Kolesterol, total

Definisjon

 • Kolesterol betegnes også totalkolesterol
 • Enhet
  • Den totale konsentrasjonen av kolesterol i alle lipoproteiner målt i millimol per liter (mmol/L)
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Kolesterol inngår i utredningen av og kontroll av hyperkolesterolemi for å unngå arteriosklerotisk karsykdom
 • Funksjon
  • Kolesterol er en viktig komponent i cellemembraner og er utgangspunktet for syntesen av steroidhormoner og gallesyrer
  • Kolesterol kan syntetiseres i kroppen, men det kan ikke nedbrytes
  • Kolesterol utskilles via gallen
  • Lipidene i plasma utgjøres hovedsaklig av kolesterol, triglyserider, fosfolipider og fettsyrer. Ca. 70% av kolesterolet i plasma er forestret med fettsyrer, resten er "fritt"
 • Lipoproteiner
  • Er partikler som består av lipider og særlige proteiner som kalles apolipoproteiner eller apoproteiner
  • Lipider er relativt lite løselige i vann og blir transportert som lipoproteinpartikler
  • Lipoproteiner transporterer kolesterol og triglycerider rundt i kroppen
 • De ulike lipidene
  • Kylomikroner som transporterer triglycerider fra tarm til lever og perifert vev
  • VLDL («very low density lipoproteins») transporterer triglycerider fra lever til perifert vev
  • IDL («intermediate density lipoproteins») er et omdanningsprodukt fra VLDL og en forløper for:
  • LDL («low density lipoproteins»), som transporterer kolesterol til perifert vev
  • HDL («high density lipoproteins») transporterer kolesterol tilbake til leveren
 • Fordeling
  • Av kolesterolet i plasma finnes 60–70% i LDL-partiklene, 25–35% i HDL og bare mindre mengder i VLDL og kylomikroner
  • Det er imidlertid store individuelle forskjeller i fordelingen mellom LDL- og HDL-kolesterol i serum
 • Kardiovaskulær risiko
  • Høy konsentrasjon av LDL-kolesterol er forbundet med økt risiko for arteriosklerose
 • LDL-måling
  • LDL-kolesterol bestemmes nå oftest direkte, men kan også beregnes fra formelen (forutsetter TG < 4,5):
  • Totalkolesterol-HDL kolesterol-0,45 x Triglycerider

NPU-kode

 • NPU01566
 • NPU18412

Referanseområde

 • Menn og kvinner (veiledende referanseverdier - må ikke forveksles med ønsket nivå)3
  • 18 - 29 år: 2,9 - 6,1 mmol/L
  • 30 - 49 år: 3,3 - 6,9 mmol/L
  • > 49 år: 3,9 - 7,8 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 1,7%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 6,0%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 6,2%

Aktuelle indikasjoner

 • Risikovurdering for aterosklerotisk hjerte- og karsykdom, inngår som del i totalrisiko-beregningen
 • Utredning av hyperlipoproteinemier

Prøvetaking

Forberedelser

 • Faste er ikke nødvendig
  • Unntak er hvis prøven skal brukes til å beregne LDL-kolesterol, da må pasienten faste i 12 timer og ikke ha inntatt alkohol døgnet før prøvetakingen
 • Vent 3 mnd etter alvorlig sykdom, f. eks. hjerteinfarkt (gir for lave verdier)
 • Vent 3 uker etter lettere sykdom, gir også forbigående for lave verdier

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase
 • Standardiser prøvetakingen slik at en får riktigere sammenlikninger fra prøve til prøve, f.eks. ved at pasienten sitter og hviler i minst 15 minutter før prøven tas2

Feilkilder

 • S-kolesterol kan falle 20–50% fra 1.-2. døgn etter hjerteinfarkt med stigning til tidligere nivå først etter 2–3 måneder
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 14%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 14% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Risiko for aterosklerotisk hjerte-karsykdom øker eksponensielt med økende verdier over ca. 5 mmol/L
 • Ved vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjertekarsykdom må det tas hensyn til fordelingen mellom s-LDL- og s-HDL-kolesterol og andre risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk, inaktivitet, alder, kjønn, arvelig belastning og diabetes mellitus
 • En rekke primære hyperlipoproteinemier kan gi høyt s-kolesterol, særlig familiær hyperkolesterolemi (defekter i opptak av LDL-partikler), familiær kombinert hyperkolesterolemi og familiær dysbetalipoproteinemi ("broad beta-disease")
  • Verdier opptil 20 mmol/L kan ses ved homozygot familiær hyperkolesterolemi og ved tilstander med svær kylomikronemi
  • Verdier fra 8-12 mmol/L er typisk for heterozygot familiær hyperkolesterolemi

Inndeling

 • Ideelt: <5 mmol/L
 • Bra: 5 - 6 mmol/L
 • Noe forhøyet: 6 - 7 mmol/L
 • Forhøyet: 7 - 8 mmol/L
 • Betydelig forhøyet: > 8 mmol/L

Ratio

 • Ratioen totalkolesterol/HDL-kolesterol beregnes ofte. Verdi over 4,0 øker risikoen for hjerte-karsykdom
 • I mange sammenhenger legges det imidlertid mest vekt på kolesterol alene i risikovurderingen (kfr. NORRISK kalkulator)
 • LDL-kolesterol brukes også i mange sammenhenger alene for å vurdere risiko, og er foretrukket parameter for å måle effekt av behandling

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Vurderes sammen med HDL, LDL, triglycerider og risikofaktorer for hjertekarsykdom

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Kolesterol, total. Lægehåndbogen, sist oppdatert 29.01.2016.
 2. Lilleholt K. Kolesterol, total, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 21.03.2019. www.prosedyrer.no
 3. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.