Kreatinkinase, CK

Definisjon

 • CK er forkortelse for kreatinkinase. Andre synonymer er: Creatinphosphokinase; CPK; Kreatinfosfokinase
 • Enhet
  • Konsentrasjonen av kreatinkinase i plasma, målt som enheter (units) av dets katalytiske aktivitet per liter (U/L)
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Benyttes ved vurdering av muskelcelleskade
 • Funksjon
  • CK er et enzym som katalyserer syntesen av ATP fra ADP og kreatinfosfat. Kreatinfosfat er en viktig intracellulær energireserve
  • Kreatinkinase finnes først og fremst i skjelettmuskulatur og myokard, men også i hjernen, tarmen, nyrer, thyroidea og prostata
  • Enzymet består av to polypeptidkjeder som kan være av to typer: B og M
 • Total CK måler 3 isoenzymer (bare CK-MB måles rutinemessig)
  • CK-BB (CK-1): Hjernetype
  • CK-MB (CK-2): Hjertemuskeltype - markør for infarkt
  • CK-MM (CK-3): Skjelettmuskeltype

NPU-kode

 • NPU19656

Normalområde

 • Kvinner3
  • 35-210 U/l
 • Menn3
  • 0-17 år: 40-250 U/L
  • 18-49 år: 50-400 U/L
  • > 60 år: 40-280 U/L
 • Gravide og fødende
  • Verdiene stiger cirka 20% i løpet av svangerskapet, og markant forhøyede verdier er vanlige under og etter en normal fødsel
 • Individets normale verdi er korrelert til muskelmassen
  • Muskelarbeid kan medføre betydelig stigning i s-CK, selv moderat arbeid øker aktiviteten med 50%
  • Hos gravide stiger s-CK i løpet av svangerskapet til omkring 20% over utgangsverdi1

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 2,5% ved 200 U/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 23%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 23%

Aktuelle indikasjoner

 • Utredning av og monitorering av muskel-sykdommer og -skader
 • Vurdering av behandlingsindikasjon ved rhabdomyolyse
 • Ved mistanke om akutt myokardskade brukes CK-MB som supplement til troponin

Prøvetaking

Forberedelser

 • Intramuskulære injeksjoner med irriterende stoffer, sterk fysisk aktivitet og fysioterapi bør unngås de siste 3 døgn før prøvetakingen

Prosedyre for prøvetaking

 • Analyseres i serum
 • Vakuumrør uten tilsetting eller vakuumrør med gel benyttes
 • Minimal stase, unngå bruk av muskelpumpen og unngå hemolyse
 • Prøven må beskyttes mot lys
 • Kan oppbevares 2 døgn i romtemperatur

Feilkilder

 • Hos 1-2% av friske, og især eldre kvinner, finnes såkalt "Makro-CK" i plasma. Det er polymere komplekser av enzymet og immunglobuliner, og kan medføre vedvarende, lett forhøyede verdier
 • Kritisk differanse
  • Oppgis til 47%
  • Det vil si at avvik lik eller større enn 47% mellom to målinger betegner en forskjell som med stor sannsynlighet er reell

Økt CK

 • Intramuskulær injeksjon
 • Operasjoner
 • Muskelskade eller moderat muskelarbeide siste 3 døgn før prøvetaking (varierer individuelt)
 • Makro-CK (CK bundet til immunglobulin) kan gi permanent forhøyet CK unntaksvis

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Forhøyede verdier skyldes med få unntakelser lekkasje av enzymet fra muskelvev, og især skjelettmuskulatur
 • Det kan dreie seg om primære muskelsykdommer, skader på muskelvev eller kun direkte eller indirekte belastning av muskelcellene
 • Nivået av plasmakonsentrasjonen avspeiler i høy grad mengden av det affiserte muskelvev
 • En lang rekke legemidler kan gi økt kreatinkinase
 • Det er mulig å analysere de tre ulike variantene av enzymet

Sterkt forhøyede verdier (over 5 ganger øvre grense)

 • Duchennes muskeldystrofi
  • Stigningen ses meget tidlig i forløpet hos barn med sykdommen, og ofte før det er tydelige kliniske symptomer
 • Andre arvelige muskelsykdommer
 • Polymyositt (inflammatorisk myopati) i aktive faser
 • Utbredt muskelskade
  • Skader på muskelvev, inkl. effektene av intensiv kampsport
  • Rhabdomyolyse
  • Infarkter av muskelvev, inkl. store myokardieinfarkter og effektene av perifere arterielle tromboser
  • Myositt, inkl. svær myokarditt
  • Større operasjoner
  • Malign hypertermi
 • Etter et langvarig status epilepticus
 • Reyes syndrom med akutt encefalopati og fettinfiltrasjon i lever og en rekke andre organer
 • Malignt neuroleptikasyndrom
  • Kan ramme pasienter som står på antipsykotika, og kan medføre betydelig CK-stigning
  • Verdiene er typisk over 1000 IU/L og kan bli så høy som 100.000 IU/L4

Moderat forhøyet (2-5 ganger øvre grense)

 • De samme tilstander som ovenfor, men med lavere alvorlighetsgrad, eller i tidlige, sene eller stille faser av et forløp
  • Bærere av allelet for Duchennes muskeldystrofi (kvinner) kan ha konstant forhøyede verdier, uten at det har klinisk betydning for dem
 • Aktive myositter
 • Endokarditt og perikarditt
 • Etter kraftig eller langvarig fysisk aktivitet, f.eks. et maratonløp
 • Langvarig hypertermi
 • Revmatoid artritt og andre autoimmune sykdommer, især under steroidbehandling
 • Alvorlig hypo- eller hypertyreose
 • Større cerebrovaskulære insulter eller hodetraumer
 • Pasienter som er gjennopplivet etter hjertestans
 • Pasienter med alvorlige gastrointestinale sykdommer som f.eks. nekrotiserende pankreatitt, levernekroser, mesenteriale infarkter og ulcererende kreft

Lett forhøyede verdier

 • De samme tilstander som ovenfor, men av (enda) mindre alvorlighetsgrad, eller i (meget) tidlige, sene eller stille faser av et forløp
 • Progredierende spinal muskelatrofi
 • Kronisk nyresvikt og andre tilstander med sekundær myopati, f.eks. kronisk hypokalemi
 • Alle de hyppigste kreftformer, især hvis det er metastaser
 • Disseminert sklerose
 • Sarkoidose
 • En lang rekke hyppig brukte legemidler og misbruksstoffer kan gi lett forhøyede verdier, f.eks.
  • Acetylsalicylsyre, akohol, ampicillin, furosemid, kokain, litium, perfazin, statiner, tricykliske antidepressiva
   • Disse medikamentene kan i sjeldne tilfeller medføre myositt, som medfører meget eller moderat forhøyede verdier av CK

Normale verdier

 • Nevrogene muskelsykdommer, f.eks. myastenia gravis

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Avhenger av sykdomstilstand
 • Hos traumepasienter med utbredte skader på muskelvev, bruker man målinger av p-myoglobin til vurdering av skaden og risikoen for nyrepåvirkning

Kilder

Referanser

 1. Bliksrud YT. CK, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 02.08.2016. www.prosedyrer.no
 2. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Kreatinkinase (total; CK). Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.02.2019.
 3. Nordiske Referansintervallprosjekt (NORIP) Scand J Clin Lab Invest. 2004; 64: 271-84.
 4. Adnet P, Lestavel P, Krivosic-Horber R. Catatonic signs in neuroleptic malignant syndrome. Br J Anaesth 2000; 85: 129. PubMed
 5. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE (red.). Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. 4. udg. St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders, 2006.
 6. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.