Erytrocyttindekser

Definisjon

 • Anvendelse av prøven1-2
  • Undersøkelse av erytrocyttenes antall, størrelse og hemoglobininnhold brukes primært i forbindelse med anemiutredning
 • Inndeling
  • Anemier inndeles tradisjonelt på basis av erytrocyttenes størrelse (mikro-, normo-, makrocytose) og størrelsesvariasjon (anisocytose) samt intracytær hemoglobinkonsentrasjon (hypo-, normo-, hyperkrom)3-4
  • Bare MCV er klinisk viktig. MCH og MCHC gir liten tilleggsinformasjon og brukes lite
 • Erytrocytt MCV (Mean Corpuscular Volume)
  • Er gjennomsnittlig volum av erytrocyttene. Regnes ut ved brøken hematokrit/erytrocytt partikkelkonsentrasjon
  • Måles direkte i nye celletellere
 • Erytrocytt MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)
  • Er gjennomsnittlig masse hemoglobin i erytrocyttene. Regnes ut ved brøken hemoglobinkonsentrasjon/ erytrocytt partikkelkonsentrasjon
  • Testen er mer holdbar enn MCV og kan brukes i stedet for MCV
 • Erytrocytt MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)
  • Er gjennomsnittlig hemoglobinkonsentrasjon i erytrocyttene. Regnes ut ved brøken hemoglobinkonsentrasjon/erytrocytt volumfraksjon (dvs. Hb/Hct)
 • Erytrocyttcellevolumspredning (RWD)
  • Red cell distribution width; RDW
  • Angis i fL, eller ev. som fraksjon eller prosent av MCV, dvs. svarende til en variasjonskoeffisient

NPU-koder

 • NPU01960
 • NPU17564
 • NPU01944
 • NPU18162
 • NPU02320
 • NPU02321

Normalområde

 • Det kan være forskjeller i angitte intervaller fra laboratorium til laboratorium
 • Normalområdene er like for kvinner og menn3
 • MCV
  • 0–30 dgr: 85–128 fL
  • 1–5 mnd: 80–110 fL
  • 6 mnd–2 år: 70– 86 fL
  • 3–6 år: 73–90 fL
  • 7–12 år: 77–95 fL
  • >12 år: 82–98 fL
 • MCH
  • 0–30 dgr: 28-40 pg
  • 1–6 mnd: 25–35 pg
  • 7 mnd–2 år: 23–31 pg
  • 3–6 år: 24–30 pg
  • 7–17 år: 25–33 pg
  • > 17 år: 27–33 pg
 • MCHC
  • 0–1 mnd: 29–37 g/100 mL
  • 2 mnd–2 år: 29–36 g/100 mL
  • 3–17 år: 31–37 g/100 mL
  • >17 år: 32–36 g/100 mL
 • RDW
  • 12-15%

Aktuelle indikasjoner

 • Utredning av årsaker til anemi
  • Resultatene angis i de klassiske kategoriseringer av anemier etter erytrocyttenes størrelse (mikro-, normo- eller makrocyttær), variasjon i størrelsen (anisocytose eller ikke) og farge, dvs. hemoglobininnhold (hypo-, normo- eller hyperkromi)
  • Resultatene kan sammen med andre biokjemiske variabler bidra til informativt helhetsbilde

Prøvetaking

 • EDTA-blod
 • Unngå langvarig stase
 • MCV øker ved henstand og bør derfor måles i løpet av ca 12 timer etter prøvetaking
 • Holdbarheten avhenger av hvilket analyseutstyr laboratoriet benytter

Feilkilder

 • MCV: Forsendelsestid > 1 døgn kan gi økt verdi

Vurdering av unormalt prøvesvar

Generelt

 • MCV og MCH har meget høy korrelasjon og gir praktisk talt samme informasjonsverdi

Høy MCV - makrocytære anemier

 • Megaloblastanemi
  • Vitamin B12-mangel
  • Folatmangel
  • MCH og MCHC er enten normale eller forhøyede, og hvor RDW typisk er forhøyet
 • Ikke-megaloblastiske anemier
  • Aplastisk anemi
  • Leversykdom og alkoholbruk
  • Uttalt retikulocytose ved hemolytisk anemi
  • Beinmargssvikt
  • Økt erytropoietin

Normal MCV - normocytære anemier

 • Posthemoragiske anemier
 • Hemolytiske anemier med moderat økning av erytrocyttomsetningen. Omfattende retikulocytose fører til makrocytose
 • Nyresvikt
 • Anemi ved kronisk sykdom
  • Infeksjonsanemi
  • Maligne sykdommer med inflammatorisk aktivitet

Lav MCV - mikrocytære anemier

 • Jernmangelanemi - først når tilstanden er godt utviklet
  • MCH og eventuelt MCHC er nedsatt
  • RDW er forhøyet, dvs. det ses anisocytose
 • Talassemi
  • MCV og MCH er nesten alltid lav
  • Tilstand som ses hos enkelte innvandrere
 • Ofte ved anemi ved kronisk sykdom
  • MCH og MCHC er ofte normale, men de kan være lett nedsatte
  • RDW er normal
 • Ses ved forskjellige arvelige tilstander, f.eks. hereditær sfærocytose, talassemi og hemoglobinopatier
  • MCH og MCHC kan både være nedsatte, normale eller forhøyede

Lav MCHC - hypokromasi

 • Jernmangelanemi
 • Uttalt talassemi

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Indekser korrigeres langsomt
 • Måling av Hb og Ferritin er mer egnet for oppfølging ved jernmangelanemi

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Erytrocytundersøgelse. Lægehåndbogen, sist oppdatert 08.02.2019.
 2. MCV/MCH/MCHC/RDW, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no
 3. Nordin G, Martensson A, Swolin B, Sandberg S, Christensen NJ, Thorsteinsson V, et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell counts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 385-98. PubMed
 4. Caporal FA, Comar SR. Evaluation of RDW-CV, RDW-SD and MATH-1SD for the detection of erythrocyte anisocytosis observed by optical microscopy. J Bras Patol Med Lab 2013;49: 324-331. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.