Kalium

Definisjon

 • Enhet
  • Konsentrasjonen av kalium-ioner i blodplasma målt i millimol per liter (mmol/L)
 • Anvendelse av testen1-2
  • Relevant ved vurdering av væske- og elektrolyttbalanse
 • Mengde i kroppen
  • Den totale mengden kalium i kroppen er ca 50 mmol/kg i form av enverdige kationer, K+
  • Nesten alt kalium befinner seg intracellulært (98%), der konsentrasjonen er omkring 150 mmol/L, 40 ganger høyere enn den ekstracellulære konsentrasjonen, som er omkring 4 mmol/L
  • Kalium utgjør det viktigste kation intracellulært, og er av avgjørende betydning for å opprettholde cellenes volum. Gradienten blir opprettholdt ved hjelp av den ATP-drevne Na+/ K+-pumpen
  • Daglig inntak på 50-100 mmol dekker kroppens behov. Nyrene regulerer kaliumbalansen i samspill med aldosteron (hormon som øker utskillelsen av kalium)
 • Kaliumreguleringen
  • Kaliumkonsentrasjonen intracellulært øker ved økende pH (alkalose), og påvirkning av insulin og katekolaminer. Kaliumkonsentrasjonen ekstracellulært øker ved acidose
 • Konsekvenser av kaliumforstyrrelser
  • Hyper- og hypokalemi kan medføre muskelsvakhet og paralyser, ledningsforstyrrelser i hjertet og hjertearytmier. Hypokalemi kan dessuten redusere nyrenes konsentrasjonsevne og gi polyuri
 • Den elektrofysiologiske betydning av forstyrrelser i s-kalium kan vurderes med EKG
  • Ved hyperkalemi ses lav P-takk, breddeforøket QRS-kompleks og høy, spiss T-takk
  • Hypokalemi fører til depresjon av ST-segmentet, lav og bred T-takk, og tydelig u-bølge
 • S-kalium under 3 mmol/L eller over 6 mmol/L regnes som alvorlige forstyrrelser

Referanseområde

 • Menn og kvinner har samme referanseområde3
  • Plasma: 3,5 - 4,4 mmol/L
  • Serum: 3,6 - 4,6 mmol/L
 • Den øvre grense for barn under 1 år er omkring 6 mmol/L
 • Verdier under 2,5 mmol/L eller over 7,0 mmol/L kan være livstruende på grunn av nevromuskulære forstyrrelser, og kan medføre hjertestans

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 1,6% ved 3,5 mmol/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 4,8%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 5,1%

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om elektrolytt-forstyrrelser og forstyrrelse av væskebalanse
 • Kontroll av diuretikabehandling på grunn av fare for hypokalemi
 • Ved syre/baseforstyrrelser
 • Utredning av hypertensjon og nyresvikt

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå bruk av stase. Pasienten må ikke bruke "muskelpumpen"
 • Unngå hemolyse
 • Prøven oppbevares i romtemperatur før serum skilles fra. Serum må skilles fra blodlegemene senest 2 timer etter prøvetaking

Feilkilder

 • For kraftig stase og bruk av "muskelpumpe" under prøvetaking (obs! skrøpelige eldre)
 • Trombocytose over 1000 x 109/L kan gi falsk forhøyet kalium i serum; kalium må da analyseres på heparinglass
 • Hemolyse gir falskt forhøyet verdi
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 9%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 9% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Ved acidose eller alkalose vurderes kalium i forhold til blodets pH
 • Ved alkalose vil kalium være lavere og ved acidose høyere

Hypokalemi kan skyldes

 • Økt tap på grunn av oppkast, diaré eller bruk av avføringsmidler
 • Økt utskillelse i nyrene på grunn av diuretika
 • Forskyvning av kalium fra ekstra- til intracellulærvæsken, f.eks. ved metabolsk eller respiratorisk alkalose, eller under behandling av acidose, ved delirium tremens, bruk av beta2-stimulerende midler
 • Økt mineralkortikoid effekt
 • Magnesiummangel

Hyperkalemi kan skyldes

 • Nedsatt utskillelse av kalium i nyrene på grunn av nyresvikt
 • Kaliumsparende diuretika
 • Forskyvning av kalium fra intra- til ekstracellulærvæsken, f.eks. ved metabolsk eller respiratorisk acidose, hypoksi, hypo- eller hypertermi, nekroser, hematomer og hemolytiske tilstander, voldsom muskelbruk som ved status epilepticus, digitalisforgiftning, bruk av betablokkere og ved insulinmangel
 • Overdosering med kaliumholdige infusjonsvæsker
 • Andre årsaker til hyperkalemi som binyrebarksvikt

EKG-effekter

 • Ved hyperkalemi ses lav P-takk, breddeforøket QRS-kompleks og høy, spiss T-takk4
 • Hypokalemi fører til depresjon av ST-segmentet, lav og bred T-takk, og tydelig u-bølge

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Korrigere syre-base og væskeforstyrrelse
 • Eventuelt kalium-tilskudd

Kilder

Referanser

 1. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Kalium. Lægehåndbogen, sist oppdatert 04.02.2016.
 2. Åsberg A. Kalium, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 02.09.2016. www.prosedyrer.no
 3. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84. PubMed
 4. Nyirenda MJ, Tang JI, Padfield PL, Seckl JR. Hyperkalaemia. BMJ 2009; 339: 1019-24. pmid:19854840 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.