HbA1c

Definisjon

 • HbA1c (glykohemoglobin) er hemoglobin A med glukose stabilt bundet til en bestemt del av proteinet
  • Kalles glykosylert hemoglobin, men siden bindingen ikke er enzymatisk er riktig navn glykert hemoglobin1
 • Enhet
  • Ny enhet for benevning av HbA1c -mmol/mol, er innført i Norge fra 30.09.2018 - omregningskalkulator fra prosent til mmol/mol her
  • En ny standard er etablert, den såkalte IFCC-standarden (International Federation of Clinical Chemistry), dette har medført at det nå er mulig å bruke HbA1c for å stille diabetesdiagnosen
 • Anvendelse av prøven2-3
  • Brukes både til diagnostikk og monitorering av diabetes2
  • Er et uttrykk for gjennomsnittlig blodglukose de siste 6-12 ukene før prøvetakingen4
  • Andelen glykohemoglobin er avhengig av glukosekonsentrasjonen i blod og erytrocyttenes levetid
  • Prøven er uegnet ved anemi, kronisk nyresvikt og hemoglobinopatier, p-glukose anvendes da

NPU-kode

 • NPU27300

Normalområde

 • Menn og kvinner: 20-42 mmol/mol (4,0-6,0 %)
 • Diabetes mellitus: ≥ 48 mmol/mol (≥ 6,5 %)

Individuelle behandlingsmål

 • Nasjonale retningslinjer i Norge (2016)
  • HbA1c ≥ 48 mmol/mol (≥6,5 %) er diagnostisk kriterium for diabetes (unntatt ved svangerskap)
 • Behandlingsmål
  • For de fleste med diabetes type 1 og type 2: HbA1c omkring 53 mmol/mol (7 %)
  • Yngre og nydiagnostiserte pasienter som relativt lett når behandlingsmålet (målet er færre senkomplikasjoner): HbA1c omkring 48 mmol/mol (6,5 %)
  • HbA1c mellom 53 - 64 mmol/mol (7 og 8 % ) kan være aktuelt for pasienter med:
   • Lang sykdomsvarighet
   • Betydelig komorbiditet (særlig ved moderat til alvorlig redusert nyrefunksjon)
   • Risiko for hypoglykemi
  • Hos personer på sykehjem og andre med betydelig reduserte leveutsikter, er målet er å unngå symptomgivende hyperglykemi: Det oppnås hos de fleste når blodsukkeret sjelden overstiger 12-14 mmol/l5

Andre retningslinjer

 • Verdier under 48 mmol/mol (6,5 %)
  • Kan tilstrebes de første årene etter diagnosen, hvis det er gjennomførlig uten større risiko for hypoglykemi
  • Det ser ut til å være viktig for forebyggelsen av komplikasjoner på lang sikt
  • Er det generelle nivå som anbefales av European Association for the Study of Diabetes (EASD)
 • Verdier under 53 mmol/mol (7,0 %)
  • Senere i forløpet kan en stram kontroll bli tiltakende vanskelig, og det må settes individuelle mål for behandlingen, hvor risikoen for hypoglykemi og det realistisk oppnåelige mål veies opp mot risikoen for mikrovaskulære komplikasjoner 
  • Er det generelle nivå som anbefales av American Diabetes Association (ADA), Diabetes UK og Dansk Endokrinologisk Selskab (DES)
 • Verdier under 58 mmol/mol (7,5 %)
  • Hos pasienter med svingende glukose, tendens til hypoglykemi, lang varighet av diabetes og makrovaskulære komplikasjoner, herunder iskemisk hjertesykdom, frarådes aggressiv medikamentell behandling av hyperglykemien med flere legemidler
 • Verdier mellom 58 og 75 mmol/mol (7,5 og 9,0 %)
  • Kan være akseptabelt hvis det primære behandlingsmålet er å oppnå symptomfrihet

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk og kontroll av diabetes mellitus
 • Hos gravide må HbA1c-verdiene fortolkes annerledes enn utenfor svangerskap, da verdiene faller med ca 0,5 % i løpet av 1. trimester6 
  • For å finne uoppdaget diabetes tilrådes HbA1c før uke 16 av svangerskapet hos gravide med risikofaktorer. Les mer i Diabetes i svangerskap
  • Etter uke 16 av svangerskapet er glukosebelastning den foretrukne test

Prøvetaking

 • EDTA-blod
 • Prøven kan tas når som helst på døgnet og pasienten trenger ikke være fastende
 • Prøven er holdbar i 3 døgn ved romtemperatur og opptil 1 uke ved 4 oC
 • Noklus undersøker nå (2013) om det er mulig å benytte pasientnære instrumenter også i diagnostikken ved å intensivere kvalitetskontrollen av HbA1c-analysen (for legekontor som ønsker dette merarbeidet)

Feilkilder

 • Ved kronisk hemolytisk anemi, etter større blodtap og ved andre tilstander med forkortet levetid av erytrocytter, kan det forekomme falskt lave verdier
 • Falskt forhøyede verdier kan ses etter multiple blodtransfusjoner
 • Avhengig av målemetode kan det ses upålitelige verdier (falsk lave eller falsk høye) ved f. eks. kronisk nyresvikt med uremi, ved jernmangelanemi, ved hypertriglyseridemi, ved hyperbilirubinemi, ved behandling med C- og E-vitaminer og acetylsalicylsyre, og ved hemoglobinopatier med nedsatt mengde hemoglobintype A
 • Svangerskap
  • Verdiene faller med ca 0,5 % i løpet av 1. trimester6
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 11%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 11% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Vurdering av unormalt prøvesvar

Diagnostikk

 • HbA1c ≥ 48 mmol/mol (6,5 %) er diagnostisk kriterium for diabetes mellitus
  • Dersom pasienten er symptomfri, og det ikke foreligger klinisk mistanke om diabetes, kreves to prøver over diagnostisk grense for å stille diagnosen

Oppfølging

 • Behandlingen må individualiseres (jfr. norske retningslinjer ovenfor), men stort sett gjelder:
 • Ved diabetes type 1:
  • Verdier omkring 53 mmol/mol (7 %) tilstrebes 
  • Høyere verdier betyr at behandling bør intensiveres
 • Ved diabetes type 2:
  • Verdier omkring 53 mmol/mol (7 %) tilstrebes 
  • Høyere verdier betyr at behandling bør intensiveres eller behandlingsmål revurderes

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Diabetes kontroll

Pasientinformasjon

 • Hva er HbA1c? 

Kilder

Referanser

 1. Witczak O, Haugen TB. Glykert eller glykosylert?. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2179. doi:10.4045/tidsskr.14.0172 DOI
 2. Ødum L, Hornung N, et al. Hæmoglobin A1c (HbA1c). Lægehåndbogen, sist oppdatert 13.05.2016.
 3. Berg JP. HbA1c, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 01.10.2018. www.prosedyrer.no
 4. Reynolds TM, Stuart W, Smellie A, Twomey PJ. Glycated haemoglobin (HbA1C) monitoring. BMJ 2006; 333: 586-8. PubMed
 5. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Oslo, Helsedirektoratet 2017. helsedirektoratet.no
 6. Nasjonal faglige retningslinje for svangerskapsdiabetes. Helsedirektoratet 2017.
 7. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.

Fagmedarbeidere

 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.