Folat

Definisjon

 • Folat = vitamin B9, kofaktor i DNA-syntesen
 • Begrepsavklaring
  • Folat er en samlebetegnelse for folsyre (pteroylglutaminsyre), dennes derivater samt tilsvarende stoffer med flere glutamatgrupper (pteroylpolyglutamater)1
  • Folsyre er en syntetisk form for folat, som er mer stabil og absorberes bedre enn naturlige folater2
   • Brukes til som kosttilskudd, til berikning av mat og drikke, til behandling av folatmangel og i kombinasjon med lavdose metotreksat  
   • Saltformen av folsyre betegnes også som folat3
  • Folinsyre betegner et redusert derivat av folsyre med en ekstra funksjonell gruppe, en formylgruppe3
   • Saltformen av folinsyre benevnes som folinat
   • Markedsføres i Norge som kalsiumfolinat
   • Brukes som antidot etter høydose metotreksat eller i kombinasjon med fluorouracil til behandling av kolorektalcancer
  • Begrepene folsyre og folat kan i medisinske sammenhenger brukes om hverandre, det samme kan folinsyre og folinat
 • Enhet
  • Konsentrasjonen av folat i plasma eller serum måles i nanomol per liter (nmol/L)
 • Funksjon4-5
  • Folat er et vannløselig B-vitamin som brukes i mer enn 40 ulike metabolske reaksjoner i organismen
  • Folat er nødvendig sammen med kobalamin (vitamin B12) for å remetylere homocystein til metionin
  • Total homocystein (tHcy) i plasma er derfor en metabolsk markør for både folat og kobalaminstatus
  • Hos barn < 2 år avspeiler tHcy hovedsakelig kobalaminnivået, mens det hos eldre barn og voksne avspeiler hovedsakelig folatnivået
  • Folat absorberes i øvre del av tynntarmen og er en god parameter på malabsorbsjon
 • Folatbehov
  • Mennesker kan ikke produsere folat og må få tilført folat via kosten eller som kosttilskudd
  • Voksne trenger ca. 100-300 µg folat daglig
  • Kroppens folatdepot er på omkring 5 mg og tømmes i løpet av 3-4 måneder ved sterkt redusert tilførsel5
  • Det er et økt behov for folat i perioder med rask vekst, som i svangerskap, ammeperiode og barnealder
  • Et daglig folsyretilskudd på 0,4 mg er anbefalt til kvinner som planlegger graviditet og til gravide tom. 12. svangerskapsuke, for å redusere risikoen for ryggmargsdefekter hos fosteret (detaljer og spesielle pasientgrupper se artikkel om folatmangel)
 • Folatmengder i kosten
  • Normalt sammensatt kost gir som regel tilstrekkelig med folat, med mindre pasienten har økt behov, redusert opptak, økt nedbrytning (alkoholeffekt), medikamentinteraksjon eller en enzymdefekt
  • Ensidig kosthold, spesielt i kombinasjon med alkoholmisbruk, kan derimot lett resultere i folatmangel
 • Folatmangel
  • Fører etter hvert til hematologiske endringer med hypersegmenterte nøytrofile granulocytter, anemi med økt MCV (megaloblastanemi)
  • Nevropsykiatriske og nevrologiske forstyrrelser forekommer (f.eks. depresjon, psykose, polynevropati, myelopati) 
 • S-folat vs erytrocytt-folat
  • Erytrocyttfolat gir et mål på folatstatus de siste 3 måneder, mens serum folat i større grad reflekterer aktuell status
  • Analysemetoden for s-folat er enklere og mer pålitelig enn for erytrocytt-folat og er således den anbefalte analysen ved utredning av folatstatus5

NPU-kode

 • NPU02070
 • NPU14326

Kliniske beslutningsgrenser

 • Kilde: Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi5
  • Verdiene forutsetter normal nyrefunksjon og vitamin B12 nivåer > 400 pmol/L
  • Metodeavhengig - sjekk verdier for aktuelt laboratorium
  • For klinisk vurdering, se NEL-artikkel om folatmangel
  Aldersgruppe nmol/L

 

Sannsynlig mangel

0-2 år < 25
3-7 år < 20
8-17 år < 15
Gravide i svsk. uke 18 < 15
≥ 18 år < 10

 

Optimalt nivå

0-2 år 25-35
3-7 år 20-25
≥ 8 år 15-25
Gravide i svsk. uke 18 > 20
Gravide (WHO-anbefaling)6-7 > 25,5

