Kalsium, fritt

Definisjon

 • Enhet
  • Kalsium måles enten som som fritt (ionisert) kalsium eller som summen av bundet og fritt ionisert Ca2+(total-kalsium)
  • Måler konsentrasjonen av ionisert kalsium i plasma, målt i millimol per liter(mmol/L)
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Ved unormal konsentrasjon av totalkalsium samt ved mistanke om endringer i kalsiumomsetningen ved en lang rekke tilstander
   • Eks. lunge- og nyrekreft, myelomatose, nyresvikt, malabsorpsjon, sarkoidose, pankreatitt, D-vitamin mangel, diuretikabehandling og krampetilstander
 • Funksjon
  • Omkring 50% av kalsium i plasma er fritt kalsium. Dette er den biologisk aktive fraksjonen
  • Grunnstoffet kalsium forekommer i kroppen som et toverdig kation, Ca2+
  • Kalsiumkonsentrasjonen er viktig for enzymreaksjoner, cellepermeabilitet, sekresjon, muskelkontraksjon, og cilie- og nevronaktivitet
 • Kroppens totale kalsiuminnhold
  • Er 25-35 mol (1,0-1,4 kg). Hoveddelen (99%) er lokalisert som kalsiumsalter i skjelettet, 7,5 mmol finnes i plasma, og en mindre andel finnes intracellulært
 • Absorpsjon
  • Daglig inntak av kalsium varierer. Av et normalt inntak absorberes ca. 20-40%

Omsetning i kroppen

 • Aktivert vitamin-D øker kalsiumabsorbsjonen, mens parathormon (PTH) øker reabsorbsjonen i nyrene
 • PTH øker også kalsiumfrigjøring fra skjelettet
 • Fordeling i plasma:
  • 40% proteinbundet i plasma
  • 10% som løselige komplekser
  • 50% som fritt ionisert kalsium, som er den biologisk aktive fraksjonen

NPU-kode

 • NPU01446
 • NPU04144
 • NPU29500

Referanseområde

 • Kvinner og menn: 1,14 - 1,28 mmol/L
  • I serum standardisert til pH 7,40 er referanseområdet 1,16 - 1,28 mmol/L
  • Barn kan normalt ha litt høyere eller litt lavere verdier
 • Faregrenser
  • Risiko for hyperkalsemisk krise ved verdier over 1,60 mmol/L, især hvis tilstanden utvikles hurtig
  • Risiko for svære hypokalsemiske symptomer ved verdier under 0,80 mmol/L, især hvis tilstanden utvikles hurtig

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 1,1% ved 1,3 mmol//L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 1,1%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 1,6%

Aktuelle indikasjoner

 • Tilstander der totalkonsentrasjonen av kalsium ikke kan forventes å gi et pålitelig uttrykk for konsentrasjonen av fritt kalsium
 • Analysen bør alltid rekvireres som oppfølgning ved funn av et forhøyet eller lavt totalkalsium, og bør rekvireres som førstevalg hvis det er mistanke om at pasienten har dysproteinemi (herunder lavt eller høyt albumin)
  • Fritt kalsium er en mer kostnadskrevende analyse enn total kalsium
 • Analysen er også det primære valg hos innlagte pasienter, og herunder især hos kritisk syke pasienter og pasienter i dialyse
 • Sykdom i glandulae parathyroideae
 • Nyrestein
 • Mistanke om sykdom i skjelett
  • Malignitet, Pagets sykdom m.fl.
 • Tetani
 • Vitamin D-mangel
 • Pankreatitt
 • Myelomatose
 • Sarkoidose
 • Uklare abdominalsymptomer
 • Psykiske forstyrrelser

I sykehus

 • Større inngrep med store blodtransfusjoner
 • Albuminforstyrrelser
 • Større brannskader
 • Kritisk syke

Testegenskaper

 • Biologisk og analytisk variasjon medfører at man ikke bør vektlegge forskjeller mellom to prøvesvar som er mindre enn 1,9%

Prøvetaking

 • Anaerob prøvetaking er å foretrekke
 • Veneblod tas i vakuumrør med gel (minimal stase, ingen bruk av muskelpumpe)
  • Røret fylles helt, proppen beholdes på under sentrifugering, som bør skje innen 1 time, og lagring inntil prøven analyseres
  • Eget gelglass bare for denne prøven
  • Holdbarhet: Inntil 48 timer ved 20° C, inntil 7 dager ved 4° C, inntil 45 dager ved -20°C

Feilkilder

 • Obs korrekt prøvetaking og forsendelse

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Akutte forandringer til under 0,85 mmol/L eller til over 1,65 mmol/L medfører økt risiko for hjertearytmier og/eller hjertesvikt, mens nevrologiske tegn kan opptre ved mindre endringer
 • Kroniske avvik tåles bedre enn akutte

Hyperkalsemi, symptomer og tegn

 • Kan gi anoreksi, kvalme, oppkast, forstoppelse, polyuri, muskelsvakhet, tretthet, depresjon, hjertearrytmier og nyresteinsplager

Hyperkalsemi ved

 • Malign sykdom (med eller uten skjelettmetastaser)
 • Hyperparatyreoidisme
 • Sjeldnere årsaker er tyreotoksikose, vitamin D-forgiftning, behandling med tiaziddiuretika, sarkoidose og langvarig litiumbehandling.

Hypokalsemi, symptomer og tegn

 • Kan gi kramper, tetani og hjertearrytmier

Hypokalsemi ved

 • D-vitaminmangel
 • Hypoparatyreoidisme
 • Magnesiummangel
 • Akutt pankreatitt

Kilder

Referanser

 
 1. Ødum L, Hornung N, et al. Calcium, ioniseret. Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.11.2018.
 2. Åsberg A. Kalsium, fritt, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 25.02.2019. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin og professor ved NOKLUS/Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sverre Sandberg, professor, leder av NOKLUS og avdelingsleder ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.