Insulin

Kjerneopplysninger

 • Anvendelse av prøven1-2
  • Måling av insulin kan være relevant ved mistanke om uforklarlig hypoglykemi, primært mistanke om insulinom3
  • Analysen anvendes overveiende av spesialister i diabetologi
 • Hormon
  • Insulin er et polypeptidhormon som produseres i beta-cellene i de langerhanske øyer i pankreas via et forstadium, proinsulin
  • Omvandlingen fra proinsulin til insulin skjer gjennom avspalting av C-peptid, som lagres og skilles ut sammen med insulin
  • Frisettingen av insulin til blodet skjer i løpet av sekunder til få minutter, utskillelsen skjer støtvis ca. hvert 10. minutt
  • Halveringstiden av insulin i blodet er 4-6 minutter
  • Har ansvaret for å opprettholde et stabilt glukosenivå i blodet
 • Regulering
  • Glukosekonsentrasjonen i blodet er den viktigste regulerende faktoren for utskillelse av insulin
   • Høy glukosekonsentrasjon stimulerer insulinutskillelsen
   • Lav glukosekonsentrasjon hemmer insulinutskillelsen
  • Hormoner
   • Insulinutskillelsen stimuleres også av glukagon, flere gastrointestinale hormoner og ved økt vagusaktivitet
   • Adrenalin og andre katekolaminer hemmer insulinutskillelsen
 • Effekt av insulin
  • I cellene fører insulin til opptak av glukose slik at glukosenivået i blodet synker
  • I leveren stimulerer insulinet proteinsyntesen, fettsyresyntesen og glykogensyntesen og hemmer ketogenesen og glukoneogenesen
  • I fettvevet stimuleres glukoseopptaket, fettsyresyntesen og triglyceridsyntesen, mens lipolysen hemmes
  • I muskulaturen øker glukoseopptaket, glykogensyntesen og proteinsyntesen, mens proteolysen hemmes
 • Insulinmangel
  • Gir økt nedbrytning av glykogen, økt utskillelse av glukose, katabolisme av kroppsproteiner, økt lipolyse og ketogenese

NPU-kode

 • NPU02497

Normalområde

 • Metodeavhengige
  • Verdiene må vurderes mot utførende laboratoriums referanseområde
 • Fastende hos kvinner og menn: < 120 pmol/L
 • Insulinnivået i blodet stiger normalt kraftig etter et måltid, og det er derfor avgjørende for vurderingen å vite om prøven er tatt fastende. Glukose bør måles samtidig

Analytisk og biologisk variasjon

 • Intraindividuell biologisk variasjon: 21,1%

Aktuelle indikasjoner

 • Utredning av uklar hypoglykemi
 • Mistanke om insulinproduserende tumor (insulinom)
 • For å skille mellom diabetes type 1 og 2
 • Vurdering av insulinresistens
 • Oftest mest hensiktsmessig å måle insulin C-peptid da insulin har kort halveringstid

Testegenskaper

 • Det finnes ulike typer immunkjemiske teknikker
 • Serum-insulin er en dårligere markør på insulinsekresjonen enn C-peptid, fordi eliminasjonshastigheten varierer sterkt avhengig av en rekke metabolske faktorer

Prøvetaking

 • Pasientforberedelser
  • Vanligvis tas prøven fastende
  • Ved utredning av hypoglykemi og ved spørsmål om insulinproduserende tumor tas prøven etter 12 timers faste eller under et hypoglykemisk anfall
 • Prosedyre
  • Serum
  • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Bemerk at holdbarheten er begrenset
  • Mål samtidig blodsukker

Feilkilder

 • Insulinantistoffer
  • Kan forstyrre analysen slik at for høye eller for lave verdier måles (avhenger av målemetoden)
  • Rekvirerende lege bør derfor opplyse laboratoriet om pasienten bruker eller har brukt insulin
 • Biologiske variasjoner
  • Insulinnivået varierer med betydelig intra-individuell dag til dag variasjon
  • Hos gravide stiger insulinnivået under svangerskapet
 • Proinsulin
  • Samtidig måling av proinsulin kan føre til overestimering av insulinkonsentrasjonen
 • Hemolyse, selv når den er svak, vil føre til falskt for lave prøvesvar
 • Medikamenter: Insulin, antidiabetika, p-piller

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Insulin har en meget kort halveringstid i blodet. En tilfeldig prøve reflekterer derfor dårlig den insulinmengden som utskilles fra beta-cellene i pankreas
 • C-peptid har lengre halveringstid i blodet og gir derfor et bedre mål på den endogene insulinproduksjonen
 • Insulinverdiene må ses i sammenheng med det aktuelle blodglukosenivået

Høye verdier

 • Insulinresistens
  • For eksempel ved type 2 diabetes foreligger en kompensatorisk økt insulinsekresjon med høye fastende insulinkonsentrasjoner
  • Mye tyder på at personer med insulinkonsentrasjon i øvre halvdel av referanseområdet er insulinresistente, og at dette kan ha betydning for lipidprofil, blodtrykk og kardiovaskulær risiko (metabolsk syndrom)
 • Insulinom
  • Er karakterisert ved lav mengde glukose i blodet, symptomer på hypoglykemi og en parallell økning av insulin og C-peptid
 • Eksogent tilført insulin
  • C-peptid er ikke forhøyet ved eksogent tilført insulin
 • Andre årsaker til forhøyede verdier
  • Overvekt, Cushings syndrom, polycystisk ovariesyndrom, behandling med glukokortikoider, akromegali, leversykdommer, familiær fruktose- og galaktoseintoleranse, bruk av p-piller
  • Insulinresistens er hovedforklaringen ved overvekt og type 2 diabetes
 • Diagnosen hyperinsulinemi krever at pasienten har en symptomgivende hypoglykemi
 • Falskt høye verdier
  • Samtidig måling av proinsulin
  • Insulinantistoffer i blodet
  • Hemolyse

Lave verdier

 • Diabetes mellitus type 1 - insulinavhengig diabetes
 • Hypopituitarisme
 • Falskt lave verdier
  • Insulinantistoffer i blodet

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Insulin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.11.2018.
 2. Hjellestad ID. Insulin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 25.04.2019. www.prosedyrer.no
 3. Kittah NE, Vella A. Management of endocrine disease: Pathogenesis and management of hypoglycemia. Eur J Endocrinol 2017;177: R37-R47. PMID: 28381450.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.