Elastase 1, feces

Definisjon

 • En kvantitativ immunologisk test i feces til påvisning av eksokrin pankreassvikt1-2
 • Testen er ikke tilgjengelig ved alle laboratorier

Elastase 1 som markør av eksokrin pankreasfunksjon

 • Pankreas elastase 1 er et proteolytisk fordøyelsesenzym som produseres kun i eksokrine pankreas
  • Syntetiseres av de pankreatiske acinarcellene
 • Enzymet holder seg svært stabilt gjennom tarmpassasjen
 • Måling av konsentrasjonen i avføringen gjenspeiler sekresjonen i pankreas og er en markør av eksokrin pankreasfunksjon

ELISA-teknikk

 • Metoden baserer seg på ELISA-teknikk
 • Foreliggende metode baserer seg på to polyklonale antistoffer som hver påviser flere epitoper av enzymet og dermed spesifikt identifiserer pankreas elastase 1
 • Testen er enkel, ikke invasiv og er stabil ved transport 
 • Høy stabilitet på det utskilte enzymet gir høy reproduserbarhet og det synes å være tilstrekkelig med én prøve

Normalområde

 • Mer enn 200 µg/g avføring hos friske barn og voksne3
  • Hos friske gir denne terskelverdien en sensitivitet 92% og spesifisitet 94% for påvisning av eksokrin svikt
 • Testen tillater bestemmelse av konsentrasjoner på mellom 15 og 500 µg elastase 1 per gram avføring
 • Metodeavhengige verdier. Konferer utførende laboratoriums referanseområder

Aktuelle indikasjoner

 • Ved uklare abdominalproblem
  • Fordøyelsesvansker
  • Ernæringsproblem
  • Kronisk diaré
  • Uforklarlige magesmerter
 • Mistanke om moderat til alvorlig eksokrin pankreassvikt
  • Malabsorbsjon
  • Alkoholmisbruk
  • Kronisk pankreatitt
  • Cystisk fibrose

Prøvetaking

 • Tilstrekkelig avføringsmengde er vel 1-5 g (en "ert" feces) fra et tilfeldig område av avføringen
 • Prøven sendes i transportglass til laboratoriet
 • Prøven er holdbar i 5 døgn ved romtemperatur

Testegenskaper

 • Testen fungerer best ved alvorlige former for eksokrin pankreassvikt
  • Det er foreløpig usikkert hvor god testen er ved milde til moderate tilfeller av eksokrin pankreassvikt
  • Publiserte data viser til dels store sprik i resultatene
 • Stabilitet
  • Intra-assay varians er < 5%
  • Intra-individuell variasjon er liten fra dag til dag og tatt fra tilfeldige områder av avføringen
 • Enkel å utføre
  • Ikke-invasiv
  • Slipper å samle avføring
  • Velegnet i pediatrien
  • Uavhengig av kosthold og eksogen tilførsel av pankreasenzymer
 • Elastase 1 forblir stabilt i en avføringsprøve i minst tre dager dersom oppbevart ved 4-8°C, i frossen tilstand i minst seks måneder

Testparametre

 • Sprikende resultater
 • Terskelverdi 200 µg elastase 1/g avføring
 • Studie 21
  • Sensitivitet
   • Kronisk pankreatitt stadium I - 47%
   • Kronisk pankreatitt stadium II - 79%
   • Kronisk pankreatitt stadium III - 100%
   • Cystisk fibrose - 79%
  • Spesifisitet - 78% (ekskl. pasienter med tynntarmsykdom og diaré)
 • Studie 3
  • Sensitivitet
   • Totalt 50%
   • Alvorlig kronisk pankreatitt - 82%
   • Mild/moderat kronisk pankreatitt - 35%
  • Pancrealauryl testen ble funnet å være mer sensitiv enn elastase 1 i diagnostikken av mild-til-moderat eksokrin pankreassvikt

Feilkilder

 • Testen er humanspesifikk og er upåvirket av matinntak og peroral tilførsel av panreasenzymer
 • Det rapporteres om økt antall falske positive svar hvis pasienten har vandig diaré

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Verdier <200 µg/g indikerer eksokrin svikt2
  • Kun lave verdier har kjent klinisk betydning og indikerer eksokrin pankreasssvikt
 • Normale verdier utelukker ikke en mild eller moderat funksjonssvikt4
  • Testen har dårlig sensitivitet for mild eller moderat eksokrin funksjonssvikt
 • Testen kan være falsk positiv (for lav p.g.a. fortynning) ved vanndig diare
 • Testen synes å være lite egnet i differensialdiagnostikken mellom pankreassykdom og tynntarmssykdom hos pasienter med mageplager1

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Jfr. utredning ved kronisk pankreatitt og cystisk fibrose

Alternative tilgjengelige testmetoder

 • Sekretin caerulein test eller sekretin pancreozymin test, direkte tester, baseres på duodenalaspirat
  • Testen anses å være den mest sensitive metoden til påvisning av mindre endringer i sekresjonskapasiteten
 • Lundh-test, indirekte test, måling av sekresjon etter testmåltid, baseres på duodenalaspirat
 • NBT-PABA test, indirekte test, er et mål på chymotrypsinkonsentrasjonen, urin er prøveagens
 • Pancreolauryl test, indirekte test, urin er prøveagens
 • Pusteprøve med radioaktivt merket karbon, indirekte test
 • Fekal chymotrypsin, indirekte test, har lav sensitivitet og spesifisitet

Bildediagnostikk

 • Ultralyd
 • CT
 • ERCP
 • MR og MRCP

Kilder

Referanser

 1. Lindkvist B, Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. World J Gastroenterol 2013;19(42): 7258-66. PubMed
 2. Engjom T, Hoem D, Kvamme JM, et al. Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt. Sist oppdatert jan. 2017. Siden lest 06.05.2019. gastroenterologen.no
 3. Engjom T, Waage A, Hoem D, et al. Kronisk pankreatitt – utredning og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.17.0341 DOI
 4. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Elastase-1, feces. Sist oppdatert 09.09.2014.
 5. Majumder S, Chari ST. Chronic pancreatitis. Seminar. Lancet 2016; 387: 1957-66. doi:10.1016/ S0140-6736(16)00097-0

Fagmedarbeider

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov, Danmark
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., Aarhus Universitet, afd. for almen medicin. Praktiserende læge, Århus, Danmark

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.