HDL-kolesterol

Definisjon

 • HDL-kolesterol er forkortelse for high density lipoprotein kolesterol
 • Enhet
  • Måles i millimol per liter (mmol/L)
 • Sammensetning1-2
  • HDL er det minste av lipoproteinene og inneholder 50% protein, 30% fosfolipid, 3% triglyserid og 17% kolesterol
  • Apolipoprotein A1 (ApoA1) er hovedproteinet i HDL-partiklene
  • HDL-kolesterol utgjør 20-25% av plasmaets totale innhold av kolesterol
 • Funksjon
  • HDL dannes som små partikler i tarmen og leveren, og endrer sammensetning i blodbanen når de utveksler lipider med andre lipoproteiner eller opptar kolesterol fra perifert vev
  • HDL er anti-aterogene lipoproteiner, det vil si at de kan oppta kolesterol fra arterienes intima og transportere det til utskillelse via leveren

NPU-kode

 • NPU01567

Normalområde

 • Optimalt for å unngå utvikling eller progresjon av aterosklerotisk hjertekarsykdom
  • Alle voksne: over 1,0 mmol/L
 • Referenseintervaller for voksne, det vil si "normalverdier" i befolkningen
  • Kvinner: 1,0-2,7 mmol/L
  • Menn: 0,8-2,1 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 3,5%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 7,3%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 8,1%

Aktuelle indikasjoner

 • Utredning av hyperlipidemier
 • Hjelpeparameter for beregning av LDL-kolesterol
 • Nyere studier tyder på at HDL-kolesterol ikke er en uavhengig risikofaktor for hjerte-kar sykdom, og derfor heller ikke relevant for å bedømme risiko for koronar sykdom
  • "Reverse cholesterol transport" er sannsynligvis et relevant mål

Beregning av LDL-kolesterol

 • LDL = Kolesterol - HDL kolesterol - 0,45 x Triglycerider

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Faste i minst 12 timer er nødvendig dersom verdien skal brukes til å beregne LDL (triglycerider skal tas fastende). Pasienten skal heller ikke ha inntatt alkohol døgnet før prøvetaking
 • HDL kan være lavere enn vanlig ved akutt sykdom. Ved mindre alvorlig sykdom venter en 3 uker med å måle
 • Ved alvorlig sykdom, som f.eks. hjerteinfarkt, venter en 3 måneder

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Se total kolesterol for henvisninger til generelle informasjoner om forebygging av kardiovaskulær sykdom, hyperlipidemi og fortolkning av illustrative mønstre av avvikende lipidverdier

Lave verdier

 • Er assosiert med økt risiko for aterosklerotisk betingede hjerte-karsykdommer, men er sannsynligvis ikke en uavhengig risikofaktor
 • En totalkolesterol/ HDL-kolesterol ratio på over 4,0 indikerer økt risiko for hjerte-karsykdom
 • Lave verdier ses ved overvekt, hypertriglyseridemi, fysisk inaktivitet, røyking, bruk av noen betablokkere og tiazider i relativt store doser
 • Diabetes mellitus, lever- og nyresvikt, stoffskiftesykdommer og inflammasjoner gir også lavere HDL-verdi
 • Faktorer som hver for seg øker HDL-kolesterol er fysisk trening, røykeslutt, vektreduksjon, sunt kosthold og moderat alkoholinntak
 • Økning av HDL-kolesterol ved hjelp av medikamenter ser ikke ut til å redusere forekomst av kardiovaskulære hendelser3

Høye verdier

 • Er assosiert med redusert risiko for aterosklerotisk betingede hjerte-karsykdommer, men sannsynligvis ikke en uavhengig risikofaktor
 • Høye verdier ses ved behandling med østrogener, antiepileptika, beta2 -agonister og moderat alkoholinntak og jevnlig fysisk aktivitet - især hos kvinner
 • Et høyt alkoholforbruk (misbruk) kan gi relativt høye verdier

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Vurderes sammen med total kolesterol og fastende verdi av triglycerider
 • Fokuser på totalrisiko

Kilder

Referanser

 1. Friis-Hansen, et al. HDL-kolesterol. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.02.2019.
 2. Lilleholt K. HDL-kolesterol, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no
 3. Langslet G, Reikvam Å. Kan økning av HDL-kolesterolnivået forebygge hjerte- og karsykdom?. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1519-23. PubMed
 4. Hourcade-Potelleret F, Laporte S, Lehnert V, et al. Clinical benefit from pharmacological elevation of high-density lipoprotein cholesterol: meta-regression analysis. Heart 2015. doi:10.1136/heartjnl-2014-306691 DOI

Fagmedarbeidere

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.