Glukosebelastning

Definisjon

 • Glukosebelastning kalles også peroral glukosetoleransetest
 • Standardisert test for måling av opptak og eliminasjon av glukose fra blodbanen, først og fremst ved mistanke om svangerskapsdiabetes
 • Glukosekonsentrasjonen i plasma eller kapillært fullblod måles like før og 2 timer etter glukoseinntak

Referanseområde

 • Glukose, fastende1:
  • Likt for kvinner og menn
  • Venøst plasma: 4,2 – 6,3 mmol/L
  • Venøst serum: 4,0 – 6,0 mmol/L

Diagnostiske kriterier

 • På grunn av analytisk og biologisk variasjon kreves det innsending av to prøver ved lett forhøyede verdier (og fravær av symptomer) 

Svangerskap

 • Hyperglykemi i 1. trimester, inntil uke 162
  • HbA1c 41 - 47 mmol/mol (5,9 - 6,4%)
  • Indikerer økt risiko for svangerskapsdiabetes, men
   • HbA1c kan ikke brukes til å diagnostisere svangerskapsdiabetes3
   • Kvinnene bør tilbys glukosebelastning i svangerskapsuke 24 - 28
   • HbA1c er uegnet etter svangerskapsuke 16 for å identifisere gravide med udiagnostisert hyperglykemi 
   • Oppfølging forøvrig, se under
 • HbA1c ≥ 48 mmol/mol (6,5%) er diagnostisk for diabetes (uansett tidspunkt i svangerskap)3
  • HbA1c kan ikke benyttes ved jernmangelanemi, hemolytisk anemi, moderat eller alvorlig nyresvikt, kronisk malaria, større blødninger og transfusjoner
 • Diagnosen svangerskapsdiabetes stilles ved (uansett tidspunkt i svangerskapet):
  • Fastende plasma-glukose: 5,3 - 6,9 mmol/l, eller
  • 2 timers plasma-glukose: 9,0 - 11,0 mmol/l
 • Diabetes i svangerskap:
  • Diagnostisert diabetes type-1 eller diabetes type-2 før svangerskapet (pregestationell diabetes). Samme kriterier som diabetes mellitus, se nedenfor
  • Debut/diagnose av diabetes mellitus type 1 eller type 2 i svangerskapet. Samme kriterier som diabetes mellitus, se nedenfor

Diabetes mellitus 

 • Diagnostisk prøve som oppfyller minst ett av følgende tre kriterier:
  • Primært kriterium (fra 2012): HbA1c ≥ 48 mmol/mol (6,5%)
  • Fastende glukose, kapillært fullblod eller venøst plasma: ≥ 7,0 mmol/L
  • 2-timersverdi etter glukosebelastning: 
   • i kapillært fullblod: ≥ 12,2 mmol/L
   • i venøst plasma: ≥ 11,1 mmol/L
 • Resultater over diagnosegrensene må bekreftes i ny prøve før diagnosen stilles, med et unntak
  • Ved tilfeldig plasma-glukose ≥ 11,1 mmol/L og symptomer på diabetes kan diagnosen stilles etter kun én prøve

Nedsatt glukosetoleranse 

 • I følge WHOs retningslinjer skal pasienter som ved en glukosetoleransetest i svangerskapet får et resultat innen referanseområdet for nedsatt glukosetoleranse, klassifiseres og behandles som diabetikere under svangerskapet
  • Ny nasjonal retningslinje tar høyde for dette, og bruker ikke lenger begrepet redusert glukosetoleranse i svangerskap
  • Diagnosekriterier for svangerskapsdiabetes, se over
 • Diagnosekriterier for nedsatt glukosetoleranse. Begge kriterier må oppfylles:
  • Fastende glukose, verdier i mmol/L
   • Kapillært fullblod: < 7,0, eller
   • Venøst plasma: < 7,0
  • 2-timersverdi, verdier i mmol/L
   • Kapillært fullblod: ≥ 8,9 og < 12,2, eller
   • Venøst plasma: ≥ 7,8 og < 11,1

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk av og screening for svangerskapsdiabetes
  • Screening utføres i uke 24 - 28 ved en eller flere risikofaktorer:3
  • Alder:
   • > 25 år for førstegangsfødende
   • > 40 år for flergangsfødende uten noen andre risikofaktorer
  • KMI > 25 kg/m² (pregravid vekt)
  • Alle gravide med etnisk bakgrunn fra Asia eller Afrika 
  • Alle som har førstegradsslektninger med diabetes
  • For flergangsfødende:
   • Tidligere påvist svangerskapsdiabetes eller
   • Nedsatt glukosetoleranse eller
   • Svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabeteseller
   • Tidligere født barn med fødselsvekt > 4500 g
 • Ved mistanke om hyperglykemi i svangerskap eller svangerskapsdiabetes, f.eks. ved påvist glukosuri i svangerskap
 • Diagnostikk av diabetes mellitus4 i pasientgrupper der analyse av HbA1c ikke kan benyttes (jernmangelanemi, hemolytisk anemi, moderat eller alvorlig nyresvikt, kronisk malaria, større blødninger og blodtransfusjon siste måneder
 • Ikke-fastende glukose i venøst plasma er >11,0 mmol/L og
  • HbA1c < 48 mmol/mol (6,5%) eller
  • etterfølgende fastende plasma-glukose er < 7,0 mmol/L

