CRP, C-reaktivt protein

Definisjon

 • Enhet
  • Konsentrasjonen av C-reaktivt protein målt i milligram per liter (mg/L)
 • Anvendelse av prøven1-2
  • CRP er en såkalt aktuttfasereaktant, dvs. en biokjemisk analyse som endrer verdi i forbindelse med inflammatoriske/infeksiøse reaksjoner
  • Plasmakonsentrasjonen er til vanlig svært lav (ofte under 1 mg/L) og stiger ved alle typer inflammatoriske reaksjoner
  • En CRP-økning kan måles allerede etter 8-12 timer ved akutt innsettende sykdom, og i løpet av få døgn kan konsentrasjonen stige fra normalt mindre enn ca. 4 mg/L (ofte mindre enn 1 mg/L) til flere hundre mg/L
  • Ved normalisering av tilstanden synker CRP hurtig, da halveringstiden i plasma er omkring 15-20 timer
 • Det finnes flere tilsvarende analyser
  • Noen analyser benyttes for å påvise og monitorere inflammasjoner, for eksempel CRP, SR, leukocytter og procalcitonin
  • For andre analyser kan deres egenskap som akuttfasereaktanter være forstyrrende for tolkningen av resultatet, for eksempel albumin, ferritin og transferrin
 • Funksjon
  • CRP syntetiseres av leverceller. Produksjonen aktiveres raskt og kraftig av interleukiner og vevsnekrosefaktorer
  • Proteinet binder seg til mikroorganismer, aktiverer nøytrofile granulocytter og andre makrofager, fører til proliferasjon av lymfocytter og aktivering av komplementsystemet
 • Mange studier har vist at variasjoner i plasmakonsentrasjonen i lave områder, for eksempel mellom 0,5 og 5 mg/L er assosiert med variasjoner i risiko for utvikling av aterosklerotisk betinget hjertesykdom og kreft
  • Dette kan være uttrykk for at utviklingen av tilstandene forutgås eller ledsages av lette grader av kronisk inflammasjon
  • Det samme er sannsynligvis årsaken til at adipositas er assosiert med høyere nivåer av CRP
  • Kvantitering av CRP i lavere områder krever bruk av spesielle målemetoder (høysensitiv CRP, hsCRP), men mange sykehus bruker metoder som måler alle nivåer av CRP
  • Tolkningen av så lave verdier omtales ikke i denne artikkelen

NPU-kode

 • NPU01423
 • NPU19748

Normalområde

 • Metodeavhengig
  • Det er forskjeller i angitte verdier fra laboratorium til laboratorium avhengig av målemetode
 • De fleste norske laboratorier benytter følgende terskelverdier uavhengig av kjønn og alder:
  • under 4 mg/L
 • CRP-nivået er stabilt hos gravide, men ligger på et litt høyere nivå enn hos ikke-gravide, stiger under fødselen og stiger kraftig i dagene etter fødselen3

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 7-8% ved 1 mg/L, 2-4% ved 60 mg/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 42%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 42%

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om akutt inflammatorisk tilstand, inkludert infeksjonssykdommer av alle typer, og spesielt bakterielle infeksjoner
 • Mistanke om kronisk infeksjon eller inflammatorisk sykdom
  • Se også senkningsreaksjon (SR) som alternativ eller supplement
 • Monitorering eller kontroll av akutte eller kroniske inflammatoriske tilstander
 • Monitorering av pasienter etter større operasjoner, under immunosuppresiv behandling eller andre tilstander med økt risiko for infeksjoner
 • Som supplement ved rekvisisjon av andre analyser med akuttfasereaktanter dersom resultatene kan være vanskelig å tolke, for eksempel albumin, ferritin og transferrin

Testegenskaper

 • Finnes som hurtigtest, i hovedsak kvantitativ, til bruk utenfor sykehus

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning, eller rør med EDTA/heparin
 • Kan også utføres med kapillærblod ved bruk av pasientnært utstyr
 • Unngå langvarig stase

