet prøvetaking hos barn, fordi det reduserer stressnivået i forbindelse med prøvetakingen
 • Ulike metoder for analyse av kortisol kan gi ulike referanseverdier - sjekk med lokalt laboratorium

Retningslinjer for prøvetaking av spytt for analyse av kortisol

 • Generelle forutsetninger
  • Ikke innta mat eller drikke siste halvtime før prøvetaking
  • Ikke utfør tannstell siste halvtime før prøvetaking
  • Ikke ta prøven etter sterk fysisk aktivitet
  • Ikke ta prøven under infeksjonssykdom
 • Screening for Cushings syndrom
  • Prøven tas etter sengetid, gjerne ved midnatt (bruk vekkerklokke)
  • Prøven kan oppbevares på nattbordet til neste morgen
  • Ta prøve minst to døgn, laveste verdi tolkes som representativ
 • Praktisk prøvetaking (Salivette)
  • Bomullstampongen tygges eller suges til tampongen er gjennomvåt (minst ett minutt) og plasseres tilbake i røret
  • Prøven kan oppbevares i kjøleskap inntil tre døgn
  • Prøven kan sendes med vanlig post til laboratoriet
 • Pasientinformasjon

Feilkilder

 • Det eksisterer i dag ingen pålitelige metoder for å bestemme fritt kortisol i serum. I stedet brukes ulike indirekte metoder for å estimere konsentrasjonen av fritt kortisol3. Spyttprøve anbefales
 • Endringer i pasientens døgnrytme

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Manglende døgnvariasjon er et tidlig tegn på binyrebarkhyperfunksjon

Høye verdier

 • Hyperplasi av binyrebark eller binyrebarkadenom (Cushings syndrom)
 • Hypofyse-adenom med overproduksjon av ACTH (Cushings sykdom)
 • Ektopisk ACTH-produksjon (bl.a. småcellet lungecancer)
 • Manglende døgnvariasjon er et tidlig tegn på binyrebarkhyperfunksjon
 • Ulike former for "stress" kan være årsak til kortisoløkning i serum

Lave verdier

 • Primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom)
 • Adrenogenitalt syndrom
 • Hypofysesvikt
 • Glukokortikoid medikasjon
 • Pasienter kan ha normalt kortisolnivå i serum og likevel ha partiell binyrebarksvikt eller hypofysesvikt
 • Ved berettiget klinisk mistanke bør en stimulasjonstest utføres

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave, jfr. Cushings syndrom og binyrebarksvikt

Pasientinformasjon

 • Retningslinjer for prøvetaking av spytt for analyse av kortisol

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, et al. Kortisol. Lægehåndbogen, sist oppdatert 21.11.2018.
 2. Piehler A. Kortisol, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no
 3. Haug E. Spyttprøver til kortisolmåling. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 718. PubMed
 4. Løvås K, Cooper JG, Thorsen T, Thordarson H, Husebye ES. Døgnrytme til besvær. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1858-9. PubMed
 5. Aardal E, Holm A-C. Cortisol in saliva - references and relation to cortisol in serum. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1995; 33: 927-32. PubMed
 6. Findling JW, Raff H. Clinical review. Cushing's syndrome: Important issues in diagnosis and management. J Clin Endocr Metab 2006; 91: 3746-53. PubMed
 7. Løvås K, Husebye ES. Kortisol i spytt ved sykdom i binyrene. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 730-2. PubMed
 8. Piehler A. Kortisol, DU. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no
 9. Piehler A. Kortisol, Spytt. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no
 10. Papanicolaou DA, Ullen N, Kyrou I et al. Nighttime salivary cortisol: A useful test for the diagnosis of Cushing's syndrome. J Clin Endocr Metab 2002; 87: 4515-21. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.