Prøvetaking

Før prøven:

 • Pasientforberedelse4:
  • Testen bør utføres om morgenen, etter 10-16 timers faste
   • Drikke av vann er tillatt
  • De siste 3 døgn må pasienten ha inntatt normal kost (minimum 150 g karbohydrater per døgn), ha utvist normal fysisk aktivitet og ikke vært akutt syk
  • Hvis mulig bør medikamenter som påvirker glukosetoleranse seponeres før testen utføres, f.eks. tiaziddiuretika, kortikosteroider

Gjennomføring av prøven3,5

 • Det tas fastende blodprøve for bestemmelse av glukose i plasma eller serum
  • Hvis fastende prøve er 7,5 mmol/l eller høyere, dropp glukosebelastningen og henvis sykehus pga diabetes i svangerskap
 • Hvis glukoseblandingen klargjøres dagen før og så settes i kjøleskap, reduseres kvalme og fare for oppkast
 • Pasienten drikker 75 g glukose løst opp i 250-300 ml vann
  • Det anbefales å løse glukosen i litt lunkent vann først og deretter fylle på med kaldt vann
 • Barn skal ha 1,75 g glukose per kg kroppsvekt, opptil 75 g
  • Vannmengden reduseres tilsvarende, slik at konsentrasjonen av glukose i løsningen blir som for voksne4
 • Konsentrat av lettsaft, ev. litt sitronsaft, kan tilsettes for å forbedre smaken
 • Væskemengden bør inntas i løpet av 5 minutter
 • Pasienten skal være i ro (sitte eller ligge) de to timene testen varer
 • Det er ikke lov å røyke under testen
 • Ny blodprøve tas nøyaktig 2 timer (± 5 minutter) etter glukoseinntaket
 • Blodprøvene (plasma/serum) sendes til et medisinsk biokjemisk laboratorium
  • Kapillærblod og analyse av glukose på småinstrumenter er ikke anbefalt4
 • Oppkast?
  • I løpet av de første 20 minuttene etter inntak: Blodprøveverdiene etter 2 timer vil ikke være gyldige. Da bør hun settes opp til ny glukosebelastning senere
  • > 20 minutter etter inntak av druesukkeret: 2 timers prøven tas som vanlig. Noteres på rekvisisjonen til sykehuset at hun har kastet opp, samt antall minutter etter at hun inntok druesukkeret før hun kastet opp

Feilkilder

 • Kfr. gjennomføring av prøven

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Analysene bør være utført av et medisinsk biokjemisk laboratorium
 • Svangerskap:
  • Se NEL artikkel om diabetes i svangerskap og Helsedirektoratets oversiktsalgoritme for svangerskapsdiabetes
 • Diabetes mellitus
  • Fastende glukose ≥ 7,0 mmol/L i venøst eller kapillært blod 
   • Er diagnostisk for diabetes mellitus, belastning er unødvendig
   • Men to prøver anbefales dersom det ikke er klinisk mistanke om diabetes
  • Glukose etter 2 timer ≥ 11,1 mmol/L (venøst plasma) eller ≥ 12,2 (kapillært plasma)
   • Er diagnostisk for diabetes mellitus
 • Nedsatt glukosetoleranse
  • Fastende verdi venøst blod < 7,0 mmol/L og 2 timers verdi ≥ 7,8 mmol/L og < 11,1 mmol/L
  • Eller fastende verdi kapillært plasma < 7,0 mmol/L og 2 timers verdi ≥ 8,9 mmol/L og < 12,2 mmol/L
  • Redusert glukosetoleranse kan også ses ved andre endokrine sykdommer
   • Tyreotoksikose, Cushing syndrom, feokromocytom, akromegali, hyperaldosteronisme
  • Alvorlig akutt eller kronisk sykdom med metabolsk stress, f.eks. etter traumer, større operasjoner og langvarig sengeleie
  • Behandling med tiazider, furosemid, fenytoin og niacin

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Svangerskap:
  • Se NEL artikkel om diabetes i svangerskap og
  • Helsedirektoratets oversiktsalgoritme for svangerskapsdiabetes
 • Ca. 30% av pasientene med nedsatt glukosetoleranse vil utvikle diabetes type II i løpet av 10 år. Risikoen er høyere jo høyere 2-timers verdien er 5
 • Pasienter med nedsatt glukosetoleranse har risiko for hjerte-kar sykdom omtrent på samme nivå som pasienter med diabetes 5

Kilder

Referanser

 1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Glukose, B/P. Publisert 01.02.2019, v2.0. Siden besøkt 16.08.2019 www.prosedyrer.no
 2. Helsedirektoratet. Svangerskapsdiabetes, oversiktsalgoritme. Siden besøkt 16.08.2019 www.helsedirektoratet.no
 3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes. Publisert 09.05.2019, Oslo. Siden besøkt 23.08.2019. helsedirektoratet.no
 4. Haugen VE. Glukosebelastning. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Publisert 01.02.2019, v2.0. Siden besøkt 16.08.2019 www.prosedyrer.no
 5. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010
 • Pedersen OB, Beck-Nielsen H, Flyvbjerg A, Mandrup-Poulsen T. Hypoglykæmi. I: Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009. p. 2382-2392.
 • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. ALP isoenzymer, serum. Sist oppdatert 26.11.2008. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, dr. med. og spesialist i alllmennmedisin, NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.