Vurdering av unormalt prøvesvar

Generelt

 • En normal CRP
  • Har en høy negativ prediktiv verdi når det gjelder infeksiøse og inflammatoriske tilstander
  • Det er viktige unntak, som for eksempel ved systemisk lupus erytematosus, arteritis temporalis, systemisk vaskulitt og polymyalgia rheumatica der CRP ofte suppleres med samtidig bestemmelse av SR
 • En forhøyet verdi
  • Særlig en lett forhøyet verdi, er et uspesifikt funn
  • CRP benyttes som infeksjonsparameter i alle aldersgrupper, også hos gravide
  • CRP er en risikomarkør for ulike tilstander
  • Man kan ikke avgjøre med sikkerhet om en infeksjon er bakteriell eller ikke ut fra CRP-svaret
  • CRP er mer sensitiv og reagerer raskere enn SR4

Typiske funn ved forskjellige sykdommer og tilstander5

Bakterielle infeksjoner

 • Artritt, meningitt og pneumoni
  • 80 til over 200 mg/L
  • CRP kan være lav ved bakterielle pneumonier
  • Tuberkuløse infeksjoner medfører typisk noe lavere verdier
 • Pyelonefritt
  • 60 til over 200 mg/L
 • Tonsillitt
  • 30 til 60 mg/L
 • Otitis media, bronkitt og faryngitt
  • 10 til 40 mg/L
 • Ukomplisert genital gonoré gir ikke forhøyede verdier

Virusinfeksjoner

 • Pneumoni, meningitt og influensa
  • 10 til 20 mg/L
  • Men verdier opp mot 50 mg/L forekommer etter 3-5 dager ved influensa
  • Verdier rundt 100 mg/L forekommer ved alvorlig influensa
  • Adenovirusinfeksjoner kan gi verdier over 50-100 mg/L
 • Virusinfeksjoner i øvre luftveier inkludert forkjølelse
  • 10 til 15 mg/L
  • Mononukleose kan gi høyere verdier

Infeksjoner med sopp eller parasitter

 • Gir lett til moderat forhøyede verdier

Ikke-infeksiøse, inflammatoriske sykdommer

 • Revmatoid artritt
  • 30 til 200 mg/L
  • Siden CRP er forhøyet bare hos 70-80% av pasienter med aktiv sykdom, kan denne analysen ikke brukes som aktivitesmarkør alene. Suppleres med SR
 • Systemisk lupus erytematosus (SLE) og arteritis temporalis/ polymyalgia rheumatica
  • 10 til 30 mg/L
  • Legg merke til at dette ikke er spesielt høye verdier, og særlig ved sistnevnte tilstand er derimot SR nesten alltid forhøyet
 • Morbus Crohn
  • Gir forhøyede verdier, sjelden forhøyede verdier ved ulcerøs kolitt

Andre tilstander

 • Etter større traumer og større kirurgiske inngrep
  • 30 til 300 mg/L
  • CRP når typisk et maksimum etter 3 døgn og faller til normale verdier etter en uke
 • Myokardinfarkt og infarsering av annet vev
  • 10 til 30 mg/L
  • For dette formål er en avhengig av moderne målemetoder for CRP med høy følsomhet og god nøyaktighet i det lave måleområdet2
  • Hvis en ved seriemålinger med ukers mellomrom påviser et stabilt CRP-nivå rundt øvre referansegrense eller noe høyere, har pasienten noe økt kardiovaskulær risiko2
 • Maligne sykdommer
  • 10 til 40 mg/L
  • Høyere verdier kan ses ved utbredte metastaser og hos pasienter med myelomatose eller Hodgkins lymfom

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Avhenger av omstendighetene, se over
 • CRP faller raskt ved tilheling på grunn av kort halveringstid (15-25 timer). Brukes til å følge behandlingsrespons

Kilder

 

Referanser

 1. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. C-reaktivt protein (CRP). Lægehåndbogen, sist oppdatert 29.11.2018.
 2. Klingenberg O. CRP, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no
 3. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, et al. Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48. PubMed
 4. Harrison M. Erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein. Aust Prescr 2015;38: 93-4. PubMed
 5. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.