Veiledende referanseområder

 • Kilde: Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi5
  • Referanseområder utgjør måleverdiene mellom 2,5%- og 97,5%-persentilene i en antatt frisk befolkning
  • tHcy begynner å stige allerede når s-folat faller under 25 nmol/L5
  • Nedre referanseområdene egner seg ikke for å definere optimal folatstatus
 • Bruk kliniske beslutningsgrenser ved vurdering av folatmangel(se over)
Aldersgruppe nmol/L
6 måneder 19,9
Gravide i svangerskapsuke 18 8,0-55,2
Kvinner i fertil alder 5,2-70,7
Kvinner og menn 18-65 år 10,4-42,4

 

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 4,9% ved 12 nmol/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 24%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 24%

Aktuelle indikasjoner

 • Makrocytær anemi 
 • Dårlige kostvaner, især med lavt inntak av grønnsaker
  • Anoreksi
  • Alkoholisme
  • Eldre
 • Malabsorbsjonsutredning
  • Mb Crohn
  • Cøliaki
 • Tilstander med økt forbruk av folat
  • Graviditet
  • Prematuritet
  • Hemolytisk anemi
  • Dialysekrevende nyresykdom
  • Hypertyreose
  • Eksfoliative hudsykdommer, især psoriasis
  • Revmatoid artritt

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller med gel
 • Unngå hemolyse
 • Prøven må beskyttes mot sollys

Feilkilder

 • Hemolyse gir for høye verdier
 • Verdien stiger i forbindelse med inntak av et folatholdig måltid, eller etter inntak av folatholdig vitamintilskudd

Vurdering av unormalt prøvesvar

Mistanke om folatmangel

 • Se NEL-artikkel om folatmangel
 • Mulige årsaker
  • Feilernæring: Eldre, alkoholisme
  • Malabsorbsjon, f.eks. Crohns sykdom, cøliaki
  • Hemolyse
  • Økt forbruk ved graviditet, leukemi, psoriasis og hemolytiske anemier
  • Medikamenter: fenytoin, metotrexat, primidon og barbiturater

Høye verdier

 • Vitamin B12-mangel
  • Initialt ved en kobalaminmangel vil folat inaktiveres i sin metylerte form og lekke ut av cellene. Dette gir et falskt høyt nivå av serum folat og kan maskere en reell intracellulær folatmangel
  • Etter oppstart av kobalaminsubstitusjon bør derfor serum folat nivået sjekkes dersom det før oppstart var i nærheten av klinisk beslutningsgrense for mangel
 • Langvarig faste (> 1-2 dager)

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Kobalaminmangel eller folatmangel?

 • Siden folatmangel kan gi liknende hematologiske og nevropsykiatriske plager som kobalaminmangel, kan det være vanskelig klinisk å skille mellom de to mangeltilstandene
 • Analyse av s-MMA (høy ved kobalaminmangel, men ikke ved folatmangel) og p-tHcy (høy ved begge tilstander) bør da benyttes
 • Se NEL-artiklene om vitamin B12-mangel og folatmangel 

Kilder

Referanser

 1. Store medisinske leksikon: folat. Britt Lande. Sist oppdatert 17.01.2020. Siden besøkt 04.07.2021 sml.snl.no
 2. Folatmangel. Norsk legemiddelhåndbok, T4.1.2.2. Publisert 14.06.2021. Siden besøkt 04.07.2021. www.legemiddelhandboka.no
 3. Austdal L, Nguyen H. Folsyre og folinsyre – hva er forskjellen? Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127: 3284. tidsskriftet.no
 4. Ødum L, Hornung N, et al. Folat. Lægehåndbogen, sist oppdatert 08.02.2019.
 5. Folat, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Publisert 09.03.2022. Versjon 5.3 www.brukerhandboken.no
 6. Nordic Nutrition Recommendations 2022. NNR chapters: Public consultation. Bjørke-Monsen AL, Ueland PM: Folate. June 2022.
 7. Cordero AM, Crider KS, Rogers LM, Cannon MJ, Berry RJ. Optimal serum and red blood cell folate concentrations in women of reproductive age for prevention of neural tube defects: World Health Organization guidelines. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Apr 24;64(15):421-3. PMID: 25905896 PubMed

Fagmedarbeidere

 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.