Cancer antigen 125

Definisjon

 • CA125 er forkortelse for cancerantigen 125
 • Anvendelse av testen1-2
  • CA-125 inngår i utredning og monitorering av ovarialkreft
 • Funksjon
  • CA125 er et glykoprotein som normalt produseres i cølom-epitel, dvs. pleura, perikard, peritoneum, samt i normalt endometrium
  • Funksjonen er ukjent

Patologi

 • De små væskemengdene som normalt finnes i disse hulrommene, inneholder svært høye konsentrasjoner av CA125, og de fleste patologiske prosesser her kan gi økte verdier i serum
 • En del krefttyper gir økning av CA125 i serum, særlig eggstokkreft
 • De økte verdier som er beskrevet ved andre kreftformer, er sannsynligvis sekundære til affeksjon av pleura, perikard eller peritoneum
 • CA-125 kan ikke brukes til å skille eggstokkreft fra andre kreftformer

NPU-kode

 • NPU01448

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
  • Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Kvinner og menn: <35 kU/l
 • Inntil en dobling av verdiene forekommer under menstruasjonen, spesielt hvis det foreligger en endometriose
 • Verdiene øker i svangerskapet, særlig i 1. trimester
 • Muligens har asiatiske og afrikanske kvinner lavere referanseverdier

Aktuelle indikasjoner

 • Ovarialkreft
  • Testen er ikke egnet som screeningprøve (Ib)2
  • Utredning, terapioppfølging og forløpskontroll av pasienter med eggstokkreft - for å oppdage tidlig residiv
  • Til å skjelne mellom benigne og maligne svulster hos pasienter med oppfylning i bekkenet
  • Prognosebedømming postoperativt ved eggstokkreft
 • Brystkreft
  • I Danmark brukes testen til monitorering og behandlingskontroll av brystkreft

Testegenskaper

 • Høy sensitivitet med hensyn på langtkommet eggstokkreft, men dårligere sensitivitet ved stadium I sykdom
 • Lav spesifisitet med hensyn på eggstokkreft fordi mange benigne tilstander gir forhøyede CA-125 verdier

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel
 • Etter primærkirurgi ved ovarialkreft må man vente seks uker før en gjør første postoperative kontroll på grunn av den uspesifikke økningen av CA125 etter abdominaloperasjoner

Feilkilder

 • Uspesifikk økning i CA125 ses ved
  • Abdominal kirurgi
  • Endometriose, tuboovariell abscess, benigne teratomer, placentaløsning tidlig i svangerskap
  • Betennelse og eksudat i pleura, pericardium og peritoneum
  • Hepatitt, levercirrhose

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Uegnet som screening
  • Lav prediktiv verdi av positiv test (< 10%) hos asymptomatiske kvinner
  • 90% av positive prøver vil være falske positive

Høye verdier

 • Til å skjelne benign og malign sykdom ved oppfylning i bekkenet
  • Ved CA125 cut-off på 35 kIU/L:
   • Negativ prediktiv verdi: 90%. Sensitivitet: 95%. Spesifisitet: 80%
  • Mange benigne tilstander gir forhøyet CA125. 2–9% av asymptomatiske, friske kvinner har CA-125 over 35 kIU/L
 • Eggstokkreft3
  • CA125 er forhøyet hos 85% av kvinner med eggstokkreft, men bare hos 50% med stadium I sykdom
  • Postoperativt foreligger god korrelasjon mellom CA125 og gjenværende tumormasse
  • Stigende verdier er forbundet med dårlig prognose
 • Validitet av CA125 ved ovarialkreft
  • Stadium I 50% forhøyet CA125, middeltall: 268 kUI/L
  • Stadium II 90% forhøyet CA125, middeltall: 514 kUI/L
  • Stadium III >90% forhøyet CA125, middeltall: 926 kUI/L
  • Stadium IV >90% forhøyet CA125, middeltall: 1336 kUI/L
 • Andre kreftformer
  • Kan være forhøyet ved karsinomer i endometriet, cervix, pankreas, lunger, tykktarm, endetarm og bryst, men vanligvis lavere verdier enn ved ovarialkreft
  • Merk at spredning av andre kreftformer til pleura (f. eks. fra ca. mammae) eller til ovarier (Krukenberg-tumor; metastase fra ca. ventriculi) kan gi høye verdier
 • Andre årsaker til forhøyet CA125
  • Operasjoner eller betennelser med affeksjon av pleura, perikard og peritoneum, eks.: Hepatitt eller cirrhose, endometriose, pankreatitt og nyresvikt

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Forhøyet CA125 skal bekreftes i ny prøve
 • Ultralyd
 • Ev. PET

Kilder

Referanser

 1. CA125, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no
 2. Ødum L, Hornung N, et al. Cancerantigen 125 (CA 125). Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.10.2016.
 3. Su Z, Graybill WS, Zhu Y. Detection and monitoring of ovarian cancer. Clin Chim Acta 2013;16: 341-5. PubMed
 4. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur; 2012.
 5. Jacobs IJ, Skates SJ, MacDonald N, et al. Screening for ovarian cancer: a pilot randomized controlled trial. Lancet 1999, Apr 10;353:1207-10
 6. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.