Haptoglobin

Definisjon

 • Enhet
  • Konsentrasjonen i plasma av haptoglobin, målt i gram per liter (g/L)
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Analysen er relevant ved hemolyse
  • Når hemoglobinomsetningen øker, f.eks. ved en hemolytisk episode, vil haptoglobin i blod forbrukes og synker mot null
 • Funksjon
  • Haptoglobin er et glykoprotein som dannes i leverceller. Det karakteriseres av sin evne til å danne faste kompleks med fritt hemoglobin og er et transportprotein3-5
  • Hemoglobin-haptoglobin-komplekset er så stort at det ikke filtreres i glomeruli, men elimineres raskt i det retikuloendoteliale systemet i leveren
  • Haptoglobinets kompleksdannende aktivitet forhindrer utskillelse av hemoglobin i nyrene, slik at jern beholdes i kroppen
 • Haptoglobin er et akuttfaseprotein som øker ved de fleste former for aktiv sykdom i kroppen

NPU-kode

 • NPU02318
 • NPU19788

Normalområde

 • Metodeavhengig
  • Det kan være forskjeller i de angitte intervaller fra laboratorium til laboratorium, både avhengig av de anvendte målemetoder og referansepopulasjonen
 • Menn og kvinner:
  • < 50 år: 0,4-1,9 g/L
  • > 50 år: 0,5-2,1 g/L
 • Konsentrasjonen hos nyfødte er nær 0 g/L, men stiger i løpet av de første leveuker. Ca. 25% av barn opp til 13 års alder har verdier under nedre referansegrense hos voksne

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 4%
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 20%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 20%

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om hemolyse
 • Differensialdiagnostisk ved anemi, ikterus og aktive prosesser med akuttfasereaksjon

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning

Feilkilder

 • Økt hemoglobinomsetning senker verdien
 • Tilstander med inflammasjon øker verdien
  • Ved samtidig opptreden kan slike forhold utjevne hverandre

Vurdering av unormalt prøvesvar

Lav verdi

 • Verdi ned mot null er typisk for hemolyse
  • F. eks. hemolytiske anemier, transfusjonsreaksjoner, megaloblastære anemier, sigdcelleanemi, talassemi, hemoglobinvarianter og malaria
 • Lav verdi kan også forekomme ved mange leversykdommer (nedsatt syntese), mononukleose, østrogenpåvirkning, benmetastaser, leukemi

Normale verdier

 • Ved tilstander med hemolyse og samtidig inflammasjon og/eller behandling med kortikosteroider kan de motsattrettede effekter på plasmakonsentrasjonen av haptoglobin nøytralisere hverandre, slik at man får "falskt normale verdier"
 • Det vil kunne avsløres ved samtidig måling av andre biokjemiske variabler, især:
  • Retikulocytter
  • Laktatdehydrogenase (LD)
  • Bilirubin
  • C-reaktivt protein (CRP)

Høye verdier

 • Ved akuttfasereaksjoner
 • Behandling med kortikosteroider kan gi høy verdi

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Andre tegn på hemolyse er økt LD og høy MCV, ev. forhøyet bilirubin
 • Retikulocyttose styrker holdepunktene for hemolytisk anemi
 • Coombs test utføres hvis de angitte prøver er unormale
  • Positiv test tyder på autoimmun hemolytisk anemi

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Haptoglobin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 08.02.2019.
 2. Sudman Day Å. Haptoglobin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 22.01.2019. www.prosedyrer.no
 3. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg.. Lund: Studentlitteratur; 2012.
 4. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
 5. Goldenstein H , Levy NS , Levy AP. Haptoglobin genotype and its role in determining heme-iron mediated vascular disease. Pharmacol Res 2012;66: 1-6. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.