D-dimer

Definisjon

 • Synonym
  • Fibrin D-dimer
 • Anvendelse av testen1-2
  • Primært ved mistanke om venøs trombose eller emboli
  • Økt D-dimer i plasma tilsier at det tidligere har skjedd en koagulasjon og at det nå skjer en fibrinolyse
  • Nivået av d-dimer i blod er vanligvis svært lavt, men stiger relativt raskt (innen 6 timer) når fibrinolysen i forbindelse med lungeemboli og dyp venetrombose kommer i gang
  • D-dimer faller noe under heparinbehandling av DVT, faller ytterligere under peroral antikoagulasjonsbehandling og er som regel normalisert etter 3 måneder
  • Muligens betyr fortsatt forhøyet D-dimer under antikoagulasjonsbehandling økt residivfrekvens
 • Funksjon
  • D-dimer dannes når sammenbundet fibrin, slik det er i koagler, brytes ned. Ved fibrinolysen omdannes plasminogen til plasmin, som nedbryter fibrinet til degradasjonsprodukter, herunder D-dimer
 • Ulike typer D-dimer-tester
  • Det finnes ulike typer D-dimer-tester og en metaanalyse fant at ELISA og kvantitativ hurtig ELISA hadde best sensitivitet (Ia)3

NPU-kode

 • NPU28289

Normalområde

 • Metodeavhengig
  • Konferer med lokalt laboratorium4, som regel angis ikke referanseområde, men aksjonsgrense (cut-off)
 • Alder
  • D-dimer stiger med alderen, verdien kan korrigeres for alder (ikke alle laboratorier gjør det), noe som øker den kliniske anvendbarheten av prøven5
 • Graviditet
  • Verdiene er høyere hos gravide enn hos ikke-gravide, noe som gjør testen vanskelig å bruke hos gravide

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om
  • Dyp venetrombose
  • Lungeemboli
  • Disseminert intravaskulær koagulasjon
  • Preeklampsi
  • Aortadisseksjon
 • Til å bestemme varighet av antikoagulasjon?
  • En studie viste at etter 6 til 12 måneders antikoagulasjon var det grunnlag for forlenget (livsvarig?) antikoagulasjon hos pasienter med unormal D-dimer, mens normal D-dimer indikerte at behandlingen kunne stanses (Ib)6
 • Inngår i trombofiliutredning

Prøvetaking

 • Citratblod
 • Må sentrifugeres og avpipetteres
 • Plasma holdbart 24 timer i romtemperatur
 • Heparinbehandling påvirker ikke resultatet av analysen
 • Diagnostisk vindu: Mer enn 6 timer etter og innen 1 uke etter symptomdebut

Testegenskaper

 • Finnes også som hurtigtest
 • En meta-analyse (Ia) har vurdert den diagnostiske verdien av D-dimer ved mistenkt lungeemboli7
  • Sensitivitet 95% (95% KI 90-98%)
  • Spesifisitet 45%
 • D-dimer (Latex/ELISA) ved mistanke om dyp venetrombose har sensitivitet på 90-99%, men lav spesifisitet8
  • Negativ D-dimer test taler sterkt i mot akutt trombose (negativ prediksjonsverdi 97-100% med kvantitativ ELISA-test)
  • D-dimertest er også forhøyet ved andre sykdommer (bl.a. pneumoni og urinveisinfeksjon) og positiv test kan derfor ikke skille akutt trombose fra annen sykdom
 • Falske positive prøver ved
  • Økt p-D-dimer er et uspesifikt funn og ses også ved disseminert intravaskulær koagulasjon, lungemetastaser, ovarialtumor, postoperativt, infeksjon og etter traumer, med fler
  • Traumatiserte pasienter kan initialt ha meget høy p-D-dimer, men fall til nær normale verdier ses vanligvis i løpet av 3-4 døgn
  • All sykdom som gir inflammasjon, kan i prinsippet gi økt D-dimer på grunn av økt trombose og fibrinolyse-aktivitet

Vurdering av unormalt prøvesvar

Generelt

 • Ved mistenkt venøs tromboembolisme (DVT og/eller LE) er det anbefalt at en klinisk vurdering utføres først, gjerne ved hjelp av standardiserte scoringsskjema (f. eks Wells score)2
 • Ved en høy pre-test sannsynlighet
  • Bør radiologiske undersøkelser utføres (f. eks ultralyd ved DVT, CT pulmonal angiografi (CTPA) ved LE), og måling av D-dimer er som hovedregel ikke indisert
 • Ved lav til moderat pre-test sannsynlighet
  • Anbefales det å måle D-dimer
 • Hos pasienter med liten eller moderat risiko for DVT eller LE
  • Vil en normal D-dimer med høy sannsynlighet utelukke DVT og LE
 • I enkelte algoritmer inngår D-dimer måling etter negative radiologiske undersøkelser hos pasient med høy sannsynlighet for DVT eller LE

Høye verdier

 • Dyp venetrombose
 • Lungeemboli
 • Disseminert intravaskulær koagulasjon
 • Aortadisseksjon9
 • Malign sykdom
 • Ved pneumoni og andre infeksjonssykdommer
 • Traumer
 • Postoperativt

Normal verdi (negativ)

 • Liten sannsynlighet for dyp venetrombose eller lungeemboli
  • Testen har høy sensitivitet for dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE). Kombinert med lav klinisk sannsynlighet, det vil si fravær av risikofaktorer, er sensitiviteten nær 100%.
  • Dette gir svært høy negativ prediktiv verdi: det vil si at negativ test effektivt utelukker DVT og LE hos pasienter med kliniske symptomer, men uten risikofaktorer 4,10

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Fibrin D-dimer. Lægehåndbogen, sist oppdatert 20.03.2019.
 2. D-dimer, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 17.01.2019. www.prosedyrer.no
 3. Stein PD, Hull RD, Patel KC, et al. D dimer for the exclusion of acute venous thrombosis and pulmonary embolism: a systematic review. Ann Intern Med 2004; 140: 589-602. Annals of Internal Medicine
 4. Kristiansen C, Lund ED, Hey H, Brandslund I. Den kliniske anvendelighet af tre kvantitative fibrin D-dimer-analyser ved diagnostikk av dyp venetrombose. Ugeskr Læger 2000; 162: 4927-30. PubMed
 5. Schouten HJ, Geersing GJ, Koek HL, et al. Diagnostic accuracy of conventional or age adjusted D-dimer cut-off values in older patients with suspected venous thromboembolism: systematic review and meta-analysis. BMJ 2013;346: f2492. BMJ (DOI)
 6. Legnani C, Tosetto A, Brusi C, et al, for the PROLONG Investigators. D-dimer testing to determine the duration of anticoagulation therapy. N Engl J Med 2006; 355: 1780-9. New England Journal of Medicine
 7. Brown MD, Rowe BVH, Reeves MJ, Bermingham JM, Goldhaber SZ. The accuracy of the enzyme-linked immunosorbent assay D-dimer test in the diagnosis of pulmonary embolism: a meta-analysis. Ann Emerg Med 2002; 40: 133-44. PubMed
 8. Freyburger G et al. D-dimer strategy in thrombosis exclusion. Thromb Haemost 1998; 79: 32-37 PubMed
 9. Nienaber CA, Powell JT. Management of acuta aortic syndromes. European society of cardiology. European Heart Journal 2012;33: 26-35. PubMed
 10. Lennox AF, Delis KT, Serunkuma S, et al. Combination of clinical risk assessment score and rapid whole-blood D-dimer testing in the diagnosis of deep vein thrombosis in symptomatic patients. J Vasc Surg 1999 Nov;30:794-804. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.