Kalsium, total

Definisjon

 • Enhet
  • Kalsium måles enten som total kalsium, som er summen av bundet og fritt (ionisert) Ca2+, eller som fritt kalsium
  • Totalkalsium i plasma måles i millimol per liter (mmol/L)
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Er indisert som screening av kalsiumomsetningen ved en rekke tilstander
 • Kalsium
  • Grunnstoffet kalsium forekommer i kroppen som et toverdig kation, Ca2+
  • Det er de frie kalsium-ioner som er biologisk aktive, og det er konsentrasjonen av disse som er biologisk interessante i alle relevante sammenhenger
  • En analyse av totalkalsium gir dog oftest en utmerket tilnærmelse, og har den fordel at prøvematerialet (plasma eller serum) er holdbart i opptil 1 uke, og at det kan rekvireres andre analyser i samme prøvemateriale
 • Daglig inntak av kalsium varierer. Av et normalt inntak på 25 mmol absorberes ca. 20-40%

Omsetning i kroppen

 • Aktivert vitamin-D øker kalsiumabsorbsjonen, mens parathormon (PTH) øker reabsorbsjonen i nyrene
 • PTH øker også kalsiumfrigjøring fra skjelettet
 • Fordeling i plasma:
  • 40% proteinbundet i plasma
  • 10% som løselige komplekser
  • 50% som fritt ionisert kalsium, som er den biologisk aktive fraksjonen

Funksjoner

 • Kalsiumkonsentrasjonen er viktig for enzymreaksjoner, cellepermeabilitet, sekresjon, muskelkontraksjon, og cilie- og nevronaktivitet

Kalsium-målinger

 • Måling av totalkalsium måler proteinbundet og fritt kalsium. Verdien er avhengig av albumin og pH-verdi
 • I vanlig praksis utenfor sykehus vil måling av total-kalsium være tilstrekkelig
 • Dersom en mistenker at albumin eller pH kan være utenfor normalområdet, bør fritt kalsium analyseres
 • Måling av fritt kalsium vil sannsynligvis erstatte total-kalsium på sikt fordi det nå er utviklet enklere metoder for denne målingen

NPU-kode

 • NPU01443
 • NPU17123 
 • NPU04169

Referanseområde

 • Totalkalsium, menn og kvinner: 2,15-2,51 mmol/l3
 • Med ”korrigert s-kalsium” mener vi hva s-kalsium hadde vært hvis s-albumin var normal.
 • Korreksjonsformler:
  • Ved s-albumin < 40: Korrigert S-kalsium = S-kalsium + 0,02 x (40 - S-albumin)
  • Ved s-albumin > 45: Korrigert s-kalsium = S-kalsium - 0,02 x (s-albumin - 45)
 • Faregrenser
  • Verdier over 4,00 mmol/L, eller over 3,50 mmol/L hvis kreatinin samtidig er over 200 μmol/L, kan medføre en hyperkalsemisk krise
  • Verdier under 1,50 mmol/L kan være livstruende, hvis det skyldes lavt ionisert kalsium

Aktuelle indikasjoner

 • Screeningundersøkelse som tas på vide indikasjoner
 • Særlige indikasjoner er mistanke om forstyrrelser i kalsiumomsetningen, sykdom i skjelettet eller glandulae parathyreoideae, ved nyrestein, uremi, tetani, vitamin D-mangel, residiverende duodenalsår, pankreatitt, sarkoidose, kreftsykdommer, uklare abdominalsymptomer, psykiske forstyrrelser og hodepine

Testegenskaper

 • Biologisk og analytisk variasjon medfører at man ikke bør vektlegge forskjeller mellom to prøvesvar som er mindre enn 2,4%

Prøvetaking

 • Pasienten bør unngå kraftig fysisk aktivitet i timene før prøvetakningen, og bør ikke ha tatt kalktilskudd i 10 timer før prøvetakningen
 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Pasienten må ikke bruke ”muskelpumpen”
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Høye verdier for totalkalsium kan ses ved overdreven bruk av stase, hyperalbuminemi (dehydrering) eller kronisk alkalose
 • Lave verdier for totalkalsium kan ses ved hypoalbuminemi og kronisk acidose

Vurdering av unormalt prøvesvar

Hyperkalsemi

 • Resultatet bør vurderes sammen med paratyreoideahormon (PTH)
 • Symptomer og tegn
  • Kan gi anoreksi, kvalme, oppkast, forstoppelse, polyuri, muskelsvakhet, tretthet, depresjon, hjertearrytmier og nyresteinsplager
 • Årsaker
  • Se egen artikkel om hyperkalsemi
  • Malign sykdom (med eller uten skjelettmetastaser), ev. produksjon av paratyreoideahormon-beslektet protein (PTHrP)4
  • Hyperparatyreoidisme
  • Mindre vanlige årsaker er hyper- og hypotyreoidisme, vitamin D-forgiftning, tiaziddiuretika, sarkoidose, familiær hypokalsurisk hyperkalsemi, tertiær hyperparatyreoidisme, milk-alkali syndromet, langvarig litium-behandling, tuberkulose, immobilisering (særlig ved Pagets sykdom), akromegali, binyrebarksvikt, infantilt hyperkalsemisk syndrom

Hypokalsemi, symptomer og tegn

 • Resultatet bør vurderes sammen med paratyreoideahormon (PTH)
 • Symptomer og tegn
  • Kan gi kramper, tetani og hjertearrytmier
 • Årsaker
  • Hypokalsemi forekommer ved vitamin D-mangel, forstyrret vitamin D-metabolisme (nyresvikt, fenobarbital- og fenytoin-behandling), hypoparatyreoidisme, pseudohypoparatyreoidisme, magnesiummangel, akutt pankreatitt, alkalose, neonatal hypokalsemi, massive blodtransfusjoner (pga. citrat-tilførsel), tilhelingsfasen av beinsykdom etter behandlet hyperparatyreoidisme og malign blodsykdom (”hungry bone syndrome”)

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Calcium, total. Lægehåndbogen, sist oppdatert 16.10.2018.
 2. Kalsium, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 25.02.2019. www.prosedyrer.no
 3. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed
 4. Donovan PJ, Achong N, Griffin K, et al. PTHrP-mediated hypercalcemia: Causes and survival in 138 patients. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100: 2024-9. pmid:25719931 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin og professor ved NOKLUS/Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sverre Sandberg, professor, leder av NOKLUS og avdelingsleder ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.