Fosfat

Definisjon

 • Enhet
  • Konsentrasjonen av uorganisk fosfat i plasma, målt i millimol per liter (mmol/L)
  • Omkring halvdelen av det uorganiske fosfatet er fritt, mens resten finnes i komplekser med kalsium, magnesium og natrium, eller er bundet til protein
 • Anvendelse av testen1-2
  • Er indisert ved nyresvikt og påviste forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet som hyper-/hypoparatyreoidisme og vitamin D-mangel, nyre- og urinveisstein, malabsorpsjon, uklare krampetilstander eller uklare tilfeller av tretthet og hodepine
  • Ved kontroll av langvarig parenteral ernæring
 • Mengde i kroppen
  • Totalt fosforinnhold i kroppen er ca. 19 mol (600 g). 80-85% av kroppens fosforinnhold finnes som fosfationer i skjelettet. Det resterende finnes hovedsakelig som intracellulære fosfatforbindelser. Konsentrasjonen intracellulært er ca. 50 x høyere enn ekstracellulær konsentrasjon
  • Uorganisk fosfat utgjør cirka 30% av det totale innhold av fosfat i plasma. Resten finnes som fosfatestre og fosfolipider i plasmaets lipoproteiner
 • Funksjon
  • Fosfor inngår i mange viktige biokjemiske prosesser. Det inngår i nukleinsyrer, i fosfolipider, cyklisk AMP og ATP mm.
 • Mangel på fosfat
  • Kan føre til symptomer i første rekke fra CNS (tretthet, parestesier, tremor, kramper) og muskulatur (svakhet og lammelser)

NPU-kode

 • NPU03096

Normalområde

 • Metodeavhengig
  • Ulike laboratorier kan operere med ulike intervaller for normalområder
 • Kvinner: 0,85-1,50 mmol/L
 • Menn 18-49 år: 0,75-1,65 mmol/L
 • Menn >49 år: 0,75-1,35 mmol/L
 • Barn har høyere verdier
  • 0-7 år: 1,30 - 2,45 mmol/L
  • 7-17 år: 1,15 - 1,80 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 2,7% ved 1,10 mmol/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 8,5%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 8,9%

Aktuelle indikasjoner

 • Utredning av årsaker til forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet, herunder manifest hypo- eller hyperkalsemi
  • Mistanke om paratyreoideasykdom
 • Mistanke om hyper- eller hypofosfatemi
  • F.eks. kroniske tilstander med metastatiske forkalkninger i hud og bløtdeler, proksimal myopati og beinsmerter
  • Ev. ved akutte tilstander som rabdomyolyse, hypotensjon, hemolyse, vevshypoksi, myopati, hjertesvikt
 • Kontroll av pasienter på langvarig parenteral ernæring
 • Malabsorbsjonstilstander
 • Nyresykdommer
 • Uklare tilstander med tretthet eller kramper

Prøvetaking

 • Pasienten bør være fastende, og prøven bør tas om morgenen, da det er betydelig døgnvariasjon og effekter av måltider
 • Serumprøve i vakuumrør med eller uten gel
 • Prøven bør sentrifugeres og avpipetteres straks
 • Holdbarheten er 1-2 døgn ved romtemperatur, og 4 døgn ved 4oC
 • Unngå hemolyse

Feilkilder

 • Ingen av praktisk betydning

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier (hyperfosfatemi):
  • Nyresvikt (vanligste årsak)
  • Hypoparatyreoidisme
  • Andre: Acidose, langvarig immobilisering, hemolyse, vitamin D forgiftning, rabdomyolyse, tumorlysesyndrom og akromegali
 • Lave verdier (hypofosfatemi):
  • Hyperparatyreoidisme
  • Renal tubulær sykdom
  • Andre årsaker er vitamin D mangel, alkoholmisbruk, langvarig parenteral ernæring, langvarig oppkast og diaré, malabsorpsjon på grunn av fosfat-bindende antacida, akutte alkaloser (især respiratoriske), samt etter insulin- og glukosetilførsel

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Vedvarende signifikante avvik av fosfatkonsentrasjon vil vanligvis kreve spesialist-utredning

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Fosfat. Lægehåndbogen, sist oppdatert 13.05.2016.
 2. Åsberg A. Fosfat, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 02.09.2016